Patiëntveiligheid en patiëntenrechten

Patiëntveiligheid is bij uitstek het hart van de kwaliteit van de zorg. 25 april sprak de Kamer hierover in een Algemeen Overleg. Daarin stelde Aukje de Vries dat wat de VVD betreft zwijgcontracten tussen zorgverleners en patiënten worden verboden. Volgens de VVD zou een verbod een duidelijk signaal zijn dat dit gewoon niet kan. Lees complete spreektekst in het debat hier terug, bijvoorbeeld over het melden van medische missers, e-health, het subsidiekader patiënten- en gehandicaptenorganisaties en de Medical Devices Regulation.

Subsidiekader patiënten- en gehandicaptenorganisaties 
Patiënten en gehandicapten zijn individueel soms niet mondig genoeg. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties zijn daarom belangrijk bij de informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Waarom is er nu niet al een grotere slag gemaakt naar aanleiding van het uitgevoerde evaluatieonderzoek? De VVD wil dat het nieuwe subsidiekader patiënten- en gehandicaptenorganisaties vanaf 2023 snel bekend is. Kan de minister toezeggen dat in 2019/2020 bekend is? Zodat er tijdig duidelijkheid is voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties.

De VVD vindt het jammer dat er nu weinig ruimte is voor nieuwkomers, lokale en regionale organisaties en samenwerkingsverbanden. Dit moet in het nieuwe beleidskader vanaf 2023 wel meer ruimte krijgen. Gaat dit ook gebeuren? Dat geldt ook voor het tegengaan van versnippering.

Over de subsidieregeling vanuit ZonMw vanaf 2019 moet ook snel duidelijkheid komen. De VVD vraagt daarbij speciaal aandacht voor de toepasbaarheid van de subsidies voor nieuwe en regionale organisaties en tussenkoepels. Hoe gaat die subsidieregeling eruit zien?

Patiëntveiligheid
Patiëntveiligheid is bij uitstek het hart van de kwaliteit van de zorg. Medische missers en calamiteiten door zorgverleners moeten altijd worden gemeld. Dat is een belangrijk onderdeel van het geheel aan maatregelen om patiëntveiligheid op een hoger niveau te tillen. Zorg is mensenwerk en fouten zullen daarom gemaakt blijven worden. Om ervoor te zorgen dat zorgverleners deze missers melden, zodat anderen ervan kunnen leren, is een cultuuromslag nodig. We zijn ook benieuwd naar de rol van de Inspectie bij de het stimuleren van de veiligheidscultuur. Het is goed dat er naast het project “Open in de zorg” in ziekenhuizen, nu ook onderzoek is voor medische missers in de huisartsenzorg door een onderzoek van Nivel. Openheid is is immers cruciaal. Een goed voorbeeld is daarbij de recente bijeenkomst van het UMC Utrecht over fatale fouten. Maar er is meer nodig.

De VVD wil dat zwijgcontracten tussen zorgverleners en patiënten worden verboden. De vorige minister leek daar helaas nog niet van overtuigd. We zijn benieuwd wat de huidige minister daar van denkt. Volgens de VVD zou een verbod een veel helderder signaal zijn dat het gewoon niet kan.

De VVD wil ook weten welke ondersteuning de minister zorgpartijen geeft bij de programmatische aanpak patiëntveiligheid en het terugdringen van potentieel vermijdbare zorggerelateerde sterfte. Zorgaanbieders zelf hebben daar ook een rol in. De VVD wil ook meer aandacht voor sepsis in ziekenhuizen (bloedvergiftiging door een infectie van bacteriën met soms ernstig letsel of zelfs dodelijke afloop tot gevolg). Een verkennend onderzoek naar patiëntveiligheid binnen zelfstandige klinieken geeft daarnaast nog geen betrouwbaar beeld. De VVD vindt dat inzicht ook hier wel nodig is. Welke mogelijkheden zijn er om te zorgen dat meer klinieken meedoen? We vinden dat ze eigenlijk allemaal mee moeten doen.

Informatie-uitwisseling in de zorgketen is voor de patiëntveiligheid cruciaal, want dan kan men op de spoedeisende hulp al informatie over de patiënt checken, kan de apotheker de medicatieveiligheid beter in de gaten houden. De VVD wil van de Minister weten hoe hij dit de komende jaren stevig op wil pakken en stimuleren.

Apotheekhoudende huisartsen moeten per direct stoppen als er een apotheek in de buurt komt. Voor de patiëntveiligheid zou het goed zijn als er een overgangstermijn komt, bijvoorbeeld van 3 maanden. Er is nu niks vast gelegd. Is de minister bereid om dat te doen?

e-Health apps zijn sterk in opkomst, bijvoorbeeld voor een eerste check op huidkanker. De VVD wil van de Minister weten hoe hij de kwaliteit van dit type apps wil borgen, zonder nu direct voor alle apps weer iets bureaucratisch op te tuigen.

Medical Devices Regulation (MDR)
Met ingang van 2020 gaat de Medical Devices Regulation (MDR) in werking. Alle medische hulpmiddelen moeten dan opnieuw gecertificeerd zijn door een zogenaamde ‘notified body’. De vraag is of fabrikanten wel alle producten weer opnieuw zullen certificeren vanwege de kosten en bureaucratie en of er daardoor niet tekorten ontstaan of dat sommige producten helemaal verdwijnen.

De VVD wil inzicht in de gevolgen voor patiënten en de zorg. Welke producten gaan er verdwijnen en waar ontstaan problemen? De VVD wil ook weten of de “notified bodies” wel voldoende capaciteit hebben en wat de gevolgen van de Brexit kunnen zijn.