Schriftelijk overleg: VVD wil onafhankelijk toetsing van EU-begrotingskaders

De Europese Rekenkamer heeft een rapport gepubliceerd over de Europese begrotingsregels (het Stabilteits- en Groeipact). De conclusie is duidelijk; er is behoefte aan verdere versterking en betere monitoring van de uitvoering.  De VVD is van mening dat de begrotingsregels vragen om een strikte handhaving. De begrotingsregel moeten eenvoudiger worden en minder ruimte geven voor flexibiliteit. Ook zouden begrotingsregels onafhankelijker beoordeeld moeten worden. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries gevraagd aan de minister van Financiën wat hij van het rapport van de Europese Rekenkamer vindt en wat hij gaat doen met de aanbevelingen in het rapport.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van het rapport “De EU-vereisten voor nationale begrotingskaders: behoefte aan verdere versterking en beter monitoring van de uitvoering” van de Europese Rekenkamer.

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het rapport “De EU-vereisten voor nationale begrotingskaders: behoefte aan verdere versterking en betere monitoring van de uitvoering”. De leden van de VVD-fractie hebben daarover nog wel enkele vragen en/of opmerkingen. De leden van de VVD-fractie willen allereerst graag in meer algemene zin weten wat de minister vindt van dit rapport van de Europese Rekenkamer en de daarin gedane aanbevelingen? En wat gaat de minister met de uitkomsten van dit rapport doen? Hoe moet dit rapport gezien worden tot de Voorlichting van de Raad van State over de verdieping van de Europese Monetaire Unie?

De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat de EU-begrotingsregels vragen om een strikte handhaving. De begrotingsregels worden nu niet altijd goed nageleefd worden. De VVD is er daarnaast voorstander van dat de begrotingsregels eenvoudiger worden en minder ruimte geven voor flexibiliteit. De begrotingsregels zouden ook onafhankelijker beoordeeld moeten worden.

De leden van de VVD-fractie willen allereerst graag weten hoe en door wie opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer uit dit rapport? En wat de minister vindt van de aanbevelingen en hoe ervoor zorgt dat die opgevolgd worden.

De leden van de VVD-fractie lezen dat de wetgevingsmaatregelen van de EU een impuls hebben gegeven aan de versterking van de nationale begrotingskaders, maar dat in vergelijking met internationale normen en beste praktijken de vereisten in meerdere opzichten soepeler zijn, met name in het geval van begrotingskaders voor de middellange termijn en onafhankelijke begrotingsinstellingen. In welke gevallen speelt dit? Wat vindt de minister hiervan? En hoe kan dit worden verbeterd?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de Europese Commissie regelmatig gebruik maakt van haar discretionaire bevoegdheden en dat daardoor de mogelijkheid bestaat van het risico van inconsistentie tussen de beoordeling van de Europese Commissie en de onafhankelijke begrotingsinstellingen van de naleving van de EU-begrotingsregels. In welke gevallen is dit het geval geweest. En hoe kan dit worden voorkomen?

De leden van de VVD-fractie constateren dat het Europees Begrotingscomité in feite een wassen neus is, aangezien de Europese Commissie zonder passende toelichting kan voorbijgaan aan de voorstellen en aanbevelingen van het Europees Begrotingscomité. Welke veranderingen zijn er nodig om ervoor te zorgen dat het Europees Begrotingscomité geen papieren tijger is en kan zorgen voor effectieve en onafhankelijke toetsing van de EU-begrotingsregels?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de Europese Commissie niet heeft verduidelijkt hoe zij mogelijke verschillen zal beperken tussen de beoordelingen van de onafhankelijke begrotingsinstellingen en de Europese Commissie inzake de naleving van de EU-begrotingsregels. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat die duidelijkheid er wel komt?

Welke gevallen zijn er geweest waarin de Europese Commissie en een onafhankelijke begrotingsinstelling tot verschillende conclusies kwamen, zoals in het ERK-rapport op pagina 46 wordt vermeld? Wat vindt de minister van de toepassing van de discretionaire bevoegdheid van de Europese Commissie, bijvoorbeeld waar het gaat om “uitzonderlijke omstandigheden”?

De leden van de VVD-fractie zouden het wenselijk vinden dat de onafhankelijke begrotingsinstellingen van de lidstaten niet alleen de naleving van de nationale begrotingsregels beoordelen, maar ook de EU-begrotingsregels naleven, zoals de Raad van State in Nederland doet. In hoeverre is de minister het met de VVD eens? En wat gaat hij doen om dit ook te bereiken?

 Klik hier voor de antwoorden op de vragen