Algemeen Overleg Kwaliteitszorg

"In de politiek gaat het vaak over het betaalbaar houden van zorg. Dat is natuurlijk nodig, maar de mensen in het land willen dat de kwaliteit van de zorg goed is. Krijg ik de juiste zorg? Hoe kan ik de bij mij passende zorg kiezen? Hoe veilig is het in ziekenhuizen? Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van leven," zegt Aukje de Vries in het Algemeen Overleg over Kwaliteitszorg op 21 december. Lees hier het vervolg van haar bijdrage in de Kamer.

Algemeen Overleg >>

Inzicht kwaliteit van zorg
We willen dat de zorg betaalbaar blijft, daarom moet er ingezet worden op het beheersen van de kosten. Maar tegelijkertijd willen we natuurlijk zorg van goede kwaliteit. En dat mensen bewuster kunnen kiezen als het gaat om de (kwaliteit van de) zorg. Daarom is inzicht in de kwaliteit nodig, maar ook over wat de uitkomst van de zorg is. Er is de afgelopen jaren al veel in gang gezet als het gaat om de kwaliteit van de zorg en transparantie.

De vraag is wel waar we nu op dit moment staan, hoe we nu verder gaan en wat er nog moet gebeuren. Soms kan je door de bomen het bos niet meer zien.

Er zijn al heel veel programma’s en er is ook al heel veel informatie. De afgelopen jaren is bijvoorbeeld al veel gedaan om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, en ook meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg, onder andere door programma’s als “Kwaliteit loont”, Kennis- en Doelmatigheidsagenda medisch specialistische zorg en het programma Kwaliteit van de zorgverzekeraars. Het Zorginstituut presenteert gegevens over de kwaliteit van zorg, daarnaast zijn er websites als ZorgkaartNederland, Thuisarts.nl en kiesBeter. Er zijn programma’s als “Verstandig Kiezen”, “Drie goede vragen” en de campagne “Samen Beslissen”. Daarnaast zijn er succesvolle initiatieven die trachten de kwaliteit en uitkomsten van behandelingen inzichtelijk te maken. Het gaat bijvoorbeeld om Meetbaar Beter en DICA.

Maar hoe zorgen we er nu voor dat we van al die programma’s nu gewoon naar het structureel inbedden en gewoon doen gaan?

Informatie
Meer inzicht in kwaliteit van zorg vraagt om informatie. Er is al veel informatie beschikbaar. De vraag is natuurlijk of de patiënt al deze informatie wel weet te vinden en door de bomen het bos nog wel ziet. Kan de minister daarop ingaan?

Tegelijkertijd willen we een vermindering van de administratieve lasten. Dit moet gecombineerd worden. De VVD wil daarom registraties en formulieren samenvoegen en harmoniseren. De VVD wil weten hoe de minister dit gaat regelen. Hoe gaat de minister dat combineren? De VVD heeft bij de begroting VWS dan ook een motie mede ingediend om hier bij te helpen.

We moeten verder voorkomen dat het allemaal afvinklijstjes gaan worden. Dat kan een averechts effect hebben. Dat alle vinkjes goed staan, maar de patiënt toch niet tevreden is.

Uitkomst
Het resultaat van de behandeling voor patiënten moet centraal staan. De VVD wil ook dat zorgverleners worden betaald op basis van de kwaliteit van zorg, een goede behandeling en de tevredenheid na afloop van de behandeling (uitkomstbekostiging).

In het Regeerakkoord wordt ingezet op het ontwikkelen van uitkomstindicatoren, bij voorkeur aansluitend bij internationale initiatieven. De VVD wil dat op dit punt snel stappen worden gezet.

De minister heeft ook al aangekondigd dat hij de beschikbaarheid van uitkomstinformatie wil vergroten (doel: in 2022 is voor tenminste 50% van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar). Welke stappen wil de minister in 2018 zetten? Hoe wordt de Tweede Kamer op de hoogte gehouden? Hoe wordt de bekostiging hierop aangesloten?

Samen beslissen
Kwaliteit van zorg betekent ook dat je als patiënt de juiste zorg krijgt, dat wil zeggen naast goede informatie, ook samen beslissen over de passende en juiste behandeling. Dat is goed luisteren, en (indien mogelijk) wat meer tijd nemen voor een beslissing. Soms is een medische oplossing niet altijd de (beste) oplossing. Het gaat om de kwaliteit van leven van de patiënt.

In het Regeerakkoord staat ook dat de gezamenlijk beslissing van patiënt en zorgverleners over de behandeling een plek krijgt in de medische richtlijnen (het Zorginstituut bevordert dat). Wat gaat minister doen om te realiseren dat het daadwerkelijk wordt opgenomen in de richtlijnen?

Verder kunnen volgens ons innovatie en e-Health bijdragen aan het samen beslissen. Het kan beslissingen ondersteunen. Hoe gaat de Minister dat meenemen in de programma’s?

Vermijdbare sterfte in ziekenhuizen
We moeten daarnaast inzetten op verder terugdringen van de “vermijdbare sterfte” in ziekenhuizen. Het streven is een verdere daling. Medische missers en calamiteiten moeten altijd worden gemeld. De patiëntveiligheid moet verder worden vergroot. Het stellen van diagnoses, het toepassen van medische technologie en de zorg na een operatie verdienen meer aandacht, volgens een recent onderzoek. De VVD wil van de minister weten wat hij op dit punt gaat doen. 

Nazorg
We zijn trots op onze zorg. De kwaliteit van de zorg in Nederland is goed. Dat wil niet zeggen dat er geen verbeteringen nodig zijn, bijvoorbeeld op het gebied van nazorg. Ik wil dat de Minister inventariseert wat er nu al gebeurt aan nazorg in Nederland, welke initiatieven er lopen dan wel in de pijplijn zitten, en welke lacunes er nog zijn. We zien bijvoorbeeld dat kanker gelukkig steeds meer een chronische ziekte wordt. Het accent lag tot nu toe vooral op overleven, maar er moet nu meer ingezet worden op leven met kanker en leven na het genezen van kanker.