Schriftelijke vragen over steun aan Italiaanse bank

 Uit een artikel van La Repubblica kwam naar voren dat de ECB Italië heeft verzocht 700 miljoen euro te injecteren in de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena (MPS). Dit lijkt in strijd met de gemaakte afspraken in het kader van de Europese bankenunie, die gelden voor alle Europese banken. De VVD vindt het belangrijk dat de belastingbetaler niet opdraait voor falende banken. Daarover zijn ook afspraken gemaakt in de Europese Unie. Landen als Italië zoeken daarbij vaak de randen van de regelgeving op. Zowel in 2018 als in 2019, heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries hier al vragen over gesteld.

Naar aanleiding van de berichten “La Bce vuole dal Tesoro 700 milioni di fondi per Mps” (La Repubblica d.d. 24 juli 2020) en “ECB tells Monte dei Paschi to boost capital for bad loan deal” (Reuters d.d. 24 juli 2020), stelt het lid Aukje de Vries (VVD) opnieuw schriftelijke vragen aan de Minister van Financiën.

1. Bent u bekend met de artikelen[1] [2], waarin wordt vermeld dat de ECB Italië verzoekt 700 miljoen euro te injecteren in de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena (MPS)?

  

2. Kunt u meer achtergrond geven over dit verzoek? Waarom heeft de ECB dit verzoek gedaan? Welke overwegingen zijn hieraan voorafgegaan? Hoe wordt deze 700 miljoen euro gevonden?

 

3. Indien het gaat om overheidssteun, hoe verhoudt een mogelijke financiële injectie zich tot de staatssteunregels en de regels van de bankenunie? Welke toets is hierop gedaan? Heeft de Europese Commissie (EC) al toestemming gegeven voor deze mogelijke injectie, uit oogpunt van de staatssteunregels? Zo ja, wat is de argumentatie hiervoor? Zo nee, waarom niet?

 

4. Bent u het met de VVD eens dat de toets hierop extra streng moet zijn, zeker gezien het feit dat Italië al eerder creatief om wilde gaan met de regels van de bankenunie? (zie bijvoorbeeld Kamerstukken 2016Z24986 en 2018Z19413).

 

5. Hoe serieus zijn de onderzoeken naar staatssteun en het naleven van de BRRD nog? Klopt het dat Italië inmiddels bijna alle mazen binnen de regels heeft uitgeput? Kunt u aangeven hoe vaak een verzoek om publieke of semipublieke herkapitalisatie inmiddels afgewezen is?

 

6. Kunt u een stand van zaken geven van de Italiaanse bankensector? Hoe verloopt het terugdringen van de NPLs? Wat zijn de effecten van de coronacrisis op de stabiliteit van de Italiaanse bankensector?

  

8. Het artikel van Reuters vermeldt dat Italië binnenkort een strategie moet presenteren over hoe het zijn staatsaandeel van 68% in MPS gaat afstaan; bent u op de hoogte van wanneer deze strategie gepresenteerd wordt en de concrete stappen die er gepland staan om dit doel te bewerkstelligen?

 

9. Bent u voornemens de ECB, de EC en Italië erop aan te spreken dat de regels van de bankenunie onverkort gehandhaafd moeten worden? Bent u van plan Italië aan te spreken op het belang van herstructurering om de problemen waar de Italiaanse banken tegenaan lopen structureel aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

 

 Klik hier voor de antwoorden