VVD wil ontwikkeling vertragingen Ameland monitoren

Het is goed nieuws dat de eerste bochtafsnijding in de vaargeul naar Ameland inmiddels is gerealiseerd. Dit kan tijdwinst opleveren. Het moet bijdragen aan het oplossen van de vertragingen van de veerdienst Nes – Holwerd. Er staan nog meer versnellingsmaatregelen op de rol. De VVD wil weten wat de stand van zaken is van die andere maatregelen. De VVD wil verder monitoren hoe de vertragingen zich na realisatie van de eerste bochtafsnijding gaan ontwikkelen. Want er zijn signalen, onder andere in de Leeuwarder Courant van 13 april 2019, dat de vertragingen er nog steeds zijn. Daarom hebben de VVD-Tweede Kamerleden, Remco Dijkstra, Erik Ziengs en Aukje de Vries hierover schriftelijke vragen gesteld.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra, Ziengs en Aukje de Vries (allen VVD) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “ ‘Nieuwe’ geul klaar maar werkt nog niet”.

  1. Bent u bekend met het artikel uit de Leeuwarder Courant van 13 april 2019 getiteld: “’Nieuwe’ geul klaar maar werkt nog niet”?
  1. Het is goed nieuws dat deze eerste bochtafsnijding nu is gerealiseerd, wat is de oorspronkelijk beoogde tijdwinst van deze bochtafsnijding, wanneer zou dit zichtbaar moeten zijn en hoe wordt gemonitord of het in de praktijk ook zo uitwerkt?
  1. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de natuur nu haar werk moet doen bij de bochtafsnijding om van de U-vorm een V-vorm te maken, zodat er meer uitwijkmogelijkheden komen, op welke termijn zouden hiervan de resultaten zichtbaar moeten kunnen zijn en of het werkt? Hoe wordt dit in de gaten gehouden c.q. gemonitord?
  1. Na de realisatie van de bochtafsnijding zijn er nog steeds vertragingen geconstateerd, kunt u de komende tijd tot het eerstvolgende Algemeen Overleg Wadden d.d. 26 juni 2019  de vertragingen bij de veerdienst Nes – Holwerd monitoren, analyseren en de Tweede Kamer daarover voorafgaand aan het Algemeen Overleg informeren?
  1. Kunt u aangeven wat de planning van de overige maatregelen om vertragingen te voorkomen voor de vaargeul Ameland is en wat de beoogde impact zou moeten zijn om vertragingen in de toekomst te verminderen c.q. tegen te gaan? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de plannen voor en realisatie van een tweede bochtafsnijding?
  1. Wanneer is er meer zicht op een mogelijke (middel-)lange termijn en toekomstbestendige oplossing voor de verbinding Nes - Holwerd?
  1. Kunt u de vragen kort (maar tijdig) voor het eerstvolgende Algemeen Overleg Wadden op 26 juni 2019 beantwoorden om een zo actueel mogelijk overzicht te hebben voor het Algemeen Overleg?