Schriftelijke vragen over onjuist toerekenen toezichtkosten

De Nederlandsche Bank (DNB) is door de rechtbank op de vingers getikt vanwege het onjuist toerekenen van toezichtkosten. De VVD wil niet dat kosten uit het verleden alsnog in rekening worden gebracht bij andere bedrijven en is benieuwd naar de consequenties van de rechterlijke uitspraak. Aukje de Vries stelde daarom de volgende schriftelijke vragen aan de minister van Financiën.

Schriftelijke vragen Aukje de Vries aan de minister van Financiën naar aanleiding van het bericht DNB verliest rechtszaak om bijdrage aan kosten toezicht.

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Heeft de Minister kennis genomen van het artikel ‘DNB verliest rechtszaak om bijdrage aan kosten toezicht’ uit het Financieel Dagblad van 29 september? Wordt verwacht dat de partijen nog in hoger beroep gaan? 

Vraag 2
Wat is de appreciatie van de Minister van de onderliggende uitspraak*? Is het vaker voorgekomen dat een toezichtsinstantie zoals DNB op de vingers wordt getikt vanwege het onjuist toerekenen van de toezichtkosten?

Vraag 3
Wat zijn de consequenties van deze uitspraak, zowel voor de toezichtkosten uit 2015 als voor de kosten in daaropvolgende jaren? Wie draait op voor de toezichtkosten die niet kunnen worden toegerekend? Is de Minister het met de VVD-fractie eens dat het niet wenselijk is dat kosten uit het verleden alsnog in rekening worden gebracht bij andere bedrijven? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor de vastgestelde toerekeningspercentages? Ziet de Minister reden om nader te kijken naar de toerekening van toezichtkosten? 

Vraag 5
Hoe wordt in andere EU-lidstaten omgegaan met de toezichtkosten en de toerekening daarvan, onder andere ook specifiek bedrijven die een EU-paspoort bezitten? Kan ook een vergelijking worden gemaakt hoeveel een identiek bedrijf in een gegeven jaar in de verschillende EU-lidstaten aan bijdragen voor de toezichtskosten zou betalen? 

Vraag 6
Acht de Minister de in het artikel beschreven toezichtskosten, die soms wel 20% van de omzet van ondernemingen uitmaakte, proportioneel? Zo ja, waarom? Is er zicht of dit ook in latere jaren nog voorgekomen is en zo ja, welke maatregelen worden genomen om de toezichtkosten (meer) proportioneel te laten zijn voor de betrokken ondernemingen? 

* zaaknummer: ROT 16/8294 (ECLI:NL:RBROT:2017:6033)