Schriftelijke vragen aanpak bestrijden steenmarter

In het Friesch Dagblad van 27 december 2019 stond het artikel "Provincie wil steenmarter breder bestrijden". Eerder stelden de VVD Tweede Kamerleden Arne Weverling en Aukje de Vries al schriftelijke vragen over het probleem van de steenmarter. Steenmarters leveren veel overlast en schade op voor particulieren in woonwijken, maar ook voor boeren (dood bijten kippen) en natuur (leeghalen nesten weidevogels). De provincie Fryslân wil een brede aanpak van de steenmarters en hoopt op aanpassing van de landelijke regels, zodat de steenmatr meer en beter kan worden bestreden. De VVD vraagt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de steenmarter op de landelijke vrijstellingslijst te plaatsen.

Schriftelijke vragen van de leden Weverling en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over bericht “Provincie wil steenmarter breed bestrijden” 

 1. Bent u bekend met het artikel uit het Friesch Dagblad van 27 december 2019 getiteld  “Provincie wil steenmarter breed bestrijden”? 
 2. In hoeverre bent u bekend met de resultaten van de succesvolle aanpak van steenmarters van de provincie Fryslân?  
 3. Vindt u de resultaten van de aanpak van de provincie Fryslân succesvol, nu het aantal grutto- en kievitkuikens dat uit het ei gekomen is fors meer is dan de voorgaande twee jaren? Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u het met de VVD eens dat het wegvangen en doden van steenmarters in een gebied een kansrijke maatregel is om bijvoorbeeld weidevogels (zoals de grutto en de kievit) te beschermen? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u, gezien het feit dat de provincie Fryslân op aanpassing van landelijke regels hoopt, zodat de steenmarter in het algemeen meer kan worden bestreden, bereid om in gesprek te gaan met de provincie Fryslân om te bespreken aan welke aanpassing van landelijke regels behoefte is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de Kamer informeren over de resultaten en uitkomsten van het overleg?
 6. Klopt het dat de provincie Fryslân u heeft gevraagd om de steenmarter op de landelijke vrijstellingslijst te plaatsen? Zo ja, wat is daarop u reactie (geweest)?
 7. Bent u bereid om de steenmarter op de landelijke vrijstellingslijst te plaatsen, zoals de provincie Fryslân vraagt en de VVD eerder ook al heeft gevraagd in de eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp? Zo nee, waarom niet?
 8. In antwoorden op eerdere vragen van de VVD (14 juni 2019), onder meer naar aanleiding van veel overlast in woonwijken, gaf u aan dat de provincies voldoende mogelijkheden hebben om in overleg met gemeenten om passende maatregelen te treffen, bent u dat nog steeds van mening? Zo ja, waarom, want de provincie Fryslân vraagt nu toch nadrukkelijk om aanpassing van landelijke regels? Zo nee, welke mogelijkheden hebben provincies en gemeenten nu om passende maatregelen te treffen?
 9. Wat doet de minister op dit moment (extra) om de overlast en schade van steenmarters aan te pakken en in te perken in de afgelopen tijd en de komende tijd? Welke maatregelen wil de minister daarvoor nemen? 
 10. Kan de minister inmiddels wel aangeven hoe groot de overlast en schade van de steenmarters is bijvoorbeeld voor particulieren en voor weidevogels? Zo nee, waarom niet, want het verbeteren van de weidevogelstand is toch een belangrijk onderwerp? Zo ja, wat is de overlast en schade en ontwikkeling die daarin heeft plaats gevonden in de afgelopen jaren?