VVD dringt aan op snelheid afhandeling rentederivaten

Er zit vertraging in het rentederivatendossier. De VVD vindt dat teleurstellend. MKB'ers wachten al lang op een oplossing. Het is natuurlijk frustrerend voor hen dat er nu weer vertraging optreedt. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries dringt daarom in het schriftelijk overleg over dit dossier aan op snelheid bij de banken, externe dossierbeoordelaars en de AFM. Ondernemers moeten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries  bij Eerste voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De leden van de VVD-fractie hebben met enige teleurstelling kennis genomen van de brief over de eerste voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vanwege de vertraging in het dossier, en hebben daarover nog een aantal vragen en opmerkingen. De VVD wil dat ondernemers met een zorgvuldig proces zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. Want in het verleden zijn er door banken derivaten verkocht aan het MKB, terwijl de producten niet passend waren of ze onvoldoende geïnformeerd waren. MKB'ers wachten al lang op een oplossing en ze worden nu nogmaals geconfronteerd met vertraging en dat is natuurlijk heel frustrerend. De VVD wil daarom dat de minister blijft aandringen op snelheid bij de banken, externe dossierbeoordelaars en AFM zodat de vertraging beperkt wordt.

Wat is de reden of zijn de redenen voor de vertraging van de afhandeling van het rentederivatendossier, want eerder is gesteld dat het 1 juli 2017 opgelost zou zijn?

Welke problemen en knelpunten zijn er nu nog? Welke kunnen nog zorgen voor verdere vertraging? Wat is het risico op verdere vertraging? Welke rol speelt de inrichting van de betreffende systemen bij de banken hier een rol in?

De leden van de VVD-fractie lezen dat een tweetal banken een deel van de klanten pas in de loop van 2018 een aanbod tot herstel zal doen. Wat wordt meer exact bedoeld met “in de loop van 2018”? Om hoeveel klanten gaat het die pas in 2018 een aanbod tot herstel zullen krijgen? Waarom kunnen de andere 4 banken wel in 2017 een aanbod doen, en de andere twee banken niet? Herkent de minister het mogelijke probleem dat er ondernemers zijn die zich niet bewust zijn van het risico dat er vorderingen verjaren op 30 september 2017? Hoe wil de minister voorkomen dat ondernemers hierdoor in de problemen komen? Welke oplossing ziet de minister hiervoor (bijvoorbeeld het verlengen van de verjaringstermijn)? Ondernemers mogen niet de dupe worden van vertraging bij de banken.

Eén van deze banken zal uiterlijk eind 2017 een aanbod voor een voorschot van 80% van de coulancevergoeding doen. De AFM verkent of de andere bank dat ook kan doen als het niet leidt tot een onevenredige vertraging. Waarom is er een verschil tussen die twee banken als het gaat om een voorschot? Is de minister bereid om  bij de andere bank op aan te dringen dat de andere bank ook uiterlijk eind 2017 een voorschot van 80% van de coulancevergoeding gaat geven? Zo nee, waarom niet?

De leden van de VVD-fractie lezen dat het proces van herbeoordelen en versturen van aanbodbrieven op gang komt en de eerste MKB-klanten een aanbodbrief hebben ontvangen. Hoeveel klanten hebben per 1 september 2017 al een aanbodbrief ontvangen?  Hoeveel klanten hebben per 1 september 2017 al te horen gekregen of ze wel of niet onder het Uniform Herstel Kader (UHK) vallen?

In de AFM-rapportage staat dat in april 2017 de AFM en de externe dossierbeoordelaars heeft laten weten in de plannen van aanpak geen belemmering te zien om tot de uitvoering van het merendeel van de herbeoordelingen over te gaan. “Geen belemmering”is volgens de leden van de VVD-fractie wel een erg zuinige omschrijving. Waarom wordt er niet gewoon gesteld dat ze “goed gekeurd”zijn? Denkt de AFM dat met de plannen van aanpak de herbeoordelingen op een zorgvuldige, goede en ruimhartige manier tijdig uitgevoerd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Wat is de planning van de herbeoordeling van een beperkt aantal dossiers waarin sprake is van een situatie van een herstructurering van een rentederivaat, waarbij het lopende rentederivaat werd afgewikkeld en de marktwaarde is verwerkt in het nieuwe afgesloten rentederivaat (blend & extend)? Wanneer kan de AFM de plannen van aanpak hiervoor goedkeuren? Om hoeveel dossiers gaat het?

Drie banken hebben aangegeven dat zij, conform het UHK, kwetsbare groepen met voorrang behandelen. De overige banken nemen eveneens de kwetsbare klanten als eerste in behandeling. Wat is het verschil tussen beide (met voorrang behandelen en als eerste in behandeling)? Waarom worden er groepen uitgezonderd van het voorschot van minimaal 80% van de coulancevergoeding  bij de kwetsbare groepen? Waarom deze drie groepen klanten? Kan gegarandeerd worden dat kwetsbare klanten door de vertraging niet extra in de problemen komen? Hoe wordt hiervoor gezorgd?

De leden van de VVD-fractie lezen dat er over 4 maanden weer een voortgangsrapportage van de AFM wordt gemaakt. Kan in deze voortgangsrapportage meer cijfermatige informatie worden opgenomen, zoals aantallen brieven (zowel of het UHK van toepassing is als een oplossing voor het herstel), dossiers, etc.? Maar ook aandacht voor de nog resterende knelpunten en/of problemen?