Begrotingscommissie: EC is te toegeeflijk tegenover Italië

Het jaarverslag van de European Fiscal Board bevat belangrijke kritiekpunten over de Europese Commissie. Zo is de Europese Commissie te toegeeflijk geweest tegenover overtreders van het Stabiliteits- en Groeipact. De VVD is voorstander van het streng toepassing van de Europese begrotingsregels. De Europese Commissie is in de afgelopen jaren te soepel geweest. Europa moet niet weer dezelfde fout maken. Daarom stelt Aukje de Vries schriftelijke vragen aan de minister van Financiën.

Vragen van Aukje de Vries over het bericht Begrotingscomité laakt te grote Europese toegeeflijkheid tegenonver Italië uit het Financieele Dagblad van 11 oktober 2018

1. Bent u bekend met het jaarverslag van de European Fiscal Board?

2. Kunt u reageren op de belangrijkste kritiekpunten op de Europese Commissie uit het rapport, te weten dat de Commissie te toegeeflijk is geweest tegenover overtreders van het Stabiliteits- en Groeipact?

3. Kunt u, op een later moment, integraal reageren op het hele jaarverslag en de kritiek- en feedbackpunten die daar in genoemd worden?

4. Heeft de Commissie nog de plicht om te reageren op dit jaarverslag? Of is de Commissie voornemens hierop te reageren? Zo niet, kunt u er dan bijvoorbeeld tijdens een volgende eurogroep of Ecofinraad op aandringen dat de Commissie reageert op de voorstellen van de EFB en de kritiek serieus neemt?

5. Hoe kan de rol van de EFB in het adviseren over het begrotingstoezicht versterkt worden? Is de Minister het met de VVD eens dat het versterken van de rol van dit orgaan van toegevoegde waarde kan zijn in het creëren van onafhankelijk en objectief begrotingstoezicht?

6. Wat vindt u van de kritiek van de EFB dat vooral Italië meermaals (of zelfs te vaak) is weggekomen met het niet of half naleven van de Europese begrotingsregels?

7. Deelt u de kritiek van onder andere de VVD op de toenemende 'flexibiliteit' binnen het SGP, zoals incrementeel door de Commissie voorgesteld? Deelt u de mening dat dit de handhaafbaarheid en helderheid van de begrotingsregels ondermijnt? Denkt u het verlangen en streven dat een volgende Europese Commissie deze 'flexibiliteit binnen het pact' weer intrekt, zoals bijvoorbeeld Commissie communicatie 52015DC0012?

8. Hoe verloopt de discussie over vereenvoudiging van het SGP? Wat is het krachtenveld en wanneer verwacht de Minister besluiten, als hij die al verwacht? Klopt de stelling dat nagenoeg iedereen vereenvoudiging van het SGP wil? Zo ja; waarom loopt de discussie dan al zo lang?

9. Kan de Minister uitgebreid schetsen hoe hij denkt dat het SGP eenvoudiger, begrijpelijker en handhaafbaarder gemaakt kan worden? 

10. Wat vindt de Minister van de suggesties die de EFB doet om meer te sturen op staatsschuld en de uitgavenregel meer nadruk te geven?