Schriftelijke vragen over problemen bruggen en sluizen Afsluitdijk

Omrop Fryslân meldt op donderdag 31 januari 2019 over de problemen bij de bediening en besturing van de bruggen en sluizen in de Afsluitdijk door fouten in de software. Het kan natuurlijk niet dat er onveilige situaties zijn. Het is goed dat door alert handelen van de brug- en sluismeesters er geen gevaarlijke situaties zijn ontstaan. En dat er extra maatregelen zijn genomen, zoals extra brug- en sluiswachters en extra camera’s. De Afsluitdijk is echter een belangrijke toegangsweg voor Fryslân en in het verleden zijn er helaas al veel te vaak problemen geweest. De VVD wil dat de problemen snel worden opgelost en de stremmingen om tot een oplossing te komen ook tot een minimum worden beperkt. Daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld.

Omrop Fryslân Radio >>

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over bericht “Betsjinning brêgen en sluzen Ofslútdyk ûnbetrouber” (Omrop Fryslân d.d. 31 januari 2019)

 

  1. In 2016 is de bediening en besturingsinstallatie van de bruggen en sluizen in de Afsluitdijk vervangen, het onderzoek naar gebreken is in 2018 uitgevoerd, wanneer zijn de problemen voor het eerst geconstateerd en als dit al in 2016 was, waarom is er dan pas in 2018 onderzoek uitgevoerd? Wat is het risico voor de veiligheid geweest?
  2. Onder meer in januari 2018 waren er ook al problemen met de brug, daarbij ging het om de printplaten, waardoor automobilisten 4 uur lang vast stonden, wat is de relatie van de huidige geconstateerde gebreken met de eerdere problemen en storingen bij de bruggen en sluizen?
  3. De huidige inschatting is dat de weg en/of vaarweg voor het uitvoeren van testen de komende tijd van 5 tot 7 nachten gestremd is, in welke periode gaat dit gebeuren? Bent u bereid om u in te zetten om de overlast en stremmingen tot een minimum te beperken en het aantal nachten met stremmingen verder proberen te verminderen, want voor de bereikbaarheid van Fryslân is de Afsluitdijk een belangrijke route en als deze is afgesloten moet men ver omrijden?
  4. Wanneer kan er zicht zijn op verder nog uit te voeren werkzaamheden en daarvoor benodigde uitvoeringsduur, zoals wordt genoemd in de brief van 31 januari 2019 aan de Tweede Kamer? En wat wordt daarmee bedoeld, aan welke werkzaamheden moet dan worden gedacht en welke overlast kan dit weer veroorzaken?
  5. In hoeverre gaat het bij de bediening en besturingsinstallatie voor de bruggen en sluizen in de Afsluitdijk om een “standaardproduct”? En als dat het geval is , is daar dan ook elders gebruik van gemaakt en in hoeverre is het dan mogelijk dat dezelfde problemen en potentieel gevaarlijke situaties zich elders bij bruggen ook kunnen voordoen? Wat wordt bedoeld met “7 objecten” in de brief van 31 januari 2019?
  6. Het is goed dat er acute maatregelen zijn getroffen (inzet extra brug- en sluismeesters en extra camera’s), in hoeverre is dit voldoende om onveilige situaties (die tot nu toe door alert menselijk handelen gelukkig voorkomen konden worden) te voorkomen? Welke kosten zijn nu en in de toekomst met deze acute maatregelen gemoeid? En gaat RWS de leverancier c.q. aannemer ook voor deze kosten aansprakelijk stellen, indien dit aan de orde is?
  7. RWS onderzoekt het proces van oplevering en acceptatie van het werk, in hoeverre wordt de aanbesteding daarbij ook meegenomen, aangezien bij andere trajecten gebleken is dat daar ook de problemen kunnen ontstaan? Bent u bereid om de aanbesteding en het toezicht tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ook mee te nemen in het onderzoek? Worden de eerdere problemen uit 2018 ook meegenomen in het onderzoek?