Goede oplossing nodig voor aardbevingsschade agrarische bedrijven Groningen

Uit het artikel “Vergoeding lekke mestkelder ‘lachertje’” van Veldpost komt naar voren dat een panel van deskundigen het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft geadviseerd om bij schade aan mestkelders door aardbevingen alleen de economische schade te vergoeden en dus niet de werkelijke schade. De VVD-Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders hebben hierover kritische vragen gesteld aan de betrokken Ministers. De VVD vindt het belangrijk dat er een goede en snelle oplossing komt voor de aardsbevingsschade van agrarische bedrijven in Groningen. De VVD wil onder meer weten wanneer de agrarische ondernemers nu eindelijk duidelijkheid kunnen krijgen.

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Lodders (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over het bericht “Vergoeding lekke mestkelder ‘lachertje’” (Veldpost d.d. 24 oktober 2020)

 1. Bent u bekend met het bericht “Vergoeding lekke mestkelder ‘lachertje’” in Veldpost d.d. 24 oktober 2020? Wat vindt u van het bericht? 1)
 2. Klopt het dat wordt geadviseerd om bij schade aan mestkelders door aardbevingen niet de daadwerkelijk, maar de economische schade te vergoeden? Zo nee, hoe zit het dan? Zo ja, wat is daarvoor de reden en wat zijn daarvan de gevolgen voor de agrarische ondernemers? 2)
 3. Wat wordt verstaan onder economische schade, en wat is het verschil met daadwerkelijke schade?
 4. In hoeverre vinden de ministers het redelijk en rechtvaardig dat niet de daadwerkelijke schade, maar de economische schade wordt vergoed? Vinden de ministers dit passen in de lijn van het ruimhartig vergoeden van aardbevingsschade? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, wat verstaat u onder een ruimhartige vergoeding?
 5. Bent u bekend met het feit dat het Rijksvastgoedbedrijf in de jaren ’90 de mestkelders van pachthoeves in Zuid-Flevoland hersteld heeft? Kunt u een overzicht geven van de inspectiekosten (kosten voorafgaand aan herstel zoals het in beeld brengen van locatie, aard en omvang), voorbereidende kosten (zoals het leeghalen van mestkelders) en uitvoerende kosten (herstelwerkzaamheden inclusief de extra veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden als gevolg van Arbowetgeving) van een tiental pachthoeves (verschillend qua omvang en ligging) waar herstel heeft plaatsgevonden? Kunt u daarnaast inzicht geven in de gemiddelde kosten die het Rijksvastgoedbedrijf destijds heeft uitgegeven per hoeve?
 6. Hoe zijn de leden van het adviespanel geselecteerd en op basis van welke criteria? Hoe zijn de deskundigen tot dit advies gekomen? In hoeverre heeft er overleg plaats gevonden met de agrarische ondernemers, de agrarische tafel, LTO-Noord, etc.?
 7. Wanneer wordt definitief duidelijk hoe het IMG met het advies van het adviespanel en het advies van TNO en TU Delft omgaat? Wanneer wordt het advies van TNO en TU Delft verwacht waarbij wordt ingegaan op de kans op schade aan mestkelders door diepe bodemdaling en -stijging? Wat betekent dit voor de termijn waarbinnen agrariërs duidelijkheid krijgen over vergoeding van schades als gevolg van gaswinning?
 8. Welke maatschappelijke organisaties worden in het vervolgtraject voor het advies Mestkelders betrokken?
 9. Wanneer komt het IMG met een algemene beleidslijn voor de vergoedingen van de schade bij lekke mestkelders en andere schade als gevolg van aardbevingen bij agrarische bedrijven in Groningen?
 10. Hoeveel agrarische ondernemers in Groningen hebben te maken met schade als gevolg van de aardbevingen? Voor hoeveel ondernemers is er inmiddels een (passende/acceptabele) oplossing? Voor hoeveel nog niet? Hoe lang wachten ondernemers inmiddels al op een oplossing?
 11. Wat is de stand van zaken van de uitvoering van het akkoord op hoofdlijnen van 18 maart 2020 van de agrarische tafel? Hoe is of wordt dit akkoord omgezet in een effectief programma voor de agrarische sector? Kan de uitwerking worden gedeeld met de Tweede Kamer? Welke ministeries zijn betrokken bij het akkoord en welk ministerie is daarvan de trekker?
 12. Kunnen de vragen voor het Wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen van 12 november a.s. worden beantwoord?

1) Veldpost, 24 oktober 2020, “Vergoeding lekke mestkelder ‘lachertje’”

2) Panel Mestkelders, 11 september 2020, “Mijnbouwschade aan mestkelders: inzichten voor een nieuw beoordelingskader”

Klik hier voor de antwoorden.