Schriftelijk overleg over cijfers begrotingen EU-landen

In de afgelopen maanden is er een stevige discussie geweest over de gebruikte cijfers bij de begrotingen van Italië en Frankrijk. Het lijkt er op dat er een sprookjesbegroting ingediend kan worden, die wordt goedgekeurd, waarna landen gewoon hun gang kunnen gaan. Daarom wil VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries in het schriftelijk overleg onder andere weten welke stukken Eurostat nu precies beoordeelt en of Eurostat ook de onderliggende cijfers beoordeelt op kwaliteit. Als de cijfers namelijk niet kloppen dan wel niet (tijdig) zijn te verifiëren, dan loop je het risico dat een begroting op drijfzand is gebaseerd.

Lees hier verder de volledige inbreng van de VVD:

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van het EU-voorstel "verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de kwaliteit van de in 2018 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens (COM (2019) 155) (activiteitennummer 2019A01696)".  

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de kwaliteit van de in 2018 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens. De leden van de VVD-fractie hebben daarover nog wel enkele vragen en/of opmerkingen.

De leden van de VVD-fractie lezen dat in het jaarverslag een algemene beoordeling wordt gegeven van de tijdigheid, betrouwbaarheid, volledigheid en de consistentie van de gegevens én de naleving van de boekhoudregels.

In de afgelopen maanden is er een stevige discussie geweest over de gebruikte cijfers bij de begrotingen van Italië en Frankrijk. Het lijkt er op dat er een sprookjesbegroting ingediend kan worden, die wordt goedgekeurd, waarna landen hun gang maar kunnen gaan. Bij de beoordeling van de aangepaste begroting van Italië, die recent is goedgekeurd, bleek dat de beoordeling plaats vindt op basis van de Italiaanse gegevens en niet op basis van de eigen (afwijkende) gegevens van de Europese Commissie, en dat de gebruikte economische groeiprognose ver bezijden de waarheid zijn.

Het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad ziet er gedegen uit. De vraag is wel wat de waarde is, als er zoveel discussie is over de correctheid van de cijfers van begrotingen van Italië en Frankrijk. De leden van de VVD-fractie vragen hierop een uitgebreide reflectie van de minister. Is de minister het met de VVD-fractie eens dat de correctheid van de cijfers van begrotingen buiten kijf moet staan? In hoeverre is dit volgens de minister op dit moment het geval?

De leden van de VVD-fractie willen weten welke stukken Eurostat nu precies beoordeeld? Zijn dat ook de concept-begrotingen die ingediend worden bij de Europese Commissie door de landen? En wanneer vindt daar dan een eerste beoordeling van Eurostat over plaats? Gebeurt dat pas na afloop van het begrotingsjaar, zoals in dit geval over 2018? Waarom geeft Eurostat niet direct na het indienen van de concept-begrotingen en voor de beoordeling van de Europese Commissie een oordeel over de gebruikte cijfers? Is de minister het met de leden van de VVD-fractie eens dat het goed zou zijn dat er transparant en eerlijk over het gebruik en de correctheid van de cijfers wordt gecommuniceerd? Is de minister bereid zich er voor  in te zetten om in de toekomst de gegevens sneller (en/of tussentijds) te laten controleren door Eurostat? Zo nee, waarom niet?

De leden van de VVD-fractie willen verder weten in hoeverre Eurostat ook de onderliggende cijfers c.q. cijfermatige uitgangspunten controleert op kwaliteit. In hoeverre controleert Eurostat de economische groeicijfers waar de begrotingen op zijn gebaseerd op correctheid en actualiteit? En als ze niet worden gecontroleerd, waarom gebeurt dit dan niet? En is de minister bereid zich er voor  in te zetten om dit in de toekomst wel te laten controleren? Zo nee, waarom niet?

De leden van de VVD-fractie memoreren dat er eerder gerommeld is met de statistische gegevens, bijvoorbeeld in Griekenland. Welke rol had Eurostat destijds al als het gaat om het beoordelen van de kwaliteit van de door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens? Als ze destijds ook al een rol hadden, hoe heeft het dan toen met betrekking tot de aangeleverde cijfers toch fout kunnen gaan?

De leden van de VVD-fractie herinneren het kabinet aan de eerdere discussie over de kwaliteit van begrotingsgegevens in het licht van de afdracht aan de EU en mogelijke naheffingen. Een belangrijke rol was toen weggelegd voor ‘voorbehouden’ die Eurostat maakt bij de begrotingsgegevens van lidstaten. De leden van de VVD-fractie vragen de minister welke stappen er sindsdien gezet zijn in het harmoniseren van de gegevens(aanlevering). Welke en hoeveel voorbehouden maakt Eurostat nog bij het vaststellen van de gegevens van de lidstaten? Bij welke lidstaten, kan een uitputtende lijst gegeven worden? Welke voorbehouden zijn sindsdien weggewerkt en bij welke lidstaten? Welke voorbehouden lijken lastig om weg te werken?  Welke landen golden als best practise en wie was het slechtste jongetje van de klas? Hoe worden deze landen hierop aangesproken?