Schriftelijke vragen overboord geslagen zeecontainers

Begin januari zijn van containerschip MSC Zoe een groot aantal zeecontainers overboord geslagen, met als gevolg vervuilde stranden en kust in het Waddengebied. Naast de natuur, ondervinden de visserij en de scheepvaart hiervan ook grote gevolgen. Reden voor de VVD Tweede Kamerleden Arne Weverling, Remco Dijkstra en Aukje de Vries om schriftelijke vragen te stellen over de visserijsector, de scheepvaart en de natuur, onder meer naar aanleiding van een gesprek met de visserijsector Lauwersoog. Eerder stelde de VVD ook al schriftelijke vragen over overboord geslagen zeecontainers boven Ameland. De VVD wil ook weten wat er nadien gebeurt is als het gaat om het verbeteren van het vastsjorren van zeecontainers.

Schriftelijke vragen van de leden Weverling, Remco Dijkstra  en Aukje de Vries (allen VVD) aan de Ministers van Landbouw, Visserij en Natuur en  Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van een werkbezoek aan de vissers Lauwersoog d.d. 6 januari 2019 en diverse berichten in de media over  de overboord geslagen zeecontainers van MSC Zoe.

1

Bent u bekend met de problemen en gevolgen van de overboord geslagen zeecontainers van de MSC Zoe boven de Waddeneilanden voor de visserijsector?

2

Welke risico’s zijn er voor de visserijsector in het Wadden- en Noordzeegebied? Wat wordt gedaan om de gevolgen voor de visserijsector te beperken? In hoeverre kan de rederij MSC ook aansprakelijk gesteld worden voor deze gevolgen dan wel in hoeverre wordt de rederij MSC daarvoor ook aansprakelijk gesteld?

3

Het schip de MSC Zoe had volgens de vissers om de Terschelling Plaat heen moeten varen. Het schip heeft namelijk een diepgang van 17 meter en de vaargeul was max 20 meter diep. Bij de deining van de zee is het goed mogelijk geweest dat het schip meerdere keren de bodem heeft geraakt waardoor het de vracht heeft verloren. Het schip had dus om de Noord moeten varen. Zeker een schip van deze omvang. Er is dus willens en wetens de kortste route genomen terwijl een schipper weet dat dit niet kan. Wordt dit ook besproken in uw overleg met de eigenaren van het schip?

4

Welk overleg heeft er plaats gevonden met de visserijsector en wat is daar uit gekomen? Welk overleg gaat er nog plaats vinden met de visserijsector?

5

Wat zijn de gevolgen voor de overige scheepvaart in het Wadden- en Noordzeegebied? Hoe worden de gevolgen daarvoor tot een minimum beperkt? In hoeverre kan de rederij MSC ook aansprakelijk gesteld worden voor deze gevolgen dan wel in hoeverre wordt de rederij MSC daarvoor ook aansprakelijk gesteld?

6

Ervaring leert dat afval uit containers nog jarenlang de natuur blijven vervuilen. Blijft MSC dat ook in de toekomst vergoeden?

7

Inmiddels zijn 220 van de naar schatting 281 overboord geslagen zeecontainers gelokaliseerd op de bodem van de Noordzee bij de Waddeneilanden, wat gaat er gebeuren met de gelokaliseerde containers en wanneer? En welke actie wordt ondernomen om de overige overboord geslagen zeecontainers in kaart te brengen en te bergen?

8

Welke deadline stelt u voor het uit zee halen (bergen) van alle containers?

9

Er zijn ongeveer 220 schepen van garnalenvissers in Nederland. Ruim 100 van deze schepen vissen regelmatig in het getroffen gebied. Bent u met hen in gesprek? Krijgen zij hun schade ook vergoed van de reder of anderszins?

10

Er is al veel inzet geweest van de overheden en vrijwilligers om de rommel op de stranden en de kust op te ruimen, hoe wordt de resterende én toekomstige rommel op de stranden, de kust  en in het Wadden- en Noordzeegebied opgeruimd? Hoe wordt (meer) schade aan de natuur voorkomen?

11

Op 27 oktober 2014 heeft de VVD-fractie in de Tweede Kamer schriftelijke vragen (2014D42089) gesteld over overboord geslagen zeecontainers ten noorden van Ameland, wat is er gebeurd naar aanleiding van deze vragen en welke ontwikkelingen hebben er plaats gevonden met betrekking tot het vastsjorren van containers op zeeschepen sinds die tijd?

12

In 2010 is er door IVW/Scheepvaart, het Havenbedrijf Rotterdam, en de Inspectie Verkeer en Waterstaat IVW/Scheepvaart een thema-actie uitgevoerd om vast te stellen in welke mate containers aan boord van zeeschepen conform de daarvoor gestelde normen zijn vastgesjord, dit bleek bij 46% van de schepen het geval te zijn, hoe hoog is dat percentage nu?

13

Gezien het naleeftekort wilde de inspectie aandacht blijven geven aan het continueren van inspecties naar het vastsjorren van containers in de toekomst, welke acties zijn er door de inspectie ondernomen in de afgelopen 5 jaar?

13

Welke acties worden ondernomen om het vastsjorren van containers op zeeschepen te verbeteren, zodat het overboord slaan van zeecontainers tot het verleden behoort dan wel tot een minimum kan worden beperkt?

Antwoorden op de schriftelijke vragen vindt u hier.