Handhaving EU-begrotingsregels moet objectief gebeuren

Op 22 februari 2019 publiceerde de Financial Times een opiniestuk van eurocommissaris Moscovici. Hierin schrijft Moscovici dat ‘de politieke context’ moet worden meegenomen in de beoordeling en handhaving van EU-begrotingsregels. De VVD is kritisch over de handhaving van de Europese Commissie van de afgesproken EU-begrotingsregels, bijvoorbeeld in Italië en Frankrijk. Objectieve handhaving van de afspraken en begrotingsregels is noodzakelijke voor een geloofwaardige en sterke euro en om te voorkomen dat er weer landen gered moeten worden op kosten van de belastingbetaler. De VVD wil voorkomen dat de noodzakelijke begrotingsregels worden ondergraven. Daarom stelde VVD Tweede Kamerlid  Aukje de Vries hierover schriftelijke vragen aan minister Hoekstra van Financiën.

Vragen van de leden Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het opiniestuk van eurocommissaris Moscovici:

1. Bent u bekend met het opiniestuk geschreven door eurocommissaris Moscovici, verantwoordelijk voor begrotingstoezicht in de Financial Times van 22 februari 2019? Wat is uw algemene reactie op dit opiniestuk?

2. Bent u het met de VVD eens dat de taak van de Europese Commissie is om objectief toe te zien op handhaving van de afspraken en de verdragen, zoals bijvoorbeeld de begrotingsregels en -afspraken?

3. Hoe past de opmerking dat ‘de politieke context’ meegenomen moet worden in het beoordelen van begrotingen binnen de afgesproken begrotingsregels? Wat is precies ‘de politieke context’? Hoe wordt voorkomen dat de objectieve begrotingsregels hiermee een volstrekt subjectief gewogen worden? Bent u van mening dat hiermee de begrotingsregels ondergraven worden?

4. Wat vindt u van de opmerking dat de begrotingsregels met ‘constrained discretion’ moeten worden toegepast? Wat is ‘constrained discretion’?

5. Wat is precies het verschil tussen niet ‘bending the rules’ en ‘flexibility’?

6. Wat was er precies ‘flexibel’ en niet ‘bending the rules’ aan hoe de Commissie Italië heeft beoordeeld met een te hoog begrotingstekort?

7. Wat was er precies ‘flexibel’ en niet ‘bending the rules’ aan hoe de Commissie Frankrijk heeft beoordeeld met een te hoog begrotingstekort?

8. Bent u het met de VVD eens dat deze beide casussen geen ‘borderline calls’ waren, zoals Moscovici ze beschrijft, maar evidente schendingen van het SGP?

9. Hoe verloopt het proces over de vereenvoudiging en hervorming van het SGP? Wat is het krachtenveld? Welke rol speelt de Commissie hierin en wat is hun standpunt?

10. Bent u met de VVD van mening dat alleen met een objectieve handhaving van de afspraken en begrotingsregels de geloofwaardigheid van de euro duurzaam geborgd kan blijven?

11. Is het kabinet het met de VVD eens dat dit artikel van eurocommissaris Moscovici wederom bevestigt dat de handhavende taken van de commissie afgesplitst moeten worden en ondergebracht bij een onafhankelijke handhaver?

Klik hier voor de antwoorden op de schriftelijke vragen.