Vragen over gevolgen plannen Waddengebied

De VVD krijgt nogal wat signalen over onduidelijkheid en onzekerheid bij bewoners en ondernemers in en rondom het Waddengebied over allerlei plannen die de ronde doen. De VVD vindt dat ecologie en economie in balans moeten zijn. Dus naast bescherming van de natuur, moet er ook ruimte zijn voor mensen om er te wonen, te leven en te werken, zoals al honderden jaren het geval is. Ook voor de (agrarische) ondernemers in zijn algemeenheid en de pootaardappelsector in het bijzonder moet er ruimte blijven in de noordelijke kleischil. De VVD wil dat bewoners en ondernemers meer en beter worden betrokken bij de plannen. Daarover hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries, Arne Weverling en Helma Lodders schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw.

Vragen van de leden Aukje de Vries, Weverling en Lodders (allen VVD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de berichten ‘Onrust bij pachters van buitendijks land achter Waddenzeedijk’ en ‘Rijkscommissie: Waddengebied moet Nationaal Landschapspark worden’ 

1. Bent u bekend met het bericht ‘Onrust bij pachter van buitendijks land achter Waddenzeedijk’? 1) Wat vindt u van dit bericht? 

2. Op welke plannen doelen de pachters als gesproken wordt over “De plannen die boven het gebied hangen, zorgen dan ook voor onrust bij pachters”? Gaat het om plannen voor versterking van de zeedijk? Zo ja, welke? Gaat het om plannen voor ruimte voor natuurontwikkeling? Zo ja, welke?

3. Wat zijn de gevolgen van deze plannen, bijvoorbeeld waar het gaat om de weidevogels aangezien de zomerpolder een van de rijkste weidevogelgebieden van Fryslân is, maar ook waar het gaat om de agrarische sector?

4. Hoe zijn de partijen die te maken krijgen met de gevolgen van de plannen betrokken bij de planvorming?

5. Bent u bekend met het bericht ‘Rijkscommissie: Waddengebied moet Nationaal Landschapspark worden’? 2) Welke opdracht heeft de rijkscommissie gekregen en hoe is de rijkscommissie samengesteld? >

6. Hoe kan het dat zo’n bericht blijkbaar zomaar de wereld in geslingerd wordt en dat allerlei partijen daardoor zijn verrast en zich overvallen voelen?

7. Welk proces is doorlopen door de rijkscommissie om te komen tot een advies? Welk overleg heeft plaatsgevonden met de gemeenten, bewoners en (agrarische en toeristische) ondernemers? Wat is daaruit gekomen?

8. Wat zouden de gevolgen zijn als het advies van de rijkscommissie wordt opgevolgd?

9. Wat is nut en noodzaak van een extra aanwijzing als Nationaal Landschapspark, naast alle andere beschermende maatregelen die al van kracht zijn?

10. Begrijpt u dat alle bewoners en ondernemers zo langzamerhand door de bomen het bos niet meer zien als het gaat om alle plannen en regelgeving die over ze uitgestort worden? Wat bent u van plan daaraan te doen?

11. Bent u het eens dat het Waddengebied niet een soort reservaat moet worden, maar dat ecologie en economie in balans moeten zijn, en dat er ruimte moet zijn voor mensen om er ook te wonen, te leven en te werken, zoals al honderden jaren het geval is?

12. Bent u het eens dat (onder meer) de pootaardappelsector de ruimte moet blijven houden en krijgen in de noordelijke kleischil, zoals in de noodkreet van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en de veredelingsbedrijven/pootgoedhandelshuizen HZPC en Agrico richting de vaste Kamercommissie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is aangegeven, aangezien de noordelijke kleischil van cruciaal belang is voor de teelt van pootaardappelen en het juist daar op de meest duurzame manier kan? Zo ja, hoe blijkt dit dan uit alle plannen en hoe wordt daaraan invulling gegeven? Zo nee, waarom niet en wat zijn daar dan de sociaal-economische gevolgen van in de regio? In hoeverre blijft de positie van de pootaardappelsector overeind en toekomstbestendig in alle plannen die er zijn? Kunt u een reactie geven op de brief “Voorstel tot aanwijzen van Waddengebied als Nationaal Park” van NAV, NAO, HZPC en Agrico van 23 november 2020 (incl. de problematiek van de gevolgen het aanwijzen van de Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht en de Waddenagenda)?

13. Herinnert u zich de antwoorden op de schriftelijke vragen van Aukje de Vries/Lodders over het bericht ‘Flinke weerstand akkerbouw tegen Waddenagenda’ (d.d. 19 oktober 2020), waarin onder meer is toegezegd in gesprek te gaan met de land- en akkerbouwsector over de positie van de sector in de Agenda?  Klopt het dat in het verslag van het overleg een en ander wordt weggezet als ‘enkele landbouwers uiten zorgen’? Bent u het eens dat dit echt veel breder is? Klopt het dat de bezwaren alleen in de Nota van Antwoord opgenomen worden en dus niet integraal onderdeel gaan worden van c.q. worden geadresseerd in de Waddenagenda? Bent u het eens dat dit geen recht doet aan de positie en belang van de sector en de terechte bezwaren van de sector?

14. Zijn de ministers bereid een impactanalyse te laten maken voor de Waddenagenda en alle andere relevante ontwikkelingen op dit moment met de gevolgen voor de keten en voor de (sociaal-)economische aspecten in de regio? Zo nee, waarom niet? En kunnen de (agrarische) ondernemers en bewoners daarbij worden betrokken? Zo nee, waarom niet? Kunt u dit doen voordat zaken onomkeerbaar zijn? Zo nee, waarom niet?

1) Nieuwe Oogst, 23 november 2020, Onrust bij pachters van buitendijks land achter Waddenzeedijk

2) Omrop Fryslân, 20 november 2020, Rijkscommissie: Waddengebied moet een nieuw Nationaal Landschapspark worden

 Klik hier voor de antwoorden.