Schriftelijke vragen evaluatie monetair beleid ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft aangekondigd het huidige monetaire beleid te gaan evalueren. De VVD vindt het cruciaal dat ook voor Nederland belangrijke (negatieve) effecten worden meegewogen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de gevolgen van de lage rente voor de pensioenfondsen en spaarders. De VVD vindt het verder onwenselijk dat de ECB tijdens deze evaluatie haar mandaat breder gaat interpreteren. De VVD vindt dat de ECB zich niet op klimaat moet richten, maar op het bereiken van prijsstabiliteit. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vragen gesteld aan de minister van Financiën.

Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over de aangekondigde evaluatie van het monetair beleid.

1. Bent u bekend met de door de ECB aangekondigde evaluatie van het monetaire beleid? Hoe ziet het proces van deze evaluatie eruit, wat is de planning?

2. Wat is de consequentie van deze evaluatie? Waar worden de resultaten van deze evaluatie besproken? In hoeverre zal ook de Ecofinraad/Eurogroep meepraten, en bijvoorbeeld input leveren voor de evaluatie? Wat is de invloed van politieke gremia zoals de Ecofinraad/Eurogroep wat er met resultaten van deze evaluatie gebeurt?

3. Welke Nederlandse instanties of organisaties zullen gevraagd worden om input op deze evaluatie? Bent u bereid om bepaalde organisaties, zoals het CPB en Nederlandse pensioenfondsen aan te moedigen om bij te dragen aan deze evaluatie?

4. Kunt u aangeven wat u betreft de macro-economische rol van monetair beleid is, zeker in een periode van (structureel) lagere rente?

5. Bent u voornemens deel te nemen aan deze evaluatie, daar de ECB stelt dat deze evaluatie plaats zal vinden in ‘openheid van geest en dialoog met alle belanghebbenden’?* Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen, nu de ECB hier zelf om vraagt?

6. Wat zal uw input zijn op deze evaluatie? Bent u bereid deze input met de Kamer te delen en met de Kamer te bespreken?

7. Neemt u in uw inbreng bij deze evaluatie ook de rol van het onconventionele monetaire beleid mee op de Nederlandse economie?

8. Hoe staat u tegenover de conclusie van het CPB dat ‘[de] effecten van onconventioneel monetair beleid zijn niet aangetoond’?** Neemt u dit mee in uw input voor de evaluatie? Zo nee, waarom niet?

9. Hoe staat u tegenover een ander inflatiedoel voor de ECB, nu dit eveneens onderdeel uitmaakt van de evaluatie? Hoe staat u tegenover het eerder door Klaas Knot bepleite flexibele inflatiedoel? Kunt u aangeven hoe de ECB dit andere inflatiedoel zou moeten halen, nu zelfs met onconventioneel beleid het huidige doel niet behaald wordt?

10. Waarom doet de ECB eveneens onderzoek naar de ‘milieu duurzaamheid’ van haar beleid? Hoe is dit in overeenstemming met het politiek vastgestelde mandaat zoals vastgelegd in artikel 127 van het werkingsverdrag van de EU (Het hoofddoel [...] is het handhaven van prijsstabiliteit)?

11. Bent u het dan ook eens met Klaas Knot wanneer hij stelt dat ‘de ECB zich niet op klimaat moet richten’? ***

12. Bent u het met de VVD eens dat het onwenselijk is als de ECB haar mandaat breder zal/laat interpreteren, omdat dit leidt tot verwatering van het bereiken van prijsstabiliteit?

13. Bent u bereid het effect van het monetair beleid op de Nederlandse pensioenfondsen, woningmarkt, spaarrentes en de risico’s op ‘moral hazard’ bij Europese overheden bij deze evaluatie wederom onder aandacht te brengen? Zo nee, waarom niet?

14.In hoeverre neemt de ECB dit soort effecten mee als het gaat om de evaluatie van de monetair beleidsstrategie? Hoe gaat u erop sturen dat deze voor Nederland belangrijke (negatieve) effecten voldoende worden meegewogen door de ECB?

14. Vindt u dat artikel 123 van het werkingsverdrag, namelijk het verbod op monetaire financiering, en de interpretatie van dit artikel door de ECB, verduidelijking  noodzaakt, bijvoorbeeld om de verhouding van bepaalde vormen van onconventioneel monetair beleid ten opzichte van dit artikel helderder te maken, en om dit ook mee te nemen in de evaluatie?

15. Wat vindt u van de gewijzigde, ‘roulerende’ stemverhouding bij de ECB? Bent u het eens met de VVD dat gestreefd zou moeten worden naar een andere stemverhouding, waarbij iedere lidstaat weer gewoon een stem heeft?

*Bron: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200123~3b8d9fc08d.nl.html

**Bron: https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Discussion-Paper-391-Do-SVARs-identify-unconventional-monetary-policy-shocks.pdf

***Bron: “Klaas Knot: ECB moet zich niet op klimaat richten” - RTL Z 4 december 2019 - https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/4944801/klaas-knot-ecb-dnb-inflatie-kritiek

 Klik hier voor de antwoorden.