Schriftelijk overleg strategie Volksbank

Het leiding geven aan een bank is in principe geen overheidstaak. Regelgeving is er juist op gericht de financiële band met de overheid door te snijden. De VVD is enigszins teleurgesteld over het tempo waarin wijzigingen worden doorgevoerd bij Volksbank. Aukje de Vries had in het schriftelijk overleg over de strategie van de Volksbank daarom de volgende inbreng.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) over de Voortgangsrapportage NLFI over de strategie van de Volksbank.

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de Voortgangsrapportage NLFI over de strategie van de Volksbank en hebben daarover nog een aantal vragen en opmerkingen.

De VVD-fractie is voorstander van het snel en verantwoord terug naar de markt brengen van de bedrijven die in de financiële crisis noodgedwongen eigendom zijn geworden van de Nederlandse Staat. Een bank “runnen” is geen taak van de overheid. Alle regelgeving in de financiële sector is er juist op gericht om de financiële band met de overheid door te snijden. Daar passen staatsbanken niet bij. Dat verstoort de markt én de concurrentieverhoudingen. Een belangrijk uitgangspunt van de VVD bij het terug naar de markt brengen is dat er zoveel mogelijk belastinggeld terugkomt.

Welke invloed heeft de gekozen strategie van de Volksbank op de prijs die de Nederlandse Staat bij het naar de markt brengen kan krijgen? Wat is de geschatte opbrengst van de Volksbank met deze strategie? Waren er andere strategieën denkbaar die mogelijk een hogere verkoopprijs zouden kunnen opleveren en waarom is hier niet voor gekozen? En wat is het bedrag dat de Nederlandse Staat nu nog heeft staan als uitgave voor de Volksbank inclusief de rente en dividend (graag uitgesplitst weergeven)?

De leden van de VVD-fractie zijn enigszins teleurgesteld over het tempo waarin wijzigingen worden doorgevoerd bij  Volksbank. Welke stappen worden er gezet en welke stappen kunnen er nog meer gezet worden om dit proces doordacht te versnellen? Van de tijd om de benodigde transitie te bewerkstelligen is inmiddels 1 van de 2 tot 3 jaar al weer om.  En er is volgens NLFI slechts een aanzet gegeven om de organisatie eenvoudiger en efficiënter te maken en NLFI constateert dat er nog relatief veel inspanningen van het management nodig zijn.

Waarom kan NLFI nog geen oordeel geven over de mate waarin de verbeteringen in het risicomanagement zich in de komende jaren blijvend zullen manifesteren? Waarom zijn die verbeteringen nog niet voldoende doorgevoerd door de directie van Volksbank? Wat doen NLFI en de minister eraan om ervoor te zorgen dat dit wel snel gebeurt? Wat er is er nu nog nodig om de Volksbank over 1 tot 2 jaar weer terug naar de markt te brengen? En hoe gaan NLFI en de minister ervoor zorgen dat de noodzakelijke stappen daarvoor ook daadwerkelijk snel worden gezet?

Welke contacten zijn er met de Europese Commissie over de Volksbank, aangezien de Europese Commissie heeft aangegeven dat de financiële instellingen uiteindelijk allemaal weer gewoon terug moeten naar de markt? Wat zijn daar de uitkomsten op hoofdlijnen van?