Motie voor snellere gegevensuitwisseling zorgaanbieders

Elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders is van groot belang voor patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg, vermindering van regeldruk en het tegengaan van verspilling in de zorg. “Het zou om die reden sneller moeten gaan met  de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders,” aldus Aukje de Vries. “Hierbij blijft de patiënt altijd bepalen of- en zo ja met wie er uitgewisseld wordt.” Om dit te regelen diende Aukje de Vries een motie in die 19 juni werd aangenomen. De regering gaat nu onderzoeken of het mogelijk is een wettelijke basis te creëren voor het verplichten van een goede, verantwoorde en veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders.

Er worden wel stappen gezet, maar de VVD wil sneller en meer. De VVD wil zorgen dat alle zorgaanbieders meedoen en ook gaan implementeren. Het is belangrijk dat het ministerie van VWS regie pakt. Niet alleen de gegevensuitwisseling met de patiënt is wat ons betreft van belang, maar ook de gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals. De medewerkers op de spoedeisende hulp of ambulance moeten ook in de gegevens kunnen kijken als de patiënt dat toestaat.

Om dit te regelen is de volgende motie ingediend en aangenomen.

 De Kamer,
Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders belangrijk is voor de patiëntveiligheid, de kwaliteit van zorg, de vermindering van de regeldruk en het tegengaan van verspilling in de zorg,

Van mening dat de patiënt altijd zeggenschap moet houden of en met wie er gegevens uitgewisseld mogen worden,

Van mening dat het belangrijk is om te werken vanuit “privacy by design”,

Constaterende dat in de hoofdlijnenakkoorden is afgesproken te onderzoeken hoe te komen tot een kwaliteitskader voor elektronische gegevensuitwisseling,

Van mening dat het noodzakelijk is om versneld te komen tot een volledige elektronische gegevensuitwisseling, waarbij de mogelijkheid blijft bestaan om dit ook decentraal te organiseren binnen de afgesproken standaarden en afspraken van het Informatieberaad,

Verzoekt de regering regie te nemen en tevens te onderzoeken of het mogelijk is een wettelijke basis te creëren voor het verplichten van een goede, verantwoorde en veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en de Tweede Kamer daarover te informeren in de tweede helft 2018,

En gaat over tot de orde van de dag.