VVD: geen versoepeling EU-begrotingsregels

De Europese begrotingsregels (het Stabiliteits- en Groei Pact) zijn bedoeld om er voor te zorgen dat landen niet weer gered hoeven door andere landen. De VVD vindt het daarom belangrijk dat de regels simpel, eenduidig en handhaafbaar zijn. Het instellen van een vrijstelling voor groene uitgaven maakt het correct toepassen van het Stabiliteits- en Groeipact alleen maar complexer en het komt feitelijk neer op een versoepeling. De VVD wil juist versimpeling van de regels, betere handhaving en een onafhankelijke toetsing. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries hierover vragen gesteld aan de minister van Financiën.

Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) over het bericht ‘Europe braces for new fiscal battles’* in de Financial Times van 20 januari 2020

1. Bent u bekend met het bericht ‘Europe braces for new fiscal battles’ van de Financial Times op 20 januari 2020?

2. Bent u bekend met de in het stuk genoemde voorstellen, zoals het meer ‘symmetrisch’ maken van de begrotingsregels en een vrijstelling voor ‘groene uitgaven’ binnen de begrotingsregels?

3. Kunt u een appreciatie geven van de beide voorstellen? Indien de voorstellen u niet bekend zijn, kunt u dan een appreciatie geven van de voorstellen zoals hier in dit artikel beschreven?

4. Bent u het met de VVD eens dat het ‘meer symmetrisch’ maken van de begrotingsregels zal uitwerken in aan ‘asymetrische naleving’ van het pact, waarbij landen graag gebruik zullen maken van de regels in het geval van slechte tijden, maar zich weinig van de regels zullen aantrekken in het geval van goede tijden? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u het met de VVD eens dat het instellen van een vrijstelling voor groene uitgaven een correcte toepassing van het SGP alleen maar complexer maakt en landen een uitvlucht biedt om zich –wederom- niet aan de regels te houden (zie ook de antwoorden in Kamerstuk 21 501-20 over de ‘Golden Rule’)? Zo nee, waarom niet?

6. Kan de regering nogmaals uit te doeken doen wat zij precies verstaan (en niet verstaan) onder het ‘vereenvoudigen’ van de regels? Kan hierin specifiek ingegaan worden op de nieuwe positie die Nederland ziet voor de uitgavenregel en de voor- en nadelen hiervan?

7. Bent u het met de VVD eens dat een groot deel van de slechte handhaving van het SGP vooral te wijten is aan slechte handhaving door de Europese Commissie en niet zozeer vanwege de regels zelf? Bent u dus eveneens van mening dat een grote rol binnen de SGP-hervorming weggelegd zal moeten zijn voor de hervorming van de naleving, bijvoorbeeld door deze onafhankelijker of buiten de Commissie te laten plaatsvinden?

8. Bent u het met de VVD eens dat een groot deel van de complexititeit en dubbelzinnigheid in het SGP weggenomen zou kunnen worden indien de nieuwe Commissie hun beleidslijn ‘making the best use of the flexibility within the existing rules of the stability and growth pact’ herroept? Zet het kabinet hier ook actief op in? Zo nee, waarom niet? 

9. Kunt u het proces voor de komende tijd schetsen rond een eventuele hervorming of vereenvoudiging van het SGP? Wanneer en in welke gremia wordt dit besproken en voor wanneer vindt er besluitvorming plaats?

10. Is de Minister voornemens om samen met de ‘Hanzelanden’ op te trekken en een gezamenlijke positie naar buiten te brengen rond de SGP-hervorming? Zo nee, waarom niet?

11. Kunt u toezeggen niet akkoord te gaan met welke verandering in het SGP dan ook alvorens dit aan de Kamer voor te leggen?

12. Kunt u toezeggen zo snel mogelijk na het verschijnen van het rapport op 5 februari een uitgebreide appreciatie naar de Kamer te sturen van de voorstellen?

Klik hier voor de antwoorden.