Schriftelijke vragen over baggeren Westgat en bereikbaarheid Lauwersoog

Het Westgat is de doorgang voor schepen tussen Ameland en Schiermonnikoog en dit is van groot belang voor de bereikbaarheid van de haven van Lauwersoog. Eerder heeft de VVD zich hiervoor ook al ingezet. Uit een artikel van RTV Noord (d.d. 12 oktober 2020) blijkt dat het Westgat op sommige plaatsen weer ondiep dreigt te worden. Het op diepte houden van het Westgat door regulier baggeren is van belang voor de bereikbaarheid en economie van Lauwersoog en omgeving. Naar aanleiding van dit bericht, stellen VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Remco Dijkstra hier schriftelijke vragen over aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De VVD vindt dat de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens gewaarborgd moet blijven. Dit is in lijn met een eerdere motie van de VVD hierover.

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Remco Dijkstra (beide VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van het bericht “Uitbaggeren van het Westgat is weer nodig” (RTV Noord d.d. 12 oktober 2020)

 1. Bent u bekend met het bericht “Uitbaggeren van het Westgat is weer nodig”? Wat vindt u van het bericht?

 2. Wanneer is het Westgat voor het laatst uitgebaggerd door Rijkswaterstaat? Klopt het dat dit voor het laatst twee jaar geleden (2018) is gebeurd?

 3. Hoe heeft het regulier baggeren van het Westgast de afgelopen twee jaar plaats gevonden? Hoe wordt het regulier baggeren bij het Westgat uitgevoerd en hoe vaak? Wat is de planning voor het baggeren en het op diepte houden van het Westgat?

 4. Wat vindt u van de oproep om ‘werk met werk’ te maken? Welke mogelijkheden ziet u daartoe? In hoeverre zou dit goedkoper kunnen zijn?

 5. Hoe moet dit bericht worden gezien tot de aangenomen motie Aukje de Vries c.s. d.d. 11 december 2019 waarin “de regering wordt verzocht de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens in beleidsstukken aan te merken als van maatschappelijk en economisch belang”? Bent u het met de VVD eens dat het dan ook van maatschappelijk en economisch belang is om in de uitvoering ook de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens te waarborgen en te regelen? Zo nee, waarom niet?

 6. Bent u het met de VVD eens dat het op diepte houden van het Westgat van belang is voor de bereikbaarheid van Lauwersoog en dus ook van belang is voor de economie in het gebied?

 7. Kunt u aangeven wat de (economische) effecten zijn geweest van het baggeren van het Westgat? Bent u het met de havendirecteur Lauwersoog eens dat het baggeren een succes was en de bedrijven en regio daarvan geprofiteerd hebben?

 8. Bent u bereid om deze vragen één voor één te beantwoorden en in ieder geval ruim voor het algemeen overleg Wadden?

Klik op deze link voor het inzien van de antwoorden op bovenstaande vragen.