Schriftelijk overleg Mijnbouw Groningen

De VVD vindt het goed dat alles op alles wordt gezet om de versterkingsoperatie voort te zetten in deze Coronacrisis, daar waar het gaat om de taxaties en de bouwactiviteiten. Door de Coronacrisis lopen de ombouwactiviteiten van laagcalorisch in België, Duitsland en Frankrijk mogelijk vertraging. Hierdoor kan dus het naar nul brengen van de gaswinning in Groningen ook vertraging op lopen. Dat zou teleurstellend zijn. De VVD vraagt daarom de vertraging zoveel mogelijk te beperken en in te halen. Er is ook een nieuwe risicoanalyse 2020-2021 gemaakt voor de gebouwen in Groningen. De VVD vindt het belangrijk dat mensen in Groningen zekerheid krijgen  en wil weten welke gevolgen dit heeft voor de versterkingsoperatie en voor de Groningers.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van Mijnbouw/Groningen d.d. 15 april 2020

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de stukken Mijnbouw/Groningen. De leden van de VVD-fractie hebben daarover nog enkele vragen en/of opmerkingen.

Resultaten risicoanalyse 2020-2021

De leden van de VVD-fractie vinden het belangrijk dat mensen in Groningen zekerheid krijgen. Kan de minister uitleggen hoe de risicoanalyse bijdraagt aan meer zekerheid? In hoeverre kan het voorkomen dat een bestaand risicoprofiel op basis van de nieuwe risicoanalyse naar beneden wordt bijgesteld? Wat betekent de verwerking van de nieuwste inzichten in de versterkingsoperatie voor eigenaren van gebouwen?

De leden van de VVD-fractie willen graag weten wat de verklaring is voor het feit dat de uitkomsten voor 2020/2021 afwijken van de verwachting voor 2020 die in 2019 zijn beschreven?

De leden van de VVD-fractie lezen dat uit de meest recente berekeningen geen gebouwen meer met een verhoogd risicoprofiel komen. Wat wordt daarmee bedoeld? Want zijn er niet meer gebouwen bij gekomen? Of zijn er helemaal geen gebouwen met een verhoogd risicoprofiel meer? Wat zijn de gevolgen voor een eigenaar van een gebouw dat eerst een verhoogd risicoprofiel had en nu niet meer?

Welk overleg heeft er plaats gevonden met de betrokken partijen in de regio over de resultaten van de risicoanalyse 2020-2021? Klopt het dat de uitvoering van de versterking doorgaat, conform de gemaakte afspraken met de regionale overheden?

Gevolgen van de coronacrisis voor de ombouwactiviteiten van L-gasinstallaties in België, Duitsland en Frankrijk

De leden van de VVD-fractie vinden het zeer spijtig te lezen dat de ombouwactiviteiten van laagcalorisch in België, Duitsland en Frankrijk als gevolg van de Coronacrisis mogelijk vertraging op kunnen lopen. De vermindering van de vraag naar laagcalorisch aardgas in het buitenland is immers bedoeld om de gaswinning uit het Groningenveld snel naar nul te brengen. Waardoor dus het naar nul brengen van de gaswinning in Groningen ook vertraging op kan lopen, en dat zou teleurstellend zijn.

Kan de minister een overzicht geven van de planning van ombouwactiviteiten in de betrokken landen en de invloed daarvan op het afbouwen van de gaswinning Groningen? Is de minister bereid om de betrokken landen te vragen om te kijken hoe de ombouwactiviteiten wel zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden met inachtneming van de nationale maatregelen in het kader van Corona? Zo nee, waarom niet? In hoeverre wordt er ook nu al gekeken naar de mogelijkheden voor versnelling van de ombouwactiviteiten in de betrokken landen, zodat zodra er weer mogelijkheden zijn om de werkzaamheden op te starten de achterstand eventueel ingehaald kan worden? 

De leden van de VVD-fractie lezen dat er pas eind juni meer duidelijkheid kan komen over de eventuele vertraging. Dat is vlak voor het zomerreces. Is het mogelijk eerder dan eind juni een completer beeld te geven van de vertragingen in de ombouw en de gevolgen, bijvoorbeeld begin juni? Zo nee, waarom niet?

Welke alternatieven zijn er om op andere onderdelen de gaswinning in Groningen (sneller) te verminderen ter eventuele compensatie van het niet tijdig realiseren van de ombouwactiviteiten in België, Duitsland en Frankrijk? In hoeverre is er bijvoorbeeld sprake van een verminderde vraag naar Groningengas vanuit België, Duitsland en Frankrijk vanwege de Coronacrisis? In hoeverre draagt dit bij aan de afbouw van de gaswinning in het Groningenveld?

De leden van de VVD-fractie vragen zich af of de Coronacrisis ook zorgt voor vertraging op andere onderdelen die moeten leiden tot de afbouw van de gaswinning in Groningen. Dus naast de nu aangekondigde mogelijke vertraging van deze ombouwactiviteiten, bijvoorbeeld bij de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek of de veranderingen die de grootste 9 afnemers van laagcalorisch gas moeten doen als gevolg van het wettelijk verbod voor deze bedrijven op het gebruik van laagcalorisch gas. 

Antwoorden op vragen commissie over o.a. immateriële schade Groningen (Kamerstuk 33529-725)

De leden van de VVD-fractie bedanken de minister voor de antwoorden op de vragen in het vorige schriftelijk overleg, maar hebben daarover nog wel een aantal vragen.

Allereerst vinden de leden van de VVD-fractie het belangrijk dat naast de materiele schade, ook de immateriële schade ruimhartig wordt vergoed. De leden kijken daarom uit naar de definitieve werkwijze van de kwartiermaker IMG voor immateriële schade. De leden van de VVD-fractie lezen dat de kwartiermaker IMG, zoals hij heeft aangekondigd, invulling geeft aan het feit dat er ook immateriële schade kan zijn als men niet heeft hoeven verhuizen, bijvoorbeeld als er langdurig onzekerheid is geweest over de versterking of als er geen meervoudige schade is en dat de immateriële schade ook niet alleen betrekking heeft op het verleden.

De kwartiermaker is voornemers om bij het verder ontwerpen en vaststellen van een werkwijze voor immateriële schade maatschappelijke organisaties te betrekken. Dit lijkt beperkt te worden tot het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging. De VVD is er voorstander van om dit breder te doen. Is de minister bereid dit te bevorderen?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de gemeenten momenteel hun lokale plannen van aanpak in het kader van de versterking finaliseren. Hierin stellen gemeenten vast hoeveel en welke adressen binnen de gemeente per jaar opgenomen, beoordeeld en uitgevoerd kunnen worden. Wanneer zijn deze lokale plannen allemaal gereed? In hoeverre loopt het opstellen daarvan vertraging op door de Coronacrisis? In hoeverre hebben (kleinere) gemeenten voldoende kennis, kunde en draagkracht om de lokale plannen van aanpak te maken?

De leden van de VVD zijn verheugd om te lezen dat alles op alles wordt gezet om de versterkingsoperatie voor te zetten binnen de mogelijkheden die de instructies van het kabinet en de adviezen van het RIVM bieden. De leden van de VVD-fractie willen hierbij weten wat de Coronacrisis voor invloed heeft op de versterkingsoperatie in brede zin (dus naast de taxaties). Kan de minister aangeven wat er concreet aan wordt gedaan om vertraging bij de versterkingsoperatie tegen te gaan en te voorkomen. Welke vertraging lopen de bouwwerkzaamheden in het kader van de versterking op?

De leden van de VVD-fractie vinden het een goede zaak dat TCMG recent is gestart met een kleinschalige proef met schade-opnames op afstand via smartphone of tablet bij woningen. Wat zijn de ervaringen met deze proef? In hoeverre kan deze verder opgeschaald worden?

In het vorige schriftelijk overleg hebben de leden van de VVD-fractie een aantal vragen gesteld over het stop zetten van taxaties in het kader van de versterking in verband met de Coronacrisis, die erg globaal zijn beantwoord. De vraag over of andere taxaties in de rest van het land ook gestopt zijn is niet beantwoord.  Graag alsnog beantwoording van deze vraag. Aanvullend: hoe zijn of worden de taxaties elders in het land anders wel gecontinueerd? Hoe doen makelaars en/of taxateurs hun werk in deze tijd van de Coronacrisis?

Welk overleg heeft er plaats gevonden met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om de taxaties wel op een verantwoorde manier door te kunnen laten gaan, zoals ook overleg met andere sectoren plaats vindt in het kader van de anderhalve meter economie?

Kan aangegeven worden hoeveel van de huizen inmiddels zijn geïnspecteerd? En wat de planning voor de komende tijd is qua aantallen inspecties? In hoeverre zijn de resultaten van de inspecties ook al gedeeld met de bewoners (om welke percentages gaat het dan)?

Wat is de stand van zaken van de verschillende batches? Wat is bijvoorbeeld ook de stand van zaken van batch 1581? Deze zijn in 2016/2017 geïnspecteerd, maar daar weet het dorp blijkbaar nog van niets.

De leden van de VVD-fractie willen graag weten wanneer de versterking van de agrarische panden gereed kan zijn.

De minister geeft aan dat de tijdelijke reparatieregeling en de bijbehorende voorwaarden breed zijn gecommuniceerd. Hoe kan het dan dat er maar 100 van de 6.000 gevallen gebruik hebben gemaakt van de regeling? Waarom hebben de meeste mensen afgezien van een aanvraag? Hoe heeft de communicatie plaats gevonden, welke communicatie is er geweest en wat is het bereik geweest?

Overig

1Limburg bericht vandaag dat de Raad van State heeft geoordeeld dat mijnschade niet verjaard. Wat is de uitspraak van de Raad State precies en wat zijn daarvan de gevolgen? En zijn er consequenties voor het schadeprotocol voor kleine velden.