Schriftelijk overleg over de IMF-vergadering

Op 18 en 19 oktober vindt de IMF-vergadering plaats in Washington. Voorafgaand aan deze vergadering heeft er een schriftelijk overleg plaatsgevonden met de minister van Financien. De VVD vindt het belangrijk dat landen structurele hervormingen doorvoeren om economische kwetsbaarheden te beperken. Daarom wil VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries in het schriftelijk overleg weten wat de stand van zaken is met betrekking tot het steunprogramma aan Argentinië en ook welke maatregelen zijn doorgevoerd om de economische stabiliteit te borgen.

 

Lees hier verder de volledige inbreng van de VVD:

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van de Geannoteerde agenda AO IMF voor de IMF-vergadering van 18 en 19 oktober 2019

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de geannoteerde agenda voor de IMF-vergadering van 18 en 19 oktober a.s. De leden hebben daarover nog een aantal vragen en opmerkingen.

De leden van de VVD-fractie lezen dat centrale banken in grote ontwikkelde economieën zich sinds het voorjaar meer accomoderend hebben opgesteld. De rente is langdurig laag. De lage rente heeft grote gevolgen. Hierover is in het debat over de gevolgen van het ECB-beleid al uitgebreid gesproken. Daar is ook de invloed van de lage rente op de financiële stabiliteit aan de orde geweest. Onder meer de VVD-fractie heeft toen gevraagd om dat onderwerp te bespreken in de Ecofin/Eurogroep. Het lijkt de VVD ook goed dat dit onderwerp in IMF-verband wordt besproken. In hoeverre gaat het Koninkrijk dit punt ook aankaarten bij de IMF? Zo nee, waarom niet?

De leden van de VVD-fractie constateren dat het IMF een sterke naleving van de Europese begrotingsregels belangrijk is. Is het Koninkrijk bereid om dit nogmaals stevig te benadrukken bij de IMF-vergadering? Zo nee, waarom niet?

De leden van de VVD-fractie lezen dat Argentinië op 28 augustus jl. uitstel van betaling heeft aangekondigd van 3 – 6 maanden voor een beperkt deel van het kortlopende schuldpapier. Kan Argentinië dit zomaar doen? Wat zijn de gevolgen voor de schuldhoudbaarheid van Argentinië? Wat heeft dit alles voor gevolgen voor het IMF-programma met een totale omvang van 57 miljard dollar, waarvan 44 miljard is uitgekeerd en waarvan dus nog 13 miljard dollar moet worden uitgekeerd? Wat wordt de inzet van het Koninkrijk?

Uit de evaluatie van het laatste steunprogramma aan Argentinië, dat afliep in 2006, blijkt dat door het gebrek aan “ownership” en implementatiecapaciteit van de Argentijnser autoriteiten de voortgang met structurele hervormingen om kwetsbaarheden in de economie te adresseren beperkt wordt. Welke hervormingen heeft Argentinië sindsdien wel en niet doorgevoerd? Zijn er voldoende hervormingen doorgevoerd om in de toekomst steun te voorkomen? Welke maatregelen zijn er nog te nemen door Argentinië?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de 15e quotaherziening van het IMF naar verwachting in het najaar van 2019 wordt afgerond, maar dat er nog geen akkoord bereikt is. Welke voorstellen of plannen liggen er op tafel voor de quotamiddelen en quotaformule? Hoe ziet het krachtenveld eruit? Wat betekent deze voorstellen of plannen financieel voor Nederland? In hoeverre gaat er besluitvorming plaatvinden tijdens deze jaarvergadering?

In de geannoteerde agenda staat dat het Koninkrijk van mening is dat de huidige omvang van het IMF behouden moet blijven. De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat er geen quota-verhoging kan plaats vinden.

De leden van de VVD-fractie lezen dat de NAB (new Arrangements tot Borrow) en BBAs (Bilateral Borrwing Arrangements) einde 2022 aflopen. In hoeverre zijn deze middelen geëvalueerd op effectiviteit en doelmatigheid? Is het Koninkrijk bereid om te pleiten voor een dergelijke evaluatie? Zo nee, waarom niet? Wat is de inzet van het Koninkrijk met betrekking tot NAB en BBAs? In hoeverre kan dit ervoor zorgen dat er extra middelen vanuit de Nederlandse begroting beschikbaar moeten komen?

Wat wordt bedoeld met de passage “De Kamer zal nauw op de hoogte gehouden worden van het verdere proces rondom de afronding van de 15e quotaherziening”?

De leden van de VVD-fractie lezen dat het Koninkrijk inzet op het behoud van de vijfjarige cyclus voorlanden met een systeem relevante financiële sector voor de FSAP Review. Hoe ziet het krachtenveld eruit?

Klik hier voor de beantwoording.