Schriftelijk overleg over EU-begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen

Het is de bedoeling dat er op Europees niveau een nieuwe instrument komt, te weten het Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentie (BICC). Hierover is al lange tijd discussie, omdat Nederland en de VVD niet willen dat het een instrument voor schokabsorptie en stabilisatie wordt. Daar zijn landen zelf verantwoordelijk voor door het op orde brengen en houden van de nationale begroting en de noodzakelijke hervormingen. Inmiddels is er overeenstemming bereikt over enkele onderdelen van het BICC, dat die hervormingen moet gaan stimuleren. Verder is het cruciaal dat het BICC onder het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Unie komt te vallen. De VVD volgt de totstandkoming op de voet. Daarom is er een apart schriftelijk overleg op verzoek van de VVD.

Lees hier verder de volledige inbreng van de VVD:

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van het BNC-fiche over het governanceraamwerk voor het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC).

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van het BNC-fiche over het governanceraamwerk voor het BICC. De leden hebben daarover nog een aantal vragen en opmerkingen.

De leden van de VVD-fractie lezen dat de Eurogroep overeenstemming heeft bereikt over een aantal kenmerken van het BICC. Het voorliggend voorstel heeft alleen betrekking op de governance van het BICC. Waarom is alleen de governance vastgelegd in de voorliggende verordening? Leidt het opsplitsen van de onderdelen tot een salamitactiek? Wat is het krachtenveld rond deze voorstellen? Hoe gaat worden voorkomen dat door het opdelen in onderdelen, teveel wordt ingeleverd per onderdeel? Is de minister het met de VVD eens dat er alleen sprake kan zijn van overeenstemming indien over alle elementen overstemming bestaat? Zo nee, waarom niet? Over welke onderdelen moet nog overeenstemming worden bereikt?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de Eurogroep nog overeenstemming moet bereiken over de verdeelsleutel voor het toekennen van middelen. Voor wat betreft de verdeelsleutel, hoe gaat deze verdeelsleutel er precies uitzien? Welke voorstellen liggen er op tafel dan wel worden er besproken met betrekking tot de verdeelsleutel? Wat betekent dit voor Nederland? Wat is het krachtenveld op het punt van de verdeelsleutel?

De leden van de VVD-fractie lezen dat lidstaten zelf kunnen besluiten of ze een pakket van hervormingen en investeringen willen indienen en hoe ze die vormgeven.  Wat gebeurt er met middelen die volgens de verdeelsleutel beschikbaar zijn voor een land, maar waarvoor de plannen voor de besteding niet worden of zijn goedgekeurd? In hoeverre blijven deze middelen dan voor de desbetreffende landen beschikbaar, of worden ze herverdeeld?

De leden van de VVD-fractie lezen dat er een minimaal nationaal medefinacieringspercentage zal worden vastgesteld en dat hiervan worden afgeweken afwijken bij "ernstige economische neergang". Wat betekent dit? Wie stelt dit vast? Hoe wordt er voor gezorgd dat dit niet teveel politieke interpretatieruimte oplevert? Is er al bekend welk percentage dit wordt? Welke voorstellen liggen op tafel dan wel worden besproken? Op welke manier kan dit percentage worden aangepast? Welke mogelijke effecten worden beoogd met het aanpassen van het percentage? Wat is het krachtenveld op dit punt?

De leden van de VVD-fractie lezen dat het kabinet positief staat ten opzichte van de meeste elementen in dit voorstel. Ten opzichte van welke onderwerpen staat het kabinet niet dan wel minder positief, en om welke reden? De leden van de VVD-fractie lezen dat de meeste lidstaten waarschijnlijk positief tegenover de uitwerking van de reeds overeengekomen afspraak staan. Kan uiteengezet worden welke landen waarschijnlijk positief, dan wel waarschijnlijk negatief tegenover de uitwerking staan en op welke punten?

De leden van de VVD-fractie hebben uit de media vernomen dat na de laatste vergadering van de Ecofin/Eurogroep de minister steeds enthousiaster raakt over het BICC. Wat is de reden dat de minister steeds enthousiaster wordt?

Klopt het dat er wordt gedacht aan een omvang van 17 miljard euro voor een periode van 7 jaar voor de 19 eurolanden? Welke afspraken zijn daarover gemaakt? Hoe past dit binnen de Europese meerjarenbegroting van 2021  - 2027, want deze is nog niet vastgesteld?

Klopt het dat elk euroland minimaal 70% moet kunnen gebruiken van wat het zelf heeft ingelegd? Waarom is het niet 80%, 90% of 100%? Waarop is dit percentage gebaseerd dan wel waarom is voor dit percentage gekozen? Wat gebeurt er met de overige 30%? Hoe wordt voorkomen dat er een transfer gaat plaats vinden? Klopt het dat dit geld ook bedoeld is voor het omscholen van werklozen? Hoe past dit in de oorspronkelijke doelstelling?

Klopt het dat er verplicht 25% nationale cofinanciering moet komen voor middelen uit het BICC? Waarop is dit percentage gebaseerd dan wel waarom is voor dit percentage gekozen? Waarom kan bij ernstige economische tegenwind worden besloten het percentage van 25% cofinanciering te halveren? Wie kan daarover een besluit nemen? Welke afspraken zijn er gemaakt over de definitie van “ernstige economische tegenwind”?

Wat zijn de afspraken over de voorwaarden waaronder een beroep kan worden gedaan op het BICC?

In het FInancieele Dagblad van 10 oktober 2019 staat dat de landen er nog steeds niet uit zijn of het BICC alleen moet worden betaald uit de reguliere EU-begroting, of dat de lidstaten daarbovenop extra moeten bijdragen. Uitgangspunt van Nederland was dat het BICC onder het MFK zou moeten vallen. Wat is daar nu concreet over afgesproken? Welke discussiepunten zijn er nog? En hoe ziet het krachtenveld er daar uit? Hoe verlopen de gesprekken over het MFK? Kan de Minister een doorkijkje geven over deze gesprekken? Zijn er tijdens deze gesprekken al dingen gezegd over de BICC? Zijn er al landen die standpunten hebben ingenomen? Wat is het standpunt van de Nederlandse regering over de maximale hoogte van het BICC binnen het MFK?

In het FD lezen de leden van de VVD-fractie ook dat het mogelijk wordt om extra belastinggeld in het BICC te storten boven op de naar verwachting 17 miljard euro vanuit de reguliere begroting. Wat wordt er bedoeld met belastinggeld? Zijn dat eigen middelen? De VVD is daar namelijk geen voorstander van. Of gaat het hier om vrijwillige bijdragen van landen? En is hierop dan ook het percentage van 70% op van toepassing dat landen daar zelf gebruik van kunnen maken?

De leden van de VVD-fractie zouden het op prijs stellen indien de beantwoording van dit schriftelijk overleg tijdig beschikbaar is voor het eerstvolgende AO Ecofin/Eurogroep op 6 november 2019.

 Klik hier voor de beantwoording