Dienstregeling vervoersconcessie Waddenveren Oost: vinger aan de pols houden

De veerdiensten zijn cruciaal voor de bereikbaarheid van de Waddeneilanden. Die verbinding moet dan ook goed, betrouwbaar en betaalbaar zijn. Aukje de Vries en Erik Ziengs hebben daar vragen over gesteld bij het schriftelijk overleg over de dienstregeling vervoerconcessie Waddenveren Oost (Ameland en Schiermonnikoog). Zeker bij de betrouwbaarheid van de verbinding naar Ameland moet de vinger aan de pols gehouden worden omdat er nog veel vertragingen zijn. 

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de dienstregeling vervoersconcessie Waddenveren Oost en hebben daarover nog een aantal vragen en opmerkingen. Ook al omdat een aantal zaken in het laatste algemeen overleg Wadden is blijven liggen. Volgens de leden van de VVD-fractie zijn de veerdiensten van cruciaal belang voor de Waddeneilanden, voor haar bewoners, ondernemers en bezoekers. De verbindingen moet goed, betrouwbaar en betaalbaar zijn. 

De dienstregeling naar Ameland en Vlieland is in 2018 aangepast. De VVD wil de vinger aan de pols houden of dit daadwerkelijk de beoogde verbeteringen oplevert en zorgt voor minder vertragingen. Zeker ook omdat de gemeente Ameland liever een 5-kwartiersdienst had gezien. Maar ook omdat er nog steeds signalen bestaan dat er nog altijd grote vertragingen zijn, ook na de aanpassing van de dienstregeling. Bijvoorbeeld dat mensen te laat kwamen op hun examen ook al waren ze tijdig weggegaan, of dat mensen voor een controle bij de oncoloog van 10.30 uur tot 22.00 uur onderweg waren door vertragingen.

Is de staatssecretaris bereid om in september 2018 een rapportage naar de Tweede Kamer te sturen over de dienstregeling Ameland? De rapportage zou in ieder geval in moeten gaan op de vertragingen in het eerste half jaar, de ervaringen met de “knip” in de dienstregeling, de ervaring met de sneldienst die vanaf eind maart vaart, en het op diepte en breedte (kunnen) houden van de vaargeul conform de afgesproken normen. De VVD wil graag dat ook het klantenpanel en de gemeente bij het opstellen van de rapportage worden betrokken en haar mening kan geven.

RWS realiseert een bochtafsnijding in de vaargeul Ameland in 2019 en onderzoekt een tweede bochtafsnijding (Reegeul-Oost). Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? Wanneer zijn de resultaten van het tweede onderzoek bekend? 

Klopt het dat er in de afgelopen periode sinds januari 2018 (met name februari/maart) bij de veerdienst naar Ameland incidenten zijn geweest, waardoor onder meer het schip slagzij maakte en enkele auto’s tegen elkaar aanschoven? Zo ja, welke? Wat waren de oorzaken van deze incidenten? Moeten dit soort incidenten altijd gemeld worden? 

De overtocht naar de Waddeneilanden moet ook betaalbaar blijven. Er zijn nog regelmatig klachten over de prijzen. Het ministerie heeft eerder ingestemd met een 0,8% verhoging voor 2018. Wat is de ontwikkeling van de prijzen in de afgelopen jaren geweest?

De VVD wil verder graag een vergelijking van de tarieven voor de Waddenveren. Wat zijn eilandbewoners en bezoekers nu extra kwijt in de afgelopen jaren, en wat zijn de tarieven voor de Waddenveren naar vergelijkbare eilanden in andere landen. Natuurlijk zijn de bedragen gewoon op de website te vinden, maar een vergelijking is slecht te maken. De VVD vraagt de staatssecretaris daarom of ze bij een volgende rapportage, bijvoorbeeld over de keuze voor verhoging van de tarieven, daar uitgebreider op in kan worden gegaan en met een vergelijking kan komen die hout snijdt. 

De problematiek van het lage BTW-tarief op de tickets voor de Waddenveren is al uitgebreid besproken bij het Belastingplan 2018. De VVD heeft daar ook een motie over ingediend om de Waddenbewoners te compenseren. Wat is de stand van zaken? Welk overleg heeft hierover inmiddels plaats gevonden?

In het AO Wadden is de toezegging gedaan dat er nog zou worden gekeken naar het punt van de laad- en losbruggen bij de veerdiensten. Dit is een verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Er zijn regelmatig storingen. Wat zijn de problemen? Wat wordt daaraan gedaan? Hoe zit het met de reservebrug? Hoe snel kan die ingezet worden? En is 48 uur niet veel te lang en zorgt dat niet voor enorm veel economische schade, zeker in de zomerperiode?