Algemeen overleg over meldplicht belastingadviseurs

De VVD is voor transparantie en automatische informatie-uitwisseling tussen belastingdiensten. Die informatie is voor belastingdiensten cruciaal voor de aanpak van belastingontduiking en agressieve belastingontwijking en -structuren. Daarom steunt de VVD een meldplicht voor belastingadviseurs. Maar het voorstel van de Europese Commissie gaat echter te ver en is niet proportioneel. De Belastingdienst moet geen overbodige informatie ontvangen die ervoor zorgt dat hij door de bomen het bos niet meer ziet.

Algemeen Overleg >>

Lees hier de spreektekst van Aukje de Vries tijdens dat debat.

De VVD heeft altijd al aangegeven dat ze voor transparantie is, alsmede voor automatische informatie-uitwisseling tussen belastingdiensten. Die informatie is voor belastingdiensten cruciaal voor de aanpak van belastingontduiking en agressieve belastingontwijking en -structuren. Daarom steunt de VVD dat actiepunt 12 van de BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) wordt uitgewerkt met het uitgangspunt van het voorstel van de meldplicht.

Het voorstel van de Europese Commissie gaat echter wel ver en is wat ons betreft niet proportioneel. De Belastingdienst moet ook geen overbodige informatie ontvangen die ervoor zorgt dat hij door de bomen het bos niet meer ziet en dus ook veel capaciteit moet inzetten. De Belastingdienst heeft tijdens het onderzoek van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies al een aantal zaken op dit gebied aangegeven, maar we zijn ook benieuwd wat de input van de Belastingdienst is geweest ten aanzien van de uitvoerbaarheid van dit voorstel en de inhoud van het BNC-fiche.

Het voorstel moet wat de VVD betreft worden aangepast en meer in lijn worden gebracht met BEPS 12. In hoeverre gaat dit voorstel verder dan dit actiepunt van de OESO? Hoe wordt dit actiepunt elders, buiten de EU, ingevoerd? In welke landen zijn daartoe al acties ondernomen? Waarom wordt, zoals actiepunt 12 van de OESO aangeeft, niet gewerkt met landenspecifieke eigenschappen en kenmerken in plaats van het algemene one size fits all van de Europese Commissie?

De kritische houding van het kabinet ten opzichte van de proportionaliteit is wat ons betreft terecht. Bij het kabinet is er zorg of de reikwijdte van het voorstel verder gaat dan nodig is om het doel te bereiken. Er is ook nog een aantal alternatieve rechtsinstrumenten overwogen. Het kabinet gaat daar eigenlijk niet op in. Ik ben wel benieuwd naar de reactie daarop. Wat ons betreft zijn nog te veel definities onduidelijk. Dat geeft onzekerheid over welke constructies wel en niet moeten worden gemeld.

De kenmerken zijn zo algemeen geformuleerd dat ook constructies die helemaal niet agressief zijn, eronder vallen. Ik denk dat je daar duidelijk in moet zijn. Ik denk niet dat het voor de Belastingdienst nuttig is om allerlei informatie te krijgen over zaken waar hij allang een keertje mee heeft ingestemd, waarvoor al een prima structuur is gevonden en die ook gewoon binnen de wet- en regelgeving vallen.

Ik zal zo nog specifiek ingaan op een aantal zaken waarvan wij vinden dat ze niet hoeven te worden gemeld. Wij denken dat je daarmee een veel effectievere maatregel krijgt die ook doet waarvoor hij bedoeld is, namelijk dat men zicht krijgt op die constructies.

Wat ons betreft kan het dus niet zo zijn dat algemeen toegestane constructies moeten worden gemeld, bijvoorbeeld een gewone Innovatiebox. Het zou ook kunnen zijn dat je constructies ter vermijding van belastingheffing moet melden. Als dat gewoon een standaardstructuur is, vinden wij niet dat je dat zou moeten melden. Je zou moeten bekijken welke constructies al algemeen bekend en toegestaan zijn.

De niet-uitgevoerde adviezen zouden evenmin gemeld hoeven te worden, want dat is volgens ons niet nuttig. Hetzelfde geldt voor zaken die al op een andere manier verplicht gemeld moeten worden. Anders krijg je een dubbele melding; ik denk dat we het spoor dan helemaal bijster zijn.

Dan nog een drietal specifiekere punten. Ik krijg graag een reactie van de staatssecretaris op de meldplicht van vijf dagen. Dat lijkt ons redelijk kort dag. Ik denk niet dat de Belastingdienst een constructie eventueel zo snel kan verbieden of maatregelen kan nemen opdat die wordt gedicht. In het BNC-fiche gaat het kabinet hierop niet in. Wij horen graag of het kabinet bereid is om daarnaar te kijken.

De main benefit test is bedoeld om te bepalen of een constructie met name is gericht op belastingontwijking. De test is nu op slechts twee van de vijf eigenschappen en kenmerken van toepassing. Waarom is dat het geval? Zou het niet logischer zijn om dat bij alle vijf te doen?

Hoe wordt het verschoningsrecht uitgewerkt? Eerder zijn hiertoe al voorstellen aangekondigd naar aanleiding van onder andere de brief over de Panama Papers. Hoe wordt dat nu gezwaluwstaart? Hoe vindt het overleg daarover met betrokken partijen plaats?

Tt slot kan de VVD zich vinden in de voorgestelde informatieafspraken met het kabinet. Wat ons betreft wordt de Kamer minimaal een keer per halfjaar periodiek geïnformeerd, maar natuurlijk zo vaak als nodig indien de ontwikkelingen in de onderhandelingen daartoe aanleiding geven. In de rapportages zal in ieder geval moeten worden ingegaan op de inhoud van wijzigingen in de voorstellen en hoe die kunnen worden afgezet tegen de Nederlandse inzet, maar daarnaast ook het krachtenveld binnen Europa.