Europese begrotingsregels blijven belangrijk in de toekomst

Vanwege de impact van de coronacrisis op Europese economieën is er in maart 2020 ruimte geboden voor extra uitgaven binnen de Europese begrotingsregels, vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact (SPG). In feite zijn ze tijdelijk buiten werking gesteld. De VVD vindt dit een verstandig besluit. Om de muntunie in stand en stabiel te houden moeten de begrotingsregels op enig moment wel weer geactiveerd worden. Onder meer Frankrijk lijkt de coronacrisis nu aan te grijpen om de Europese begrotingsregels helemaal over boord te gooien. De VVD vindt dat er ook straks weer Europese begrotingsregels moeten gelden, en deze moeten dan ook gehandhaafd worden. Nu blijkt dat een aantal Europese landen af wil zien van de huidige Europese begrotingsregels of kritisch er tegenaan staan. Een eventuele versimpeling van de begrotingsregels mag niet leiden tot versoepeling. 

Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht ‘Paris opposé au retour des règles budgétaires européennes d’avant-crise (ministre à l’AFP)’ op de Franse nieuwssite Mediapart

1. Bent u bekend met dit bericht, waaruit naar voren komt dat de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune gekant is tegen de huidige Europese begrotingsregels?

2. Wat vindt u van het bericht dat Frankrijk nu de huidige regels maar overboord lijkt te willen zetten?

 3. Bent u het eens met de VVD dat het ‘tijdelijk buiten werking stellen van de regels’, gezien de omvangrijke Coronacrisis, logisch is, maar om de muntunie in stand en stabiel te houden er na de crisis weer goede begrotingsregels zullen moeten gelden en handhaving zal moeten plaats vinden?

 4. Heeft Frankrijk dit standpunt (eerder) ook in verschillende gremia, zoals de eurogroep/ecofin geuit? Zo ja, wat is er gecommuniceerd en heeft u zich hier toen tegen verzet?

 5. Zijn er meer landen die eenzelfde standpunt hebben geuit? Kunt u het krachtenveld schetsten?

 6. Hoe gaat u voorkomen dat Europese landen die zich in economisch slecht weer bevinden de coronacrisis aangrijpen om af te zien van de Europese begrotingsregels, zoals vastgesteld in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP), dan wel ze willen versoepelen omdat dit hen beter uitkomt?

 7. Wat zijn de risico’s voor de muntunie als er geen stevige afspraken zijn over de Europese begrotingsregels na de Coronacrisis?

 8. Hoe kijkt u aan tegen dit sluipende gevaar en de tendens van sommige Europese landen af te willen zien van de Europese begrotingsregels of deze in hun voordeel te willen herzien?

 9. In hoeverre deelt u de mening van Clément Beaune dat de huidige Europese begrotingsregels toe zijn aan herziening? Zo ja, hoe moet deze herziening er volgens u uit zien en welke huidige regels moeten gewaarborgd blijven?

 10. Deelt u de mening van het Europees Begrotingscomité dat het de effectiviteit en geloofwaardigheid van de Europese begrotingsregels ten goede komt zo snel mogelijk na te denken over de tijdspanne en voorwaarden op te stellen voor her-activering van het reguliere SGP?

 11. Hoe gaat u waarborgen dat, gezien de behoefte om Europese begrotingsregels te hervormen, een mogelijke versimpeling van de complexe regelgeving niet leidt tot versoepeling?

 12. Hoe loopt het proces rond de begrotingsregels en de herziening van het SGP? Wie besluit wanneer deze regels weer geactiveerd worden en hoe verloopt deze procedure? Welke ingrijpmomenten heeft Nederland en het Nederlandse parlement?

Klik hier voor de antwoorden.