Vragen over praktijkstage kunnen lopen in regio met huisartsentekort

Graag in een regio met een huisartsentekort als huisarts in opleiding je stage willen lopen, maar dat vanwege rigide regels niet mogen. Daar lopen huisartsen in opleiding tegenaan, blijkt uit het bericht Húsdokter yn oplieding wol graach nei Fryslân, mar mei net, van Omrop Fryslân. De VVD wil weten waarom die regels zo strak zijn en vindt dat het mogelijk moet zijn dat iemand overal in Nederland een stage kan lopen. Dit zijn juist uitgelezen kansen voor regio’s en steden waar een huisartsentekort bestaat of dreigt te ontstaan. Aukje de Vries stelt daarom samen met Leendert de Lange en Judith Tielen schriftelijke vragen.

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries, Tielen en De Lange  (allen VVD) aan de minister voor Medische Zorg en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees de antwoorden hier

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht “Húsdokter yn oplieding wol graach nei Fryslân, mar mei net” op de website van Omrop Fryslân d.d. 10 juli 2018? Wat vindt u van dit bericht?

Vraag 2
Bent u het met de VVD eens dat praktijkstages een uitgelezen kans zijn voor regio’s en steden waar een huisartsentekort bestaat of dreigt te ontstaan, omdat huisartsen in opleiding vaak “blijven hangen” op hun stageplek? Bent u bereid om tekortregio’s en steden daarbij te helpen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Wat is de reden dat deze medische faculteit zulke rigide regels hanteert rond stages buiten de eigen ‘universitaire regio’? Kunt u een overzicht geven van de verschillende medische faculteiten en hun stageregels?

Vraag 4
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een goede huisartsenpraktijkstage; vindt u het dan niet logisch dat ze ook zelf de plek in Nederland bepalen?

Vraag 5
Heeft u inzicht in hoeverre deze stageregiobeperking leidt tot belemmeringen in de opleiding, zoals studievertraging?

Vraag 6
Diverse medisch faculteiten hebben naast de faculteitsplaats ook steunpunten opgericht voor de begeleiding van stages en terugkomdagen. Kunt u een overzicht geven van deze steunpunten? Bent u het met de VVD eens dat dit het makkelijker zou moeten maken om ook buiten de eigen ‘universitaire regio’ overal in Nederland een goed begeleide stage te kunnen doorlopen?

Vraag 7
Wat zijn de criteria voor een medische faculteit of Huisartsenopleiding Nederland om wel of geen toestemming te geven om buiten de ‘universitaire regio’ stage te lopen in bijvoorbeeld gebieden waar een huisartsentekort is?

Vraag 8
Bent u bereid om in gesprek te gaan met de Huisartsenopleiding Nederland en de medische faculteiten om huisartsen in opleiding makkelijker in regio’s en steden te plaatsen waar tekorten zijn en het makkelijk te maken om buiten de eigen ‘universitaire regio’ stage te lopen? Zo ja, wilt u de Kamer informeren over de uitkomsten van dit gesprek? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Uit het Actieprogramma Werken in de Zorg blijkt dat er in de komende jaren een grote opgave ligt om voldoende mensen op te leiden om zo mede de vele vacatures in de zorg ingevuld te krijgen. Zijn er bij u vergelijkbare rigide regels binnen opleidingen bekend, die de ambities uit het Actieprogramma in de weg staan? Zo ja, bent u bereid om die samen met de onderwijs en zorgpartijen te bespreken en op te pakken? Zo nee, waarom niet?