Rode kaart voor Italiaanse begroting volslagen terecht

Het is volslagen terecht dat de Europese Commissie een rode kaart trekt voor de Italiaanse begroting. We hebben afspraken over de manier waarop landen met hun geld en hun begroting moeten omgaan. Het is zorgelijk dat Italië die afspraken aan zijn laars lapt. De VVD verwacht van de Europese Commissie een stevige aanpak. Aukje de Vries heeft daarom tijdens het AO Ecofin aan de minister van Financiën gevraagd om zich met zijn collega's in de Europese Unie in te zetten voor maximale druk op de Italiaanse regering en de Europese Commissie.

Bijdrage Aukje de Vries bij AO Ecofin/Eurogroep op 1 november 2018:
Het is volslagen terecht dat de Europese Commissie een rode kaart trekt voor de Italiaanse begroting. We hebben afspraken over de manier waarop landen met hun geld en hun begroting moeten omgaan. Het is zorgelijk dat Italië die afspraken aan zijn laars lapt. Het kan niet zo zijn dat een land in zijn eentje besluit om onverantwoord met geld te strooien en daarmee de andere landen in de Europese Unie met grote risico’s opzadelt. Ik verwacht van de Europese Commissie een stevige aanpak. Wij willen dat de minister zich met zijn collega’s in de Europese Unie inzet voor maximale druk op de Italiaanse regering en de Europese Commissie. Hoe ziet het proces na het terug sturen van de begroting van Italië eruit? Wanneer wordt of kan er een buitensporige schuldprocedure opgestart worden?
 
Italië heeft inmiddels ook aangekondigd dat ze indien nodig gewoon hun eigen banken weer gaan redden. Dat is ook tegen de EU-regels. De banken in  Italië zijn nauw verweven met de inwoners van het land (die vaak aandeelhouder zijn) en de overheid (waar de banken staatsobligaties van hebben). De regels van de bankenunie zijn niet een veredelde menukaart, waar je naar believen uit kan kiezen. Wat betekent dit voor bankenunie? En de onderhandelingen met betrekking tot de toekomst van de bankenunie en de EMU? Wat wordt er nu daadwerkelijk gedaan aan het tegengaan van dat soort verwevenheden? Want ze kunnen leiden tot een domino-effect. En wat moeten we nog meer doen? 
Voor de VVD is in ieder geval duidelijk dat er zeker geen sprake kan zijn van (meer) risicodeling (zoals bij het Europese depositiogarantiestelsel) zolang deze fundamentele problemen niet zijn opgelost. Bij het debat Europese Top is daar onlangs ook een motie van CDA en VVD aangenomen. 
In de geannoteerde agenda staat dat “parallel aan de discussie over EDIS politieke onderhandelingen moeten lopen over de behandeling van staatsobligaties”. Wat wordt hier precies bedoeld met “parallel”? 
 
EMU/ESM 
 
Als we geloofwaardig willen nadenken over de toekomst van de EMU, dan zullen landen zich wel aan de regels dienen te houden, en dat is juist waaraan het schort! Besluitvorming wordt pas in december 2018 verwacht, maar er wordt wel gesproken over deelvoorstellen. Hoe realistisch is dat er in december knopen worden doorgehakt? Het standpunt van de VVD is hier niet veranderd.  Hoe gaat de minister de Tweede Kamer in de periode tot december op de hoogte houden van de ontwikkelingen?
 
Digitaks
 
De digitaks staat op de agenda. De VVD gaat er vanuit dat er in november geen besluitvorming gaat plaats vinden. Kan de staatssecretaris dat bevestigen? We begrijpen heel goed dat er uitdagingen zijn met een aantal bedrijven met digitale diensten zijn die geen of weinig belasting betalen. De meest geëigende weg om dit aan te pakken is de route via de OESO. Wij hebben ons hier al meerdere keren over uitgelaten. De Europese route heeft aantal bezwaren.  
Er is geen impactassessment van het voorstel dus we kennen de gevolgen voor onze NL bedrijven niet.  De digitaks kan leiden tot dubbele belasting als er niet een verplichting komt om de digitaks verplicht  aftrekbaar te maken van de winstbelasting. We zien nu dat het VK bezig is met het invoeren van een digitaks. Ik lees over een tarief van 2% dat ligt lager dan het percentage waar Europa over spreekt. Vind de staatssecretaris dat ook logisch? De VS heeft zich stevig uitgelaten over de mogelijke invoering van de digitaks. Welk overleg is er met VS geweest of gaat er nog komen? De drempel voor de heffing van belasting is nu 700 miljoen, dat vinden wij te laag.
 
Vliegtaks
 
In het Regeerakkoord is afgesproken voor het komen tot een vliegtaks een drietrapsraket af te lopen. De beste weg is wat de betreft de VVD een Europese oplossing, vanwege het gelijke speelveld en de concurrentiepositie. De Europese Commissie wil geen actie ondernemen. Dus de VVD wil daarom de staatssecretaris vragen om een EU-conferentie te organiseren van 28 EU-landen over dit onderwerp. 
 
Decharge Europese Begroting
 
Wat wordt de insteek van het Kabinet? Weliswaar is de afgelopen 2 keer geen afkeurende verklaring, maar een goedkeurende verklaring met beperkingen afgegeven. Maar laten we ook wel eerlijk zijn, de Europese Rekenkamer heeft gewoon de systematiek aangepast. Feitelijk is de situatie niet echt beter geworden.