Vragen over chloormiddel dat nog steeds als medicijn wordt verkocht

Een gevaarlijk chloormiddel wordt door natuurgenezers verkocht als medicijn. Een rapport hierover is een jaar lang bij de NVWA in de la blijven liggen, en pas vorige maand werd ingegrepen. Dat meldt RTL Nieuws. In maart 2017 zou het RIVM hiervoor al gewaarschuwd hebben. De VVD vindt deze trage gang van zaken en het ter zijde schuiven van de uitkomsten en advies van het RIVM-onderzoek zeer zorgelijk. Aanleiding voor Aukje de Vries en Helma Lodders om schriftelijke vragen te stellen. 

Schriftelijke vragen van de leden Lodders en Aukje de Vries (beide VVD) aan de ministers van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Medische Zorg

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Levensgevaarlijk chloormiddel nog steeds te koop als ‘medicijn”?

Vraag 2
Klopt het dat het middel MMS in Nederland verboden is? Zo ja, per wanneer is dit middel verboden, welke communicatie heeft hierover en waar plaatsgevonden? Is met ingang van het verbod ook daadwerkelijk gehandhaafd op het verbod? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
In 2010 heeft de NVWA gewaarschuwd voor het gebruik van MMS, waarom heeft de NVWA pas eind 2016 de hulp ingeroepen van het RIVM terwijl er in de tussenliggende periode al alarmerende signalen in Nederland en het buitenland zijn gemeld? Wanneer heeft de NVWA de meldingen van vergiftigingen in Nederland en de signalen vanuit het buitenland ontvangen? Zijn deze meldingen geregistreerd bij de NVWA? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Op basis van welke informatie heeft de NVWA het advies van het RIVM naast zich neergelegd? Zou dat met de wetenschap van vandaag alsnog kunnen gebeuren? Wat vindt u hiervan?

Vraag 5
Hoe duidt u: “Het gebruik is niet veilig. Ernstige gezondheidsrisico’s kunnen niet worden uitgesloten vanwege ruime tot zeer ruime overschrijving van de veilig geachte blootstelling”? Klopt het dat dit advies van het RIVM in de spreekwoordelijke la is beland? Wat vindt u hiervan?

Vraag 6
In een aanvullend advies van het RIVM wordt gemeld: “Het kan zijn dat er hogere concentraties worden bereikt dan gewenst. De grenswaarden kunnen mogelijk overschreden worden. In dat geval kunnen gezondheidseffecten niet worden uitgesloten.” Hoe duidt u dit advies en hoe duidt u dit advies in relatie tot het eerdere advies van het RIVM? Op basis van welke informatie en kennis heeft de NVWA haar eigen advies getrokken? 

Vraag 7
Bent u het met de leden van de VVD fractie eens dat deze trage gang van zaken, het ter zijde schuiven van uitkomsten van onderzoek door het RIVM en eigen conclusies trekken zeer zorgelijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen neemt u om dit naar de toekomst te verbeteren? 

Vraag 8 
Wanneer heeft de NVWA voor het eerst internationaal contact gehad over het middel MMS en wanneer zijn de volgende contacten geweest? Kan de minister aangeven waarom de NVWA spreekt over een informeel contact? Welke bevindingen zijn tijdens dit informele contact met elkaar gedeeld? Waarom is er bij deze of soortgelijke signalen geen sprake van formeel contact?

Vraag 9
Kan de minister aangeven hoe de risicobeoordeling normaliter plaatsvindt? Komt deze overeen met de risicobeoordeling van MMS? Zo ja, wat vindt de minister van de lange tijd die gepaard is waarbij er risico’s zijn voor de volksgezondheid? 

Vraag 10
In 2010 heeft de NVWA gewaarschuwd voor het gebruik van MMS, waarom is de NVWA pas in 2018 gaan handhaven terwijl men wist dat het gebruik van MMS schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid had?

Vraag 11 
Is er in de periode 2010 en begin 2018 gehandhaafd op het gebruik van de medische claim bij het product MMS? Zo ja, hoe vaak en wanneer? En welke maatregelen zijn genomen? Bij boete graag ook de hoogte van het boetebedrag en bij waarschuwingen graag een overzicht van de waarschuwing en de vervolgactie?

Vraag 12 
Klopt het dat de NVWA al extra alert is op een webwinkel die het middel MMS nog steeds verkoopt voor het tegengaan van maag- en darmklachten? Zo ja, hoe vaak is er bij deze webwinkel gehandhaafd en welke maatregelen (zoals ook gevraagd onder vraag 10) zijn er opgelegd?

Vraag 13 
De NVWA heeft aangegeven dat zij in maart 2018 gaan handhaven. Waarom vindt de uiteindelijke handhaving pas plaats in juni? Kan de minister een uitgebreide toelichting geven op het proces van het opzetten van een inspectietraject? Is er in alle gevallen waar een overtreding wordt geconstateerd en de NVWA gaat handhaven zo een uitgebreide opzet van een inspectietraject nodig? Ook als de volksgezondheid in het geding kan komen ? Zo ja, wat vindt u hiervan?

Vraag 14 
De NVWA heeft in 2010 gewaarschuwd voor het gebruik van MMS. Op welke manier waarschuwt de NVWA de consumenten voor het gebruik van middelen die een risico zijn voor de volksgezondheid? 

Vraag 15 
Kan de minister een tijdlijn aangeven op welke manier en wanneer consumenten gewaarschuwd zijn voor deze middelen omdat de eerste waarschuwing al in 2010 heeft plaatsgevonden? Vindt de minister deze wijze van communiceren voldoende?

Vraag 16
Kan de minister ingaan op het in het artikel genoemde verwijt richting de NVWA dat de handleiding vol met medische claims is komen te vervallen nadat een aangepaste handleiding is gestuurd?

Vraag 17
Kan de minister ingaan op de stellingname van het ministerie van VWS dat wetgeving tot verbod op het in de handel brengen van MMS niet nodig is omdat er al nationale wetgeving is die de verkoop van MMS verbiedt? Kan de minister aangeven op basis van welke wetgeving de verkoop van MMS verboden is? En kan de minister aangeven waarom de NVWA hier blijkbaar onvoldoende aan heeft om te handhaven?

Vraag 18
Wat kan er gedaan worden tegen het feit dat dit middel als “medicijn” wordt verkocht? Welke rol heeft de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) hierbij en welke mogelijkheden tot handhaven zijn er vanuit deze kant?

Vraag 19
Wilt u de vragen per vraag beantwoorden?