Vragen over oneerlijke concurrentie en lening EBRD

De European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) overweegt, volgens Boerderij.nl,  opnieuw een miljoenenlening voor de Oekraïense pluimvee- en graanproducent MHP. Het zou gaan om € 100 miljoen voor de overname in Slovenië. De VVD vindt het belangrijk dat er geen oneerlijke concurrentie en marktverstoring is door dit soort activiteiten. MHP kan hierdoor ook haar positie versterken, terwijl de regels voor producten niet hetzelfde zijn. Daarom hebben VVD Tweede Kamerleden Helma Lodders en Aukje de Vries schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Financiën.

Schriftelijke vragen van de leden Lodders en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Financiën over het bericht “EBRD overweegt opnieuw miljoenenlening MHP

1. Bent u bekend met het bericht “EBRD overweegt opnieuw miljoenenlening MHP” ?

2. Klopt het dat de EBRD voornemens is het Oekraïense bedrijf MHP 100 miljoen euro te lenen voor de overname van een grote pluimvee-integratie in Slovenië en een investering hierin? Zo ja, om welke redenen is de EBRD daarover positief?

3. Kunt u een overzicht verschaffen van alle door de EBRD verschafte leningen aan MHP?

4. Kunt u aangeven onder welke voorwaarden EBRD een dergelijke lening overweegt te geven aan MHP?

5. Hoe kijkt u aan tegen het punt van oneerlijke concurrentie, marktverstoring en staatssteun in dit kader?

6. Kunt u bevestigen dat MHP vele miljoenen euro’s aan staatssteun heeft ontvangen? Zo ja, hoeveel heeft MHP aan staatssteun ontvangen? In hoeverre houdt de EBRD daarmee rekening c.q. moet ze daarmee rekening houden?

7. Deelt u de zorgen over de mate en snelheid waarmee MHP, met producten die tegen oneerlijke standaarden zijn geproduceerd, de Europese markt verovert? Is hier sprake van marktverstoring? Zo ja, wat bent u bereid hier, al dan niet met gelijkgestemde landen binnen de EU, aan te doen?

8. Deelt u de zorg dat Nederlandse pluimveehouders nauwelijks op kunnen tegen de concurrentie van een bedrijf dat lagere standaarden hanteert, veel staatssteun ontvangen en enorme leningen krijgt? Zo ja, wat kan Nederland hier, al dan niet met gelijkgestemde landen, aan doen?

9. Deelt u de mening dat de EBRD – naast het belang van integratie van voormalige communistische landen in de wereldeconomie - ook rekening moet houden met de standaarden waartegen een aanvrager produceert en welke invloed de activiteiten van de aanvrager heeft op het gelijke speelveld in de EU? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze heeft u dit betrokken bij uw afwegingen in de afgelopen 5 jaar bij de betreffende besluitvorming?

10. Bent u bereid binnen de EBRD uw zorgen te uiten over de activiteiten van MHP, want eerder heeft Nederland zich van stemming onthouden bij een EBRD-lening voor MHP? Zo nee, waarom niet?

11. Klopt het daarnaast dat de Europese Commissie op 22 februari 2019 met Oekraïne spreekt over het gesloten associatieverdrag? Bent u bereid de Europese Commissie op te roepen om de zorg over de rol van MHP en diens marktverstorende activiteiten over te brengen en te verkennen hoe goede afspraken gemaakt kunnen worden die een gelijk speelveld beschermen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord op de schriftelijke vragen vindt u hier.