Schriftelijk overleg vergoeden van gecombineerde leefstijlinterventies

De VVD is voorstander van het vergoeden van gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s), mits het gaat om effectief bewezen methoden en een combinatie van behandelingen. Een GLI-traject is een combinatie van interventies gericht op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering. Op 7 juni hield de Tweede Kamer een schriftelijk overleg over dit onderwerp.

Schriftelijk overleg over Voorhang invoering maximumtarieven Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

De leden van de VVD-fractie lezen dat GLI weinig werd aangeboden door zorgaanbieders en zorgverzekeraars, omdat het ontbrak aan voldoende duidelijkheid over inhoud en omvang van een GLI. Hoe draagt het voorliggende voorstel eraan bij dat GLI meer wordt aangeboden? Wat verandert er nu concreet?

De leden van de VVD-fractie vinden het belangrijk dat GLI’s uiteindelijk ook zorgen voor kostenbesparingen verderop in de lijn. In hoeverre is dit het geval? Kan de minister een indicatie geven van de te verwachten opbrengsten?  Hoe wordt dat komende tijd gemonitord?

Wat valt er precies wel en niet onder de GLI’s? Begrijpen de leden van de VVD-fractie het goed dat de nieuwe prestatie breder wordt dan de aanwijzing uit 2014, zodat ook andere zorgaanbieders de GLI in rekening kunnen brengen? ? In hoeverre maakt het “begeleiden bij bewegen” onderdeel uit van de GLI? Waarom is hiervoor wel, niet of deels gekozen? Wat zijn de gevolgen voor patiënten als dit niet het geval is? Welke invloed heeft dit op de effectiviteit van de leefstijlinterventies?

Op welke wijze zal worden geborgd dat enkel bewezen effectieve interventies en interventies die passen binnen de nieuwe, door de NZa geformuleerde prestatie GLI ten laste komen van de Zorgverzekeringswet? Ziet de minister mogelijkheden om, net als in het geval van preventieve interventies (Interventiedatabase Gezond en Actief leven) een soort interventiedatabase te ontwikkelen?

Tevens vragen de leden van de VVD-fractie de minister of de GLI onder het eigen risico zal vallen. Waarom is gekozen voor het al dan niet onder het eigen risico laten vallen van de GLI?

Wat zouden de gevolgen van de aangepaste Wet marktordening gezondheidszorg, waarover de Tweede Kamer nog een besluit moet nemen en waar het gaat over het vaststellen van prestaties, kunnen zijn geweest in dit geval van de gecombineerde leefstijlinterventies?