EU-regels bankenunie zijn geen veredelde menukaart

Begin 2019 werd er in een tweetal artikelen aandacht besteed aan de Banca Carige in Italië: "Ingreep ECB bij probleembank Carige is een oplossing ‘all’italiana’" (Het Financieele Dagblad d.d. 4 januari 2019) en “Italian populists dodge first big banking test” (Politico.nl d.d. 3 januari 2019). Naar aanleiding van de financiële crisis zijn er in de Europese Unie afspraken gemaakt om te voorkomen dat banken weer gered moeten worden door de belastingbetaler. "De regels van de bankenunie zijn geen veredelde menukaart, waar je naar believen uit kan kiezen", volgens VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries. Daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan de Minister voor Financiën.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht “Ingreep ECB bij probleembank Carige is een oplossing ‘all’italiana’” (Het Financieele Dagblad d.d. 4 januari 2019) en “Italian populists dodge first big banking test” (Politico.nl d.d. 3 januari 2019)

 1. Bent u bekend de artikelen in Het Financieele Dagblad en Politco.nl?
 2. Wat vindt u van de acties van de Europese Centrale Bank (ECB) met betrekking tot de Italiaanse Banca Carige? Bent u het met de strekking van de artikelen eens dat er is gekozen voor een Italiaanse oplossing?
 3. Hoe beoordeelt u deze oplossing mede in het licht van de afgesproken EU-regels voor herstel en afwikkeling van banken en de eerdere oplossingen bij Banca Vento en Banca Populare di Vicenza?
 4. Wat is de rol van de Single Resolution Board (SRB) in het proces tot nu toe geweest?
 5. Welke stappen zijn er de afgelopen tijd gezet met de Banca Carige en wat heeft dat opgeleverd?
 6. Bent u het met de VVD eens dat de regels van de bankenunie geen veredelde menukaart zijn, waar je naar believen uit kan kiezen?
 7. Hoe voldoet deze actie aan de afgesproken regels in de Europese Unie met betrekking tot herstel en afwikkeling van banken (BRRD – banking recovery and resolution directive)? In hoeverre worden de aandeelhouders aangeslagen voor de bank die in de problemen is? In hoeverre worden de EU-regels met deze oplossing omzeilt?
 8. Wat zou de normale handelwijze zijn bij een niet systeem-relevante bank als Carige? In hoeverre is een bail-out aan de orde? Bent u van mening dat een bail-out bij niet systeem relevante bank onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
 9. Bent u het met de VVD eens dat de “intergovernmental agreement” van het Single Resolution Fund (SRF) altijd als voorwaarde de 8% bail-in heeft? Kunt u bevestigen dat als er een “resolution” komt en het SRF wordt aangesproken, dit het geval moet zijn?
 10. Waarom wordt er afgeweken van de BRRD – regels? Wat betekent dit voor de toekomst van de toepassing van de BRRD-regels? In hoeverre werken de BRRD-regels in de praktijk nu c.q. hoe worden ze toegepast?
 11. Hoe kwam Banca Carige uit de eerder uitgevoerde stresstests? En in hoeverre voldoet Banca Carige aan de nieuw afgesproken normen voor de niet presterende leningen (NPL’s)? Indien Carige goed uit de stresstest kwam, wat zegt dit dan over de stresstest en moet die dan niet strenger worden? Indien Carige slecht uit de stresstesten is gekomen, wat is er vervolgens met de uitkomst gedaan?
 12. Bent u het nog steeds eens met uw uitspraak in het AO Ecofin van 15 november 2018 dat er niet wordt afgeweken van de regels die we in Europees verband hebben afgesproken en dat het niet zo problematisch is omdat het een privaat fonds is?
 13. Bent u bereid om dit punt aan te kaarten bij de eerstvolgende Ecofin/Eurogroep vergadering? Zo nee, waarom niet?
 14. Kunt u de vragen beantwoorden voor het AO Ecofin/Eurogroep van 17 januari 2019?

De antwoorden op de schriftelijke vragen vindt u hier.