Schriftelijk overleg samenwerking Air France- KLM

In het schriftelijk overleg over de nieuwe strategische samenwerking Air France-KLM wil de VVD graag weten wat de gevolgen hiervoor zijn voor de KLM, Schiphol en Nederland. De VVD hecht namelijk zeer aan het instand houden van eerdere afspraken over zeggenschap en zelfstandigheid van de KLM. Daarnaast moet samenwerking leiden tot het verbeteren van de netwerkkwaliteit van KLM en de concurrentiepositie.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van de “Nieuwe strategische samenwerking Air France- KLM” (activiteitennummer 2017A02818)

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de brief met betrekking tot de nieuwe strategische samenwerking Air France – KLM. De VVD heeft daarover nog wel een aantal vragen.

De leden van de VVD-fractie willen weten wat de gevolgen zijn van de nieuwe strategische samenwerking Air France – KLM voor het onderdeel KLM.

Tevens willen de leden weten wat de gevolgen zijn voor Schiphol en Nederland en in het bijzonder de gevolgen voor de netwerkkwaliteit van KLM en Schiphol? Op welke wijze draagt deze samenwerking bij aan het verbeteren van de netwerkkwaliteit? Welke afspraken zijn hierover gemaakt? En op welke wijze draagt het bij aan de versterking van de concurrentiepositie?

Welke invloed heeft de nieuwe strategische samenwerking Air France – KLM op de eerder gemaakte afspraken tussen de Nederlandse regering en Air France – KLM? Kunt u hierbij ingaan op de gevolgen voor de Nederlandse governancecultuur en -structuur? De leden van de VVD-fractie hechten zeer aan het in stand houden van de eerdere afspraken over zeggenschap en zelfstandigheid van de KLM in de Holding, kunt u bevestigen dat door deze samenwerking hieraan niet getornd wordt? Zo nee, waarom niet? Zijn er consequenties voor het zogenoemde two-tier model? Zo ja, welke?

Kan het gevolgen hebben voor de bestaande afspraken qua werkgelegenheid, landingsrechten, centralisatie van activiteiten, zelfstandigheid en de zogenoemde productiebalans binnen de Holding tussen de onderdelen Air France en KLM ? Zo ja, welke?

Hoe moet de nieuwe strategische samenwerking die Air France – KLM is aangegaan gezien worden in relatie tot het bericht dat de integratie tussen Air France en KLM mislukt zou zijn door onoverbrugbare cultuurverschillen, hetgeen zou blijken uit een intern onderzoek dat gedaan is door de organisatiedeskundigen Philippe d’Iribarne van het Franse Instituut voor wetenschappen en Niels Noorderhaven van de Universiteit van Tilburg onder werknemers van Air France en KLM?

Welke gevolgen heeft de nieuwe strategische samenwerking voor het aantal Nederlandse boardleden van Air France-KLM en hun zeggenschap, idem voor de directie en Raad van Commissarissen van KLM? Welke afspraken zijn hierover gemaakt?

Welke gevolgen heeft de nieuwe strategische samenwerking voor Nederland als aandeelhouder van KLM qua zeggenschap c.q. welke invloed heeft het daarop?

In uw brief d.d. 28 juli 2017 wordt gesteld dat het kabinet op basis van de huidige informatie positief is over de plannen? Bent u dat nog steeds, zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Heeft u inmiddels meer informatie ontvangen van Air France-KLM over de verdere uitwerking en de consequenties voor KLM? Zo ja, zou u dit met de Kamer willen delen?