Schriftelijk overleg Jaarverslag ERK over Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad 2018

De VVD vindt het belangrijk dat banken in Europa niet meer gered worden met belastinggeld. Daarvoor zijn ook regels met elkaar afgesproken. Maar nog te vaak zien we dat landen een geitenpaadje vinden om toch met belastinggeld hun eigen banken te redden. En dat is niet de afspraak. De VVD vindt het daarom belangrijk dat in het kader van de bankenunie, het gemeenschappelijke afwikkelingsmechanisme (GAM), voor het beheer van de afwikkeling van falende banken in de eurozone, de risico’s, verplichtingen en voorzieningen voldoende in beeld zijn en worden gemanaged. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries aan de minister van Financiën onder andere gevraagd wat de minister van het rapport van de Europese Rekenkamer en hoe en door wie er opvolging aan wordt gegeven aan de aanbevelingen?

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van het “jaarverslag Europese Rekenkamer over gerelateerde verplichtingen van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 2018”

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het Jaarverslag over de gerelateerde verplichtingen van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 2018. De leden van de VVD-fractie hebben daarover nog wel enkele vragen en/of opmerkingen. De leden van de VVD-fractie willen allereerst graag weten wat de minister vindt van dit rapport van de Europese Rekenkamer?

De leden van de VVD-fractie vinden het belangrijk dat in het kader van het gemeenschappelijke afwikkelingsmechanisme (GAM) in het EU-systeem voor het beheer van de afwikkeling van falende banken in de eurozone, de risico’s, verplichtingen en voorzieningen voldoende in beeld zijn en worden gemanaged. Is de minister dat met de VVD eens? In hoeverre wordt hieraan nu door GAR voldaan volgens de minister?

De leden van de VVD-fractie lezen dat er in totaal 104 juridische procedures aanhangig zijn bij de Europese Commissie en/of de GAR. Om welke banken c.q. casussen gaat het in deze 104 juridische procedures?

De leden van de VVD-fractie willen wat dieper ingaan op de casus Banco Popular Espanol S.A. Waarom voert de GAR geen redenen of argumenten aan bij de bevoordeling van gerelateerde verplichtingen voor zaken in verband met de Banco Popular Espanol S.A.? De leden van de VVD-fractie willen weten of de minister het noodzakelijk vindt dat er redenen of argumenten worden aangegeven door de GAR. En zo nee, waarom niet?

De Europese Rekenkamer vond geen bewijs dat de beoordeling van de GAR weersprak dat er een gerelateerde verplichting zou moeten worden opgenomen. Is het ook niet zo dat dat de GAR van het tegenovergestelde ook “bewijs” zou moeten opnemen om het te onderbouwen?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de GAR 50 miljoen euro gerelateerde verplichtingen heeft opgenomen in verband met gerechtelijke procedures inzake deze bijdragen op EU-niveau, en nog eens 40 miljoen euro in verband met gerechtelijke procedures inzake deze bijdragen op nationaal niveau. In hoeverre is bekend voor welke banken c.q. casussen deze verplichtingen zijn opgenomen? En hoe staan deze verplichtingen ten opzichte van de risico’s?

Wanneer wordt een verplichting als “onwaarschijnlijk” aangemerkt? Hoe moet de GAR dit onderbouwen?

Waarom zijn enkele nationale afwikkelingsautoriteiten niet in staat om te beoordelen of er sprake is van gerelateerde verplichtingen? Wat zijn de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn?

De leden van de VVD-fractie willen graag weten hoe en door wie opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer ten aan zien van de tekortkomingen. En wat de minister er aan gaat doen dat de aanbevelingen worden opgevolgd? Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als de aanbevelingen niet worden opgevolgd?