VVD wil flexibele regeling kredieten voor banken behouden

Banken hebben de afgelopen tijd de ruimte gekregen van de toezichthouder EBA (Europese Bankenautoriteit) om met leningen die geen rente en aflossing genereren flexibel om te gaan. Die regeling loopt eind september 2020 af. Hierdoor konden banken bedrijven en huishoudens met een lening makkelijk ruimte geven voor uitstel van betaling van aflossing en rente. Gelet op de coronacrisis wil de VVD deze regeling nog behouden. De Europese Commissie bekijkt verder nog steeds mogelijkheden om af te zien van de unanimiteit op het gebied van belastingheffing in de EU. De VVD is hierop tegen en wil haar veto wat betreft belastingaangelegenheden behouden. Wat betreft het Europees herstelfonds, benadrukt de VVD dat het fonds uniek en eenmalig is en dat structurele hervormingen cruciaal zijn. De VVD wil dat minister Hoekstra van Financiën deze punten tijdens de Eurogroep/Ecofin van 5 en 6 oktober gaat inbrengen.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van de Eurogroep/Ecofinraad van 5 en 6 oktober 2020 (activiteitennummer 2020A04235)

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de agendeerde stukken voor dit overleg. Zij hebben nog enkele vragen en opmerkingen.

De leden van de VVD-fractie merken op dat de Europese Commissie (EC) doorgaat met haar plannen om artikel 116 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) te gebruiken om lidstaten hun veto-recht af te pakken als het gaat om belastingenaangelegenheden en andere regelingen die volgens de EC de interne markt verstoren. De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat belastingen een nationale bevoegdheid zijn en moeten blijven. De VVD wil daarom unanimiteit op het gebied van belastingheffing en dus het veto behouden. Is de minister van Financiën het hierover eens met de VVD? En dat ook geen geitenpaadjes met inzet van allerlei andere artikelen uit het Verdrag moeten worden ingezet? Wat gaat de inzet en inbreng van de minister van Financiën hierover zijn tijdens de Eurogroep en Ecofinraad op 5 en 6 oktober a.s.?

De leden van de VVD-fractie merken op dat de flexibele regeling van de Europese Bankenautoriteit (EBA) vandaag afloopt, waarin banken flexibel mogen zijn met de boekhoudkundige verwerking van leningen die even geen rente en aflossing genereren. Waarom wordt deze regeling nu al stopgezet, terwijl de ondernemers het nog steeds moeilijk hebben? EBA beschouwt de regeling zelf als een ‘groot succes’, volgens Het Financieele Dagblad “Banken gaan de betaalpauzes weer merken in hun boekhouding” d.d. 28 september 2020. De regeling voorkomt dat banken terughoudend zijn in hun kredietverlening en dat er ruimte geboden kan worden voor uitstel van betaling van aflossing en rente. Gezien de huidige economische situatie door de coronacrisis, vinden de leden van de VVD-fractie het van belang dat banken bedrijven en huishoudens de ruimte kunnen bieden als het gaat om kredieten. Kan de minister van Financiën dit onder de aandacht brengen tijdens de eerstvolgende Eurogroep/Ecofinraad en pleiten voor een verlenging van deze regeling? Zo nee, waarom niet?

De leden van de VVD-fractie vragen de Minister aan te geven wat er in de notitie van de Europese Commissie (EC) in het kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF) staat, met betrekking tot de gevraagde hervormingen. Is deze notitie inmiddels al bekend? Zo ja, kan het kabinet hier een uitgebreide nadere uitleg van geven?

Voor de hervormingen gekoppeld aan het herstelfonds of RRF waren de landenspecifieke aanbevelingen van groot belang. En juist de hervormingen vinden de leden van de VVD-fractie cruciaal. In de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 oktober 2020 staat dat het Semester wordt aangepast als gevolg van de COVID-19-uitbraak. Wat is hiervan de bedoeling? Kan het kabinet de EC om nadere uitleg vragen waarom landenrapporten en landenspecifieke aanbevelingen de komende twee jaar (mogelijk) komen te vervallen? Kan de minister van Financiën tijdens de Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 oktober a.s. het belang van land specifieke aanbevelingen en met name structurele hervormingen benadrukken? Zo nee, waarom niet?

De leden van de VVD hebben signalen in de media gelezen dat de Europese Centrale Bank (ECB) vindt dat het herstelfonds structureel zou moeten worden. De leden van de VVD-fractie vinden dat dit fonds uniek en eenmalig is en ook zo moet blijven. De leden van de VVD-fractie gaan ervan uit dat de minister van Financiën daar direct duidelijk stelling over neemt en zich houdt aan de gemaakte afspraken. Kan de minister van Financiën de tijdelijkheid van het herstelfonds nogmaals bevestigen? De leden van de VVD-fractie vinden discussie over structurele hervormingen en prioriteiten in de eurozone cruciaal. Investeringen in digitale en groene transitie is niet voldoende. De leden van de VVD-fractie vinden de genoemde punten van het kabinet in de geannoteerde agenda op dit punt wel erg mager. Kan het kabinet hier uitgebreider op ingaan en vertellen waar de focus wat betreft hervormingen en investeringen in de eurozone op moet liggen? En hoe wordt er controle gehouden op de uitgaven en waar de uitgaven aan worden besteed? Zoals de leden van de VVD-fractie reeds hebben aangegeven, moet het Kabinet ook scherp meekijken met de EC bij de beoordeling van de plannen die landen indienen.  Kan de minister ook uitgebreid ingegaan op het artikel “crisis dreigt over Europese herstelmiljarden” (Volkskrant d.d. 29 september 2020), de ontwikkelingen die daar geschetst worden en het krachtenveld op dit moment?

En kan het kabinet verder uitleg geven over het Duitse voorstel voor de rechtsstaatprocedure, gekoppeld aan het Meerjarig Financieel Kader? Hoe gaat de minister van Financiën ervoor zorgen dat deze criteria (‘schendingen van de beginselen van de rechtsstaat’) scherper geformuleerd worden?

Wat betreft de situatie in Griekenland, concludeert de Europese Commissie dat Griekenland, ondanks de negatieve impact van COVID-19, significante vooruitgang heeft geboekt met een aantal hervormingen, constateren de leden van de VVD-fractie. Welke hervormingen zijn er afgesproken tot nu toe? Kan het kabinet een overzicht geven van de hervormingen waarop vooruitgang is geboekt, de mate van vooruitgang bij deze hervormingen, de hervormingen waarop onvoldoende vooruitgang is geboekt, en de hervormingen die reeds gerealiseerd zijn? Daarnaast vragen de leden van de VVD-fractie zich af hoe het kan dat Griekenland volgens de Macro Economische Verkenningen (MEV) het allergrootste Europees steunpakket heeft in het kader van de coronacrisis (14% van het bbp ten opzichte van Nederland welke slechts een kleine 5% van het bbp ontvangt)? Hoe wordt dit betaald? Welke gevolgen heeft dit voor de overheidsfinanciën van Griekenland en welke gevolgen voor de gemaakte afspraken?

De Europese heeft op 25 september 2020 € 87,4 miljard aan financiële steun voor 16 lidstaten goedgekeurd in de vorm van EU-leningen uit SURE. Wat zijn de vervolgstappen? In opvolging op het vorige algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad (9 september 2020); kan het kabinet een diepgaandere kabinetsappreciatie van de plannen geven? De leden van de VVD-fractie vinden de huidige kabinetsappreciatie nu veel te mager en ontvangen daarom graag een uitgebreidere kabinetsappreciatie van de plannen. Welke inspraak heeft Nederland op de uitvoeringsbesluiten van de Raad, waarin de maatregelen staan die voor de financiering van SURE-leningen in aanmerking komen? Hoeveel zeggenschap hebben EU-landen hierover?

Ten slotte, lezen de leden van de VVD-fractie in de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 oktober 2020 dat er nog geen informatie kan worden gegeven over mutaties op de huidige Europese lijst van niet-coöperatieve jurisdicties, maar dat Nederland wel voornemens is in te stemmen. Kan het kabinet dit toelichten? Op welke gronden is Nederland van plan hierover in te stemmen? Welke overwegingen zijn hieraan vooraf gegaan? Zijn de mutaties op de lijst inmiddels bekend? 

 

Zie hier het verslag van dit schriftelijk overleg.