Inzet voor meer zichtbaarheid Friese taal

De VVD vindt het belangrijk de Friese taal als de tweede officiële rijkstaal te behouden. Door mensen voor het Fries te enthousiasmeren, te stimuleren en te faciliteren. Zichtbaarheid van de Friese taal kan daaraan bijdragen. Daarom heeft de VVD samen met het CDA een motie ingediend om daarover afspraken te maken tussen Rijk en provincie in aanvulling op de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK). De VVD heeft ook samen met het CDA een motie ingediend over Tresoar, om de deelname van de regering aan de Regeling Letterhoeke voort te zetten. Daarnaast is ook gesproken over het Fries in het onderwijs en het gebruik van het Fries bij uitvoeringsinstanties en de rechtbank.

Zie hieronder de twee ingediende moties van de VVD en het CDA en de inbreng van VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries tijdens het VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (d.d. 9 december 2020):

MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN AUKJE DE VRIES (35570-VII-75)

MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN AUKJE DE VRIES (35570-VII-76)

Inbreng VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries tijdens het VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (d.d. 9 december 2020):

"Tige tank, foarsitter". Ik zal het verder in het Nederlands doen, want ik denk dat het anders ook "ôfgryslik dreech" wordt voor een aantal om mee te krijgen wat hier allemaal besproken wordt. Het CDA heeft al een tweetal moties mede namens mij ingediend. Met betrekking tot de zichtbaarheid zou ik nog wel een oproep willen doen om ook in de stukken van de overheid in ieder geval de officiële naam van Fryslân te gebruiken en niet Friesland, want ik kwam in heel veel begrotingsstukken nog de naam Friesland tegen.

Dan nog een paar vragen aan de minister. Allereerst over het onderwijs. Er zouden nog gesprekken worden gevoerd tussen de provincie en de onderwijsinspectie over de inspectie van het Fries in het onderwijs. Wij zijn wel benieuwd wat de stand van zaken daarvan is. We zijn ook wel benieuwd of er nog gekeken wordt naar het versnellen van de doelen voor het Fries in het onderwijs, want de provincie heeft aangegeven dat dat uiterlijk in 2030 op orde moet zijn. Wij zouden het toch wel goed vinden om daar een versnelling in aan te gaan brengen.

Dan ook nog een vraag naar de stand van zaken van een tweetal andere zaken. Er zouden nog gesprekken plaatsvinden tussen de rechtbank Noord-Nederland, het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de provincie Fryslân over het gebruik van het Fries. Wij zijn benieuwd wat daarvan de stand van zaken is.

En er zijn aanbevelingen gedaan om het Fries bij uitvoeringsorganisaties op te pakken. Wij zijn wel benieuwd naar de reactie van de minister op die aanbevelingen, met name die over de meldkamer Noord-Nederland.

Dank u wel, voorzitter.