Schriftelijke vragen niet doorgaan bochtafsnijding vaargeul Ameland

Naar aanleiding van de berichten bericht “Fargeul Amelân wurdt definityf net ferkoarte, Wagenborg net bliid” (Omrop Fryslân d.d. 4 juli 2020) en “Bocht in geul naar Ameland blijft om natuur” (Friesch Dagblad d.d. 5 juli 2020) hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries, Remco Dijkstra en Erik Ziengs vragen gesteld aan de bewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De VVD vindt de bereikbaarheid van de Waddeneilanden van maatschappelijk en economisch belang. De Kamerleden willen weten wat de redenen en gevolgen zijn van het niet doorgaan van de bochtafsnijding, en welke maatregelen de bewindspersonen nu nog zien om de vertragingen bij de veerverbinding Holwerd-Ameland voor de korte termijn te verminderen.

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries, Remco Dijkstra en Ziengs (allen VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en  de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van het bericht “Fargeul Amelân wurdt definityf net ferkoarte, Wagenborg net bliid” (Omrop Fryslân d.d. 4 juli 2020) en het bericht “Bocht in geul naar Ameland blijft om natuur” (Friesch Dagblad d.d. 5 juli 2020)

1. Bent u bekend met de berichten “Fargeul Amelân definityf net ferkoarte, Wagenborg net bliid” en “Bocht in geul naar Ameland blijft om natuur”? 
 
2. Kunnen de bewindspersonen nader en uitgebreid onderbouwen waarom de bochtafsnijding “Reegeul-Oost” niet door kan gaan, terwijl in antwoorden op VVD-vragen in juni 2019 nog werd aangegeven dat de bochtafsnijding eind 2020 gereed zou kunnen zijn, en idem voor eventuele alternatieven die zijn afgewogen?
 
3. Waarom was het wel mogelijk om de bochtafsnijding van de “Vloedgeul” te realiseren in de vaargeul naar Ameland, en die ook tot positieve effecten heeft geleid op de dienstregeling, maar de bochtafsnijding “Reegeul-Oost” niet? Wat is het verschil?
 
4. Welk overleg heeft er met rederij Wagenborg en de gemeente Ameland plaats gevonden over het niet doorgaan van de bochtafsnijding “Reegeul-Oost” en wat is daaruit gekomen? 
 
5. Wat zijn de gevolgen voor de dienstregeling en vertragingen van het niet doorgaan van de bochtafsnijding “Reegeul-Oost”? 
 
6. Wat zijn de resultaten geweest van de andere maatregelen uit het Open Plan Proces om de dienstregeling betrouwbaarder te maken? 
 
7. Welke maatregelen zien de bewindspersonen nu nog om de vertragingen bij de veerverbinding Holwerd-Ameland voor de korte termijn te verminderen en zijn ze ook bereid om te nemen? 
 
8. Bent u het met de VVD eens dat er dan nu gekeken moet worden naar mogelijkheden voor andere maatregelen om vertragingen tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? Welke overleg vindt hierover plaats met rederij Wagenborg, de gemeente Ameland en de provincie Fryslân?
 
9. Hoe moet het niet laten doorgaan van de bochtafsnijding gezien worden tot de aangenomen motie Aukje de Vries/Jacobi d.d. 7 april 2016 waarin uitgesproken wordt “ruimte te willen bieden in de Structuurvisie Waddenzee voor een aanpassing van de vaargeul en optimalisatie van het vaargeulonderhoud”?
 
10. Hoe moet het niet laten doorgaan van de bochtafsnijding gezien worden tot de aangenomen motie Aukje de Vries c.s. d.d. 11 december 2019 waarin “de regering wordt verzocht de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens in beleidsstukken aan te merken als van maatschappelijk en economisch belang”?
 
11. Waarom is er in het onderzoek alleen gekeken naar het natuuraspect en niet naar het maatschappelijk en economisch belang en de bereikbaarheid van Ameland?
 
12. In hoeverre zijn ook de negatieve milieu-effecten van de langere vaartijd, volgens Wagenborg zo’n 1.500 kilo CO2-uitstoot per dag, meegewogen?
 
13. Wat zijn de gevolgen van het huidige noodzakelijke baggerregime voor de vaargeul Ameland voor de natuur vergeleken met de bochtafsnijding “Reegeul-Oost”? In hoeverre zijn ook de milieu-effecten van het noodzakelijke baggerregime op dit moment meegewogen ten opzichte van een vaargeul met bochtafsnijding “Reegeul-Oost”?
 
14. Naar welke mitigerende maatregelen voor de effecten van de bochtafsnijding is gekeken en waarom konden deze niet?
 
15. Klopt het dat bij natuurlijke verleggingen van de geul, waardoor de bocht kleiner wordt door de natuurlijke dynamiek, er eerst vergunningen nodig zijn om zo’n verkorte route te mogen bevaren? Waarom is dit? Kunnen de bewindspersonen toezeggen dat dit sneller en makkelijker kan, zonder lange procedures?

 Klik hier voor de antwoorden.