Spoedeisende zorg: norm moet gehaald worden

Mensen maken zich zorgen of de zorg die zij nodig hebben, er wel is, zeker in het geval van spoedeisende en acute zorg. Bijvoorbeeld bij sluiting van een spoedeisende hulp zoals bij Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) in Hengelo. Maar ook bij een griepgolf op heel veel plekken in het land, zoals in Alkmaar. Lees hier de inbreng van de VVD bij het Algemeen Overleg over spoedeisende zorg op 5 april.

De VVD vindt de afgesproken norm voor bereikbaarheid van de spoedeisende hulp en acute verloskunde van groot belang. Die moet gewoon gehaald worden. Is er sprake geweest dat de norm structureel niet gehaald werd tijdens de laatste griepgolf?

Het kan dus niet zo zijn dat tijdens een griepgolf de afgesproken norm niet gehaald wordt. Allereerst zullen geplande en niet-acute operaties geschrapt moeten worden door ziekenhuizen. Daarnaast moet de samenwerking beter, er moet overleg zijn tussen ziekenhuizen en betrokken partijen in de acute zorgketen, zodat zij patiënten eventueel kunnen doorverwijzen naar andere ziekenhuizen in de regio. Wat gaat de minister eraan doen om de samenwerking te verbeteren? Kan een ziekenhuis een spoedeisende hulp zomaar tijdelijk sluiten bijvoorbeeld tijdens een griepgolf? Welke afspraken zijn daarover?

Bij een werkbezoek aan RAV Fryslân 2 weken geleden gaf men aan dat ze actie hadden ondernomen tijdens de griepgolf om nodeloos rondrijden te voorkomen, omdat er nergens plek is. Elke ochtend werd geïnventariseerd waar er plek was of ging komende gedurende de dag. Er zijn vast in de rest van het land ook goede praktijkvoorbeelden. Kan de Minister met de ROAZ (regionaal overleg acute zorg) kijken welke goede praktijkvoorbeelden er zijn en hoe dit ook in andere regio’s kan worden ingezet? De Minister zegt dat er op veel plekken al overleg is, maar dat moet natuurlijk overal.

De situatie in Hengelo is natuurlijk een andere. De VVD begrijpt dat mensen in Hengelo het gevoel hebben dat het ziekenhuis in hun stad uitgekleed wordt en dat ze de SEH graag zo dichtbij mogelijk willen houden. Het is ook duidelijk dat er in Hengelo maar een beperkt aantal patiënten is. De Tweede Kamer gaat natuurlijk niet over het wel of niet sluiten van een SEH, mits de afgesproken wettelijke normen gewoon gehaald worden. De VVD vindt het wel belangrijk dat er in Hengelo ingezet wordt op goede afspraken met de huisartsenpost (HAP), zodat een deel van de acute hulp in Hengelo overeind kan blijven. Dit soort afspraken zijn eerder elders ook gemaakt. Wat kan de minister doen om dat te bevorderen?

Het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk is van groot belang. Tijdens de griepgolf. Maar ook structureel. Ik wil graag van de Minister weten of de inzetbaarheid beter en flexibeler wordt als bijvoorbeeld de opleiding voor SEH- en ambulanceverpleegkundige hetzelfde wordt, dan wel het aanvullende opleidingstraject kan worden verkort. Personeel zou dan sneller en makkelijker op meerdere plekken kunnen worden ingezet.