Vragen over Friese schapenstapel

Volgens de Leeuwarder Courant dreigt een verscherping van het mestbeleid de Friese schapenstapel te halveren. Dit schrijft de krant op 17 april. Reden is dat dijken niet langer als grasland, maar als natuurgebied worden ingedeeld in de mestboekhouding. Dit zou een reactie van de NVWA zijn op de afzet van koeienmest op sommige dijken. De VVD vindt echter dat in dat geval de NVWA de betrokkenen moet bestraffen en niet de wetgeving moet aanpassen. Helma Lodders en Aukje de Vries stelden hier schriftelijke vragen over.

Schriftelijke vragen van Helma Lodders en Aukje de Vries aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘LNV overrompelt schapenboeren: zeedijk telt maar half voor Mestwet’ (Leeuwander Courant 17 april 2018).

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel ‘LNV overrompelt schapenboeren: zeedijk telt maar half voor Mestwet’?

Vraag 2
Kunt u aangeven waarom u de schapenboeren overrompeld heeft met een aanscherping van de Mestwet?

Vraag 3
Kunt u aangeven op welke wijze, met wie en wanneer u overleg heeft gevoerd om de aanpassing van de Mestwet vorm te geven?

Vraag 4
Zijn er meer gebieden en boeren in Nederland die door deze aanscherping in de knel komen?

Vraag 5
Wat vindt u van het gevolg van deze maatregel dat pachters de schapen waarschijnlijk weg moeten doen en de dijkhectares weer door het waterschap beheerd moeten gaan worden, wat tot een kostenstijging voor het waterschap en daarmee de burgers zal leiden?

Vraag 6
Klopt het zoals in het artikel omschreven dat deze ingreep een reactie is op de ontdekking van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van afzet van koeienmest op sommige dijken? Kunt u in beide gevallen een toelichting geven waar de ingreep dan vandaan komt?

Vraag 7
Bent u het met de leden van de VVD fractie eens dat als de NVWA een constatering doet, de NVWA dan moet handelen en overgaan tot bestraffen van niet toegestane activiteiten in plaats van de wetgeving aan te passen?

Vraag 8
Kunt u aangeven waar deze reflex vandaan komt?

Vraag 9
Bent u bekend met het feit dat als mensen overtredingen op de Mestwet willen melden bij de NVWA hier niet terecht kunnen?

Vraag 10
Wat vindt u van het feit dat meldingen worden doorverwezen naar andere instanties?

Vraag 11
Kunt u een overzicht geven van het aantal meldingen inzake mestfraude over de afgelopen 12 maanden?