Schriftelijke vragen watercrassula Terschelling

De verspreiding van de waterscrassula bedreigt de natuur op Terschelling ernstig. De VVD vindt het belangrijk duidelijk te hebben wat de gevolgen zijn van de verspreiding van deze exotische plant en het gevolg voor de natuur op Terschelling. Hierover hebben Weverling, Aukje de Vries (VVD) en Moorlag (PvdA) vragen gesteld aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vragen van de leden Weverling, Aukje de Vries (beiden VVD) en Moorlag (PvdA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Ontsnapt plantje zorgt voor bouwput in Terschellingse duinen» en de bestrijding van invasieve exoten:

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Ontsnapt plantje zorgt voor bouwput in Terschellingse duinen»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat de verspreiding van de watercrassula de unieke natuur op Terschelling ernstig bedreigt? Wat zijn de gevolgen van watercrassula op natuurgebieden zoals op Terschelling?

Vraag 3

Kunt u aangeven hoeveel geld tot dusver door provinciale overheden is uitgegeven aan de bestrijding van de watercrassula? In hoeverre heeft het Rijk bijgedragen aan de bestrijding van dit plantje op Terschelling, financieel of anderszins?

Vraag 4

Kunt u aangeven hoe de financiële verantwoordelijkheid bij een geval van grote verspreiding van een invasieve exoot in een bepaald gebied verdeeld is tussen het Rijk enerzijds en provincie anderzijds?

Vraag 5

Hoe kan watercrassula worden bestreden? Wat zijn de ervaringen met de bestrijding van watercrassula? Wat zijn de best practices? In hoeverre is er nog sprake van beperkende regelgeving om watercrassula goed te kunnen bestrijden?

Vraag 6

Bent u bekend met verspreiding van de watercrassula buiten Terschelling?

Vraag 7

Kunt u aangeven of er sprake is van een toename van de verspreiding van invasieve exotische flora in Nederland?

Vraag 8

Vindt u dat de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende overheden en instanties met betrekking tot de bestrijding van invasieve exoten succesvol verloopt?

Vraag 9

Bent u van mening dat een onafhankelijk kennisplatform, waarin kennis over de methoden van bestrijding van invasieve exoten op één plek wordt verzameld, bij zou kunnen dragen aan deze samenwerking en uitwisseling?

Vraag 10

Kunt u deze vragen vóór het eerstvolgende algemene overleg Natuur (8 april 2020) beantwoorden?

Klik hier voor de antwoorden.