Schriftelijke vragen over tekort huisartsen in de regio

De afgelopen tijd kwam in de media diverse malen het tekort aan huisartsen in de regio naar voren. De berichten "Wie wil de huisarts van Balk worden?" in de NRC en "Acuut tekort aan huisartsen in Leeuwarden" in de Leeuwarder Courant waren aanleiding voor de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Leendert de Lange om schriftelijke vragen te stellen. Want de VVD vindt het tekort aan huisartsen in de regio zorgelijk. De verwachting is ook nog eens dat het tekort zal toenemen, door veel huisartsen die met pensioen gaan de komende jaren.

Lees hier de antwoorden

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en De Lange (beide VVD) aan de minister voor Medische Zorg naar aanleiding van de berichten over tekorten aan huisartsen in de regio.

 1. Wat is de reactie van de minister op de berichten “Wie wil de huisarts van Balk worden?” in de NRC d.d. 20 december 2017 en het bericht “Acuut tekort aan huisartsen in Leeuwarden: 'Het is crisis' in de Leeuwarder Courant d.d. 30 september 2017?
 2. Deelt de minister de zorg dat patiënten straks mogelijkerwijs geen huisarts meer kunnen krijgen?
 3. Hoe wordt voorkomen dat patiënten niet meer bij een huisarts terecht kunnen (vanwege bijvoorbeeld een patiëntenstop), dan wel hoe wordt voorkomen dat zittende huisartsen niet overbelast raken?
 4. Welke acties ondernemen de zorgverzekeraars om het probleem in de regio op te lossen en tegelijkertijd te kunnen blijven voldoen aan hun zorgplicht?
 5. Welk overleg is er vanuit het ministerie van VWS met de Landelijke Huisartsenvereniging en de zorgverzekeraars om het tekort aan huisartsen in de regio’s op te lossen?
 6. Hoe wordt het overschot en tekort aan huisartsen bijgehouden c.q. gemonitored? Kan de minister een overzicht geven van de regio’s waar een tekort aan huisartsen is dan wel een tekort aan huisartsen in de komende 5-10 jaar wordt verwacht, en waar er overschotten zijn? Klopt het dat bijvoorbeeld 20% van de 340 Friese huisartsen in de komende 7 jaar stoppen, omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken (en de komende 10 tot 15 jaar bijna de helft van de Friese huisartsen verdwijnen) en dat 1/3 van de 250 Zeeuwse huisartsen de komende jaren met pensioen gaat?
 7. Klopt het dat niet overal wordt gemonitored of er een overschot of tekort aan huisartsen is? Zo ja, is de minister het met de VVD eens dat er in ieder geval monitoring moet plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?
 8. Hoe wordt het tekort aan huisartsen in de regio meegenomen in de brede arbeidsmarktagenda die begin 2018 wordt gepresenteerd? Welke oplossingsrichtingen ziet de minister daarvoor? Welke maatregelen vanuit het ministerie kunnen ingezet worden en kunnen helpen om het huisartsentekort in de regio op te lossen?
 9. Op welke wijze speelt bij deze problematiek mee dat 67% van alle huisartsen parttime werkt? Zo ja, is hiervoor een verklaring te geven? Wordt er met de beroepsgroep naar mogelijkheden gekeken om het fulltime werken aantrekkelijker te maken?
 10. Op welke wijze worden huisartsen in opleiding gestimuleerd om ervaring op te doen in huisartspraktijken buiten de Randstad? Hoe zou dit verder kunnen worden geïntensiveerd?
 11. Welke oplossingen c.q. mogelijkheden ziet de minister voor het overschot aan huisartsen in de Randstad voor het invullen van het tekort aan huisartsen in gebieden buiten de Randstad?