Vragen over lange wachttijden in de zorg

"Mensen moeten te lang wachten voordat ze bij een specialist terecht kunnen", dat schrijft de Telegraaf deze week. De VVD wil weten wat de reden is voor die wachttijden in de verschillende sectoren en welke afspraken er zijn tussen zorgverzekeraars en aanbieders over het terugdringen van- en omgaan met wachttijden. Aukje de Vries , Sophie Hermans en Leendert de Lange stelden daarover schriftelijke vragen aan de bewindspersonen van VWS. Want welke concrete afspraken zijn er? En welke sanctiemogelijkheden heeft de Nederlandse Zorgautoriteit wanneer verzekeraars en aanbieders onvoldoende afspraken hebben gemaakt of deze niet uitvoeren?

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries, Hermans en De Lange (allen VVD) aan de minister van VWS, de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris VWS naar aanleiding van de bericht Wachttijden “onacceptabel” in De Telegraaf van 17 januari 2018.

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Wat zijn de oorzaken van de wachttijden in de verschillende sectoren? In hoeverre zijn de oorzaken, zoals genoemd in het verdiepende onderzoek “wachttijden medisch specialistische zorg” uit juli 2017 nog actueel?

Vraag 2
Wanneer moeten de wachttijden weer voldoen aan de afgesproken maximaal aanvaardbare wachttijden (Treeknormen)?

Vraag 3
In hoeverre hebben zorgverzekeraars en aanbieders afspraken gemaakt over het terugdringen van en omgaan met wachttijden? Welke concrete afspraken zijn uit het overleg voortgekomen? Welke sanctiemogelijkheden heeft NZa in het geval dat verzekeraars en aanbieders onvoldoende afspraken hebben gemaakt dan wel deze vervolgens niet uitvoeren?

Vraag 4
Wat vindt u van de suggestie dat één van de oorzaken is dat ziekenhuizen de afgelopen jaren 1% per jaar mochten groeien? Wat is over de wachttijden afgesproken in relatie tot de hoofdlijnenakkoorden? Welke aandacht gaat er in de nieuwe hoofdlijnenakkoorden besteed worden aan de wachttijden, naast de beheersing van de kosten?

Vraag 5
Welke acties onderneemt u richting de zorgverzekeraars om de wachttijden bij de medisch specialistische zorg terug te dringen in het kader van de zorgplicht?

Vraag 6
Wat gaat u doen om de wachttijden in specifieke regio’s op te lossen, zoals in Noord-Oost-Nederland?

Vraag 7
Kunt u toezeggen om medio 2018 de Tweede Kamer te rapporteren over de uitkomsten van de bijeenkomsten die NZa organiseert met onder andere zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ketenpartners die kunnen bijdragen aan het terugdringen van wachttijden in de medisch specialistische zorg?

Vraag 8
De minister voor Medische Zorg wil ervoor zorgen dat ambulancediensten voldoende personeel en voertuigen kunnen inzetten en daarvoor is in 2018 extra budget beschikbaar, in hoeverre zijn daar de belemmeringen door geografie, infrastructuur en landelijke ligging ook in meegenomen? En hoe worden deze knelpunten specifiek opgelost?

Vraag 9
Kunt u de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van het overleg met de voorzitter van Ambulancezorg Nederland (AZN) en de voorzitters van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) over het verbeteren van de responstijden in de ambulancezorg?

Vraag 10
Het kabinet heeft de intentie uitgesproken de toegang tot informatie over vraag en aanbod bij zorgkantoren wie er op de wachtlijst staan en hoe dringend hun zorgvraag is te verbeteren, kunt u aangeven wat die intentie concreet betekent? Hoe gaat de uitvoering daarvan in de praktijk vorm krijgen?

Vraag 11
Twee zorgkantoren, de zogenaamde koplopers, zijn gevraagd een trekkersrol te vervullen, kunt u aangeven wat er precies verstaan wordt onder die trekkersrol?

Vraag 12
Kunt u inzichtelijk maken hoe de ontwikkeling is van de wachtlijsten voor casemanagement dementie in de afgelopen paar jaar?

Vraag 13
Kunt u inzichtelijk maken welke acties door de zorgverzekeraars worden ondernomen om aan de verzekerden doeltreffender informatie te verstrekken rond wachtlijstbemiddeling in het kader van het terugdringen van de wachtlijsten binnen de verschillende sectoren?

Vraag 14
Wat is uw oordeel over de conclusie van de NZA dat ‘niet elke zorgverzekeraar alle mogelijkheden benut om de wachttijden aan te pakken’? Welke bevoegdheden heeft de NZA om op dit gebied eenduidigheid af te dwingen en zo ja, worden die dan ook ingezet?