Schriftelijke vragen over inflatiedoelstelling ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) overweegt een hogere inflatiedoelstelling dan de huidige 2% te hanteren. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft hier een aantal schriftelijke vragen over gesteld aan de minister van Financiën. De VVD wil weten wat de risico’s en effecten van het aanpassen van de inflatiedoelstelling zouden zijn. De VVD heeft verder vragen gesteld over de procedure en besluitvorming op dit punt. En hoe dit past bij het hoofddoel (artikel 282 lid 2 VWEU) van het Europees Stelsel van Centrale Banken. Dezelfde vraag heeft de VVD over het richten op duurzaamheid, want het primaire doel van de ECB is prijsstabiliteit.

Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht ‘ECB to consider allowing inflation to exceed target, Lagarde says’ (d.d. 30 september 2020)

1. Hoe beoordeelt u de overweging van de ECB om een hoger, of ‘meer symmetrisch’  inflatiedoel te hanteren? 
2. Welke procedure geldt er rond het veranderen van de inflatiedoelstelling? Kan de ECB daar zelf toe besluiten of zijn er gremia die daarbij geconsulteerd moeten worden?
3. Hoe valt een inflatiedoel hoger dan 2%, bijvoorbeeld 4%, te rijmen met de opdracht uit artikel 282 lid 2 VWEU dat Het hoofddoel van het ESCB (Europees Stelsel van Centrale Banken) [...] het handhaven van prijsstabiliteit [is]?
4. Indien het de ECB zelf is, welke ‘checks and balances’ zijn er dan in hoe het VWEU geïnterpreteerd wordt? Kan de ECB een (hypothetisch) inflatiedoelstelling van 5% of 10%, volhoudende dat zij streeft naar ‘prijsstabiliteit’?
5. Deelt u de kritiek van Jens Weidmann, die stelt dat hoe hoger de inflatiedoelstelling gezet wordt, des te groter het risico is dat de ECB zich op politiek terrein begeeft?
6. Welke risico’s ziet u als de doelstelling van de ECB van 2% wordt losgelaten?
7. Wat is de huidige wetenschappelijke stand rond de 2%? Klopt het dat het niet zozeer om een percentage gaat, maar meer om stabiliteit, geloofwaardigheid en voorspelbaarheid van een bepaald percentage, en dat consequente lagere inflatie dus ook niet per se erg hoeft te zijn, zolang deze maar consequent is?
8. Wat zijn de effecten als ‘owner-occupied housing prices’ een grotere rol gaan spelen in de inflatiemeting, net als onderliggende inflatie? Is het anders meten van inflatie niet vooral het ‘oppoetsen van de statistiek’, zodat lijkt alsof de 2% eerder bereikt wordt?
9. Hoe verwacht de ECB een hoger inflatiedoel te halen als het huidige inflatiedoel al niet bereikt wordt? Bent u het met de VVD eens dat een onrealistisch hoog inflatiedoel het vertrouwen in het handelen van de ECB juist kan ondermijnen?
10. Wat zouden de beleidsmatige effecten kunnen zijn van een hoger inflatiedoel? Betekent dit dat het monetair beleid nog ruimer zou moeten worden?
11. Heeft de ECB ooit een mogelijk hoger inflatiedoel besproken met u? Of in een Europees gremium? Wat is de reactie toen geweest?
12. Wat zijn, gezien de huidige economische omstandigheden, de waarschijnlijke effecten van (een) hogere inflatie(doelstelling)? Leidt een hogere inflatie(doelstelling) niet juist tot ‘stagflatie’? Is de lage inflatie gegeven de huidige economische omstandigheden echt zo slecht?
13. Klopt het dat de review september 2021 gereed is? Heeft u hier signalen over gehad? Heeft het kabinet al andere reacties op de review gehoord, of hier zelf al commentaar op geleverd?
14. Wat vindt u van de recente ideeen vanuit de ECB om zich meer te gaan richten op duurzaamheid?* Hoe verhoudt dit zich tot het mandaat van de ECB uit artikel 282 VWEU, waarin staat dat de ECB primair ten doel heeft om voor prijsstabiliteit te zorgen en pas secundair om het ‘algemeen economisch beleid’ te ondersteunen? Kan de ECB zelf besluiten om bepaalde nevendoelen mee te geven aan haar monetair beleid? Hoe wordt hiermee het risico voorkomen dat de ECB zich in politiek vaarwater begeeft?
15. Bent u bereid om een actievere rol te spelen in de discussie rond het lagerentebeleid, gegeven de grote effecten op de Nederlandse economie?

*zie bijvoorbeeld: ECB's Schnabel floats radical ideas for green stimulus (Reuters, 28 September 2020)

 Klik op deze link voor het inzien van de antwoorden op bovenstaande vragen.