Schriftelijk overleg Europese Raad

Op 9 april 2020 is de Eurogroep een pakket aan maatregelen in het kader va de Coronacrisis overeengekomen in Europees verband. Deze voorstellen worden daarna voorgelegd aan de regeringsleiders in de Europese Raad. Voor de VVD is het belangrijk dat Nederland in tijden van de Coronacrisis zich in Europa solidair, maar ook verstandig toont. Dat betekent dat er hulp komt, maar volgens Nederlandse voorwaarden: er komen geen Eurobonds en economische steun gaat nog steeds gepaard met voorwaarden.

Inbreng schriftelijk overleg van het leden Anne Mulder en  Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van Europese Raad en Raad van Algemene Zaken:

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het op 9 april overeengekomen pakket. De leden menen dat bij het vaststellen van pakketten en maatregelen ter bestrijding van de Coronacrisis solidair, maar zeker ook verstandig gehandeld moet worden. De leden benadrukken dat solidariteit op zichzelf geen reden mag zijn om de financieel-economische risico’s voor Nederland in de toekomst fors te vergroten, zoals bijvoorbeeld door middel van het invoeren Eurobonds of stappen richting een transferunie.

De leden van de VVD-fractie hebben met instemming kennisgenomen van de afwijzing van de regering van Eurobonds. De leden vragen de regering te bevestigen dat zij, conform het regeerakkoord, niet akkoord zullen gaan met het invoeren van Eurobonds.

De leden van de VVD-fractie merken op dat door sommige lidstaten elementen uit de conclusies van 9 april heronderhandeld lijken te worden. Kan de regering bijvoorbeeld bevestigen dat tijdelijkheid onderdeel uit blijft maken van het SURE-voorstel? Kan de regering aangeven hoe deze tijdelijkheid geborgd zal worden? Kan de regering bevestigen dat in het pakket van 9 april conditionaliteit bij de economische steun van het ESM een onderdeel zal blijven?

De leden van de VVD-fractie vragen om meer duidelijkheid rondom de voorstellen over het herstelfonds en het hernieuwde MFK. Kan de regering aangeven wanneer zij verwacht dat de nieuwe voorstellen vanuit de Europese Commissie hierover openbaar worden? Kan de regering bevestigen dat dit fonds gericht moet zijn op het economisch herstel van lidstaten, in plaats van andere beleidsdoelen? De leden van de VVD geven aan dat ook bij de discussie over het herstelfonds en het MFK verstandige maatregelen de boventoon moeten voeren.

Kan de regering bevestigen dat zij op deze Europese Raad nog geen besluitvorming over het herstelfonds en het MFK voorziet? Kan de regering de verwachte procedure schetsen? Wanneer verwacht zij besluitvorming over beide onderwerpen? Wanneer dient besluitvorming uiterlijk plaats te vinden? Wat zijn de consequenties indien er dan geen besluitvorming heeft plaatsgevonden? Hoe wordt de Kamer betrokken bij de besluitvorming?

De leden van de VVD hebben verdere enkele vragen over de repatriëring van Nederlanders die vastzitten in Marokko. Klopt het dat Marokko zich bij grotere Europese landen soepeler opstelt in het toestaan van repatriëringsvluchten? Kan het kabinet tijdens de Europese Raad vragen om gezamenlijke Europese druk op Marokko om repatriëring toe te staan?