Europees toezichtkader op banken aanpassen

De VVD wil dat falende banken niet meer worden gered met belastinggeld. Om dat te realiseren is er de Europese Bankenunie. De afgelopen jaren bleek dat veel landen mazen in de regelgeving vonden om toch met staatssteun, en dus belastinggeld, banken te redden. Het proefschrift geeft ook aan dat er een disbalans bestaat binnen het Europees toezichtkader op de banken: het staatssteunregime en afwikkelingskader zijn niet goed op elkaar afgestemd. Dit biedt landen de ruimte om creatief om te gaan met het redden van falende banken. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries stelt daarom schriftelijke vragen aan de minister van Financien. De mazen in deze Europese regelgeving moeten worden gedicht. De VVD wil weten hoe volgens de minister van Financien het Europees toezichtkader op banken moet worden herzien zodat dit probleem wordt aangepakt.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het proefschrift ‘Public funding of failing banks in the European Union’ van Marije Louisse (Deventer, Wolters Kluwer, 2020)

1. Bent u bekend met het proefschrift ‘Public funding of failing banks in the European Union’ van Marije Louisse (Deventer, Wolters Kluwer, 2020)? 1)

2. Bent u op de hoogte van de disharmonie tussen het staatssteunregime en het afwikkelingskader van de Europese Commissie (EC), welke in het proefschrift aan het licht wordt gebracht? Wat vindt u ervan dat de disbalans tussen de twee kaders van de EC zorgt voor mazen in de Europese regelgeving, wat lidstaten de ruimte biedt creatief om te gaan met het verstrekken van publieke middelen aan falende banken buiten het afwikkelingskader om? Bent u het met de VVD eens dat dit probleem nog altijd nijpend is, en hoe wilt u dit probleem aanpakken? 1) 2)

3. Een concreet voorbeeld is het volgende: de Single Resolution Board besloot de Italiaanse bank Monte di Passchi niet in afwikkeling te plaatsen, maar de staatssteunautoriteit heeft het verlenen van staatssteun vervolgens wel goedgekeurd. Deelt u de mening van de VVD dat deze twee functies van de EC beter op elkaar moeten worden afgestemd, zodat in de toekomst soortgelijke casus zich niet meer voordoen? 1)

4. Welke concrete acties onderneemt u momenteel en bent u voornemens te nemen om zich sterk te maken voor een “weerbare, transparante en gezonde Europese bankensector”, zoals door u toegezegd in uw antwoorden op eerdere Kamervragen van het lid Aukje de Vries? 3)

5. Kunt u een algehele beoordeling geven van de conclusies en aanbevelingen van het desbetreffende proefschrift? 1)

6. Op welke punten moet volgens u het Europees staatssteunregime en afwikkelingskader worden herzien? Wie is in dit proces van herziening betrokken en welke rol hebben nationale overheden hierin? Bent u van plan de conclusies en aanbevelingen van dit proefschrift mee te nemen in de voorbereidingen voor het herzien van het Europees staatssteunregime en afwikkelingskader? Zo ja, welke? Zo nee, wat zijn hierin uw afwegingen?

1) Marije Louisse (2020), Public funding of failing banks in the European Union (proefschrift). Deventer, Wolters Kluwer. 

2) Mr., ‘Marije Louisse over publieke financiering van falende banken,’ 26 oktober 2020

3) Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over de berichten 'La Bce vuole dal Tesoro 700 milioni di fondi per Mps' en 'ECB tells Monte dei Paschi to boost capital for bad loan deal', 1 september 2020, 2020D33033

Klik hier voor de beantwoording op bovenstaande vragen.