Schriftelijke vragen over groeiend Italiaans begrotingstekort

Het Italiaans begrotingstekort groeit in 2020 tot 2,2%. De staatsschuld van Italië zal daarmee in 2020 verder stijgen naar 132,5%. Eerder heeft de Europese Commissie afspraken gemaakt met Italië om de overheidsbegroting op orde te brengen. De begrotingsdiscipline van de Italiaanse regering verslechtert, daarom vindt de VVD-fractie dat de Europese Commissie actie moet ondernemen.  De VVD wil weten welke mogelijkheden de Europese Commissie heeft om op basis van de huidige begrotingscijfers maatregelen te nemen.  Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries hierover schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financien.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht “Italiaans begrotingstekort groeit in 2020’’ (Het Financieele Dagblad d.d. 2 oktober 2019).

1. Is de minister bekend artikel “Italiaanse begrotingstekort groeit in 2020”  in Het Financieele Dagblad?

2. Wat vindt de Minister van de uitkomst van het begrotingsoverleg van de Italiaanse regering, te weten dat het begrotingstekort van Italië in 2020 stijgt tot 2,2,%?

3. Wat vindt de Minister van het feit dat de staatschuld van Italië in 2020 verder stijgt naar 132,5% (i.v.m. 131,5% in 2019)?

4. Is de Italiaanse begroting al officieel ingediend bij de Europese Commissie, zoals zij verplicht zijn voor 15 oktober? Bevestigt deze begroting deze cijfers?

5. Hoe verhouden deze cijfers zich tot de eerdere afspraken en het commitment van de Italiaanse regering om de overheidsbegroting op orde te brengen?

6. Hoe verhouden zich de nieuwe begrotingsinspanningen van Italië zich met de EU-begrotingsregels in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP)? In hoeverre voldoet Italië hiermee nog aan het SGP? Klopt het dat de OESO en andere relevante instanties met een lagere geraamde groei rekent dan de Italiaanse regering? Wat zouden de relevante EMU-cijfers zijn wanneer de groeicijfers van de OESO gehanteerd worden? Indien dit niet bekend is, kunt u zelf een berekening maken?

7. Hoe realistisch is de bewering van de Italiaanse regering dat er 0,4% BBP binnen te halen is door onder andere Italianen meer elektronisch te laten betalen?

8. Welke instantie in Italië is aangewezen als de Onafhankelijke Begrotingsautoriteit? Welke cijfers hanteert deze instantie? Kan een lijst van de onafhankelijke begrotingsautoriteiten in de eurozonelanden gegeven worden?

9. Wat is de opvatting van de Minister over deze, hernieuwde, verslechtering van de begrotingsdiscipline van de Italiaanse regering?

10. Bent u het met de VVD eens dat de Europese Commissie Italië tot de orde moet roepen? Welke mogelijkheden heeft de Europese Commissie om op basis van de huidige begrotingscijfers (na 15 oktober) maatregelen te nemen?

11. Herinnert de Minister de beantwoording van de eerder gestelde schriftelijke vragen (d.d. 6 mei 2019, Kamerstuk 2019Z07612) waarin de Minister aangeeft zich in zal blijven zetten in  Europees verband voor een strikte naleving en consequente handhaving van het SGP? Is de inzet van de Minister onveranderd gebleven? Welke mogelijkheden ziet de Minister om wederom strikte naleving en consequente handhaving te bedingen? En welke stappen gaat hij hiertoe zetten?

 Klik hier voor de antwoorden.