Bankenunie: eerst risicoreductie

De afgelopen periode is duidelijk gebleken dat Italië zich niet aan de afgesproken regels in de Europese Unie houdt. Voordat verder kan worden gegaan met gesprekken over risicodeling in het kader van de bankenunie, dienen de bestaande risico's door elke lidstaat worden verkleind. Om dit te regelen hebben Pieter Omtzigt (CDA) en Aukje de Vries (VVD) een motie ingediend die 17 oktober 2018 is aangenomen.

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging ,

 Constaterende dat Italië alle financiële spelregels aan haar laars lapt;

 Overwegende dat er zeker in Italië momenteel sprake is van een toename van de financiële risico's, onder andere door een onverantwoorde begroting van de Italiaanse regering, het grotere tekort en sterk oplopende rentes in Italië,

 Spreekt uit dat er geen sprake kan zijn van verdere risicodeling in de bankenunie, zoals risicodeling via een depositogarantiestelsel, zonder strenge eisen aan verdere risicoreductie, die ook voor Italië gelden

 En gaat over tot de orde van de dag;

 Omtzigt

Aukje de Vries