Internationaal Monetair Fonds: gerichte inzet Coronacrisis

Op 16 april 2020 is de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een groot deel staat in het teken van het Coronavirus. Het Coronavirus raakt de hele wereld zwaar, ook opkomende economieën en lage-inkomenslanden. Die crisis zullen we samen moeten bestrijden. De VVD vindt het daarom cruciaal dat de  inzet van de IMF-instrumenten gericht gebeurt en aansluit bij de vraag van de landen. Om de middelen gericht en effectief in te zetten is conditionaliteit belangrijk. De VVD vindt verder dat tijdigheid en een tijdelijk karakter essentieel zijn.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van het Internationaal Monetair Fonds (IMF):

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de geannoteerde agenda voor de voorjaarsvergadering IMF te Washington op 16 april 2020. De leden van de VVD-fractie hebben daarover nog enkele vragen en/of opmerkingen.

Op 27 maart 2020 heeft een extra vergadering via videoconference plaats gevonden. Wie vertegenwoordigde het Koninkrijk tijdens deze vergadering? Waarom is de Tweede Kamer voorafgaand aan deze extra vergadering niet op de normale manier geïnformeerd?

De leden van de VVD-fractie lezen dat het IMF heeft aangegeven dat USD 1.000 miljard leencapaciteit klaar staat en dat men wil onderzoeken hoe het instrumentarium kan worden aangepast aan de behoefte van landen. Op dit moment hebben 85 landen aangegeven gebruik te willen maken van een vorm van steun van het IMF of de noodzaak te zien om hun bestaande IMF-programma’s uit te breiden. Waaruit bestaat de USD 1.000 miljard leencapaciteit? In hoeverre gaat dit om nieuwe middelen? Om welke landen gaat het en welke concrete vragen en behoefte hebben deze landen?

Het coronavirus raakt de hele wereld zwaar, ook opkomende economieën en lage-inkomenslanden. Die crisis zullen we samen moeten bestrijden. Nederland moet dus solidair zijn, maar ook verstandig. De leden van de VVD-fractie vinden het daarom belangrijk dat dit gericht gebeurt en aansluit bij de vraag van de landen. Net als het Kabinet vindt de VVD tijdigheid en een tijdelijk karakter van belang.  Hoe wordt hieraan vorm gegeven in de voorliggende voorstellen? De leden van de VVD-fractie vinden daarnaast conditionaliteit ook van belang, zodat de middelen gericht en effectief kunnen worden ingezet. Hoe wordt hieraan vorm gegeven in de voorliggende voorstellen? Wat betekent  “tijdelijkheid” in dit kader volgens het Kabinet? Hoe wordt zeker gesteld dat financiering en ondersteuning op de plaats terecht komt waar deze het hardst nodig is?

Landen voorzien van urgente financiering

De leden van de VVD-fractie lezen dat het IMF de middelen voor lage-inkomenslanden Rapid Credit Facility (RCF) wil verhogen en daarvoor een additionele aanvulling nodig van de Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT). Het Koninkrijk vindt het belangrijk dat de PRGT voldoende middelen houdt om de meest kwetsbare landen te kunnen ondersteunen en beziet momenteel of een aanvulling van de loan-account hieraan bijdraagt. Wat gaat het Koninkrijk daarover inbrengen tijdens de vergadering? Wat betekent “bezien” precies, waar wordt naar gekeken? Aan welke bedragen denkt het IMF? Om welke landen gaat het? Wat zijn de gevolgen en risico’s voor Nederland als een potentiële aanvulling van de middelen in de loan-account door De Nederlandsche Bank beschikbaar wordt gesteld onder garantstelling van het ministerie van Financiën? In hoeverre is dit voorstel “gericht” en “tijdelijk”? Aan welke bedragen denkt het Kabinet?

Waarom dragen maar 15 landen bij aan het PRGT? Waarom dragen landen als de VS, Rusland, Australië, Nieuw Zeeland, Zweden en Finland bijvoorbeeld niet bij?

Liquiditeitsbehoefte opkomende economieën (Coronacrisis)

De leden van de VVD-fractie lezen dat opkomende economieën met een kapitaaluitstroom worden geconfronteerd die omvangrijker is dan tijdens de mondiale financiële crisis. Kan hier meer feitelijke informatie over gegeven worden? Om welke opkomende economieën gaat het dan?

De leden van de VVD-fractie lezen dat gedacht wordt aan nieuwe instrumenten. Waarom zijn er nieuwe instrumenten nodig? Het Koninkrijk steunt dat het IMF snel de mogelijkheden in kaart brengt hoe deze landen geholpen kunnen worden. Wat vindt het Koninkrijk van de nieuwe instrumenten die genoemd worden, zoals Short-term Liquidity Swap (SLS) en Special Drawing Right (SDR)? Aan welke omvang denk het IMF en het Kabinet? En aan welke condities denk het Kabinet? In hoeverre is een SDR (generieke allocatie van bijzondere trekkingsrechten om de reserveposities van alle centrale banken te versterken) een “gericht” instrument? In hoeverre is dit “tijdelijk”? Wanneer zou zo’n instrument wel bespreekbaar zijn voor Nederland? De leden van de VVD-fractie zijn niet positief over een dergelijke generieke en ongerichte maatregel, omdat ook landen die het niet nodig hebben daarmee ook worden ondersteund.

Steun aan lage-inkomens landen (LIC)

De leden van de VVD-fractie lezen dat het Koninkrijk in principe positief staat tegenover het voorstel van het IMF en de Wereldbank voor uitstel van rentebetalingen en aflossingen. Hoe ziet het kabinet de uitwerking voor zich en aan welke voorwaarden wordt gedacht?

De leden van de VVD-fractie lezen dat het Koninkrijk zal bijdragen aan de Catastrophe Containment en Relief Trust (CCRT) via de BHOS – begroting, voor schuldverlichting bij de armste landen. Aan welke bedragen denkt het Kabinet? Hoe wordt er voor gezorgd dat dit ook een gericht instrument is/wordt dat terecht komt bij de armste landen die geraakt worden door het Corana-virus en niet bij andere landen? Hoe wordt voorkomen dat deze landen het gebruiken voor andere zaken dan de binnenlandse crisisbestrijding? Welke voorwaarden worden hieraan gesteld?  Welke andere landen gaan hieraan bijdragen en in welke omvang?

In het verlengde van het bovenstaande benadrukken de leden van de VVD-fractie dat betrokkenheid van alle lenende landen bij schuldverlichtingsinitiatieven cruciaal is. Onderstreept de minister deze stelling? Zo nee, waarom niet? In hoeverre doen andere schuldeisers ook mee? Is hun deelname een voorwaarde voor het programma? En is een voorwaarde dat landen die worden geholpen niet extra schulden bij derde partijen met minder verantwoorde leningsvoorwaarden mogen maken? Zo nee, waarom niet?

Wat betekenen de verschillende voorstellen voor de begroting van Nederland dan wel wat is de omvang van de garantstellingen? In hoeverre vallen extra bijdragen, bijvoorbeeld in het kader van PRGT en CCRT, onder de ODA norm? Zo nee, waarom niet?

Financieel-economische situatie – voorafgaand COVID-19

De leden van de VVD-fractie vinden het belangrijk dat economieën weerbaar(er) zijn en voldoende begrotingsbuffers hebben. Hoe gaat het Kabinet ervoor zorgen dat het IMF dat ook al insteek heeft?

IMF-governance – omvang middelen

De leden van de VVD-fractie hebben al meermaals gevraagd naar de omvang van de bijdrage van Nederland. Er wordt nu wederom aangegeven dat de Tweede Kamer over een wijziging van de NAB-en BBA-middelen (New Arrangements to Borrow en de Bilateral Borrowing Arrangements) via de begroting 2021 nader wordt geïnformeerd. Kan het Kabinet nu eindelijk eens concreet aangeven waar het nu precies omgaat als het gaat om de 15e quotaherziening en de gevolgen voor Nederland (de Nederlandse begroting, garantiestellingen en risico’s)? Waarom kan het Kabinet dat niet nu al aangeven?

IMF-programma’s

Welke gevolgen heeft de Coronacrisis voor de verschillende programma’s in Argentinië en Oekraïne?

Mondiale publieke schulden

De leden van de VVD-fractie steunen de inzet van het Koninkrijk om schuldhoudbaarheid en het vergroten van transparantie in de hoogte en samenstelling van de schuld prioriteit te geven.

IMF-herzieningen

Het surveillanceraamwerk wordt herzien met als doel om dit te versterken. Wat is de appreciatie van het Koninkrijk hoe het IMF hieraan werkt?