Extern onderzoek naar waardedaling huizen Groningen

Er is een groep Groningers met aardbevingsschade, die eerder met de NAM een deal heeft gesloten waarvan ook waardedaling van hun woning onderdeel was. Deze groep kan expliciet geen beroep doen op de nieuwe, generieke IMG-regeling, omdat er sprake was van finale kwijting. Ook niet als deze veel gunstiger zou uit kunnen vallen voor hen. Deze situatie zit de VVD als een graat in de keel, want het is slecht uitlegbaar. Het is goed dat er nu een extern onderzoek komt of deze groep recht is gedaan. Ook MKB’ers en agrarische ondernemers hebben te maken met waardedaling. De VVD wil dat er ook tempo wordt gemaakt met deze waardedalingsregeling.

Motie waardedalingsregeling >>>

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) over mijnbouw Groningen (activiteitennummer 2020A06796)

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de stukken voor het oorspronkelijke notaoverleg mijnbouw Groningen. De leden van de VVD-fractie hebben daarover nog een aantal vragen en opmerkingen.

Waardedaling

Over de waardedalingsregeling is al meermalen gesproken. En dan met name over de groep Groningers die eerder met de NAM een deal heeft gesloten waarvan ook waardedaling onderdeel was. En die expliciet geen beroep kan doen op de nieuwe, generieke IMG-regeling, omdat er sprake was van finale kwijting. Ook niet als deze veel gunstiger zou uit kunnen vallen voor hen.

In het laatste overleg over Groningen heeft de minister, onder meer op verzoek van de VVD, toegezegd naar een aantal casussen te kijken om te bepalen of mensen ‘recht is gedaan’. De hele situatie zit de leden van de VVD-fractie toch wel als een graat in de keel, want het is wel slecht uitlegbaar. Ook al begrijpen de leden dat er allemaal juridische haken en ogen aan kunnen zitten. De VVD heeft naar aanleiding van de discussie in het vorige overleg nog weer fors aantal extra casussen ontvangen.

De leden van de VVD-fractie waarderen het dat de minister bereid is naar de casussen te kijken en vinden het goed dat er een extern onderzoek wordt gedaan om naar de problematiek te kijken. De leden van de VVD-fractie willen graag weten wat de opdracht voor het onderzoek precies is en wie het externe onderzoek gaat uitvoeren. De leden van de VVD lezen daarbij dat het hier om een steekproef zal gaan. Kan de minister toelichten waarom er is gekozen voor een steekproef bestaande uit de doorgeleide signalen en uit de overige aanvragen van bewoners? Geeft de steekproef voldoende zekerheid dat de problematiek voldoende in kaart wordt gebracht? In hoeverre kan het onderzoek ook nog versneld worden? In hoeverre is een analyse van de juridische aspecten ook onderdeel van deze opdracht? Zo nee, hoe wordt dit dan bekeken?

De leden van de VVD-fractie willen voorts weten of de minister kan bevestigen dat het gaat om het bekijken van de casuïstiek, en dat mensen die nu niet iets hebben aangeleverd, straks niet buiten de boot vallen, mocht er iets geregeld worden?

De leden van de VVD-fractie hebben de brief van de Onafhankelijke Raadsman gelezen over de vergoeding waardedalingsregeling IMG voor deelnemers oude NAM-waardedalingsregeling. De leden van de VVD-fractie willen graag een reactie op deze brief van de kant van de minister. Klopt het dat het in totaal gaat om ongeveer 7.000 gevallen?

De leden van de VVD-fractie begrijpen dat het Groninger Gasberaad ook een aantal vragen heeft gesteld aan de ministeries, NCG en IMG over de waardedalingsregeling. Kan de Tweede Kamer een afschrift van de beantwoording ontvangen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

De leden van de VVD-fractie willen ook weten wat de stand van zaken en voortgang is van de waardedalingsregeling voor het MKB en de agrariërs. Die wachten al veel te lang op duidelijkheid. Er is gezegd dat daar eind 2020 duidelijkheid over zou moeten zijn vanuit de IMG. De leden van de VVD-fractie vinden dit de uiterste deadline, en dat het dus niet over de jaargrens heen zou moeten schuiven. Het is nu bijna eind 2020! Wanneer kunnen MKB’ers en agrariërs duidelijkheid krijgen? Wanneer verschijnt de regeling?

Agrarische ondernemers

De leden van de VVD-fractie maken zich zorgen over agrarische ondernemers in het gebied. Hoeveel geld komt er beschikbaar voor de agrarische ondernemers van de 50 miljoen euro die is opgenomen in de regiodeal? De VVD is ook benieuwd naar de stand van zaken van de uitvoering van het akkoord op hoofdlijnen van 18 maart 2020 van de agrarische tafel. Hoe is dat akkoord omgezet in concrete acties en een effectief programma voor deze sector?

De leden van de VVD-fractie merken op dat de VVD eerder schriftelijke vragen heeft gesteld over lekkende mestkelders. De VVD vindt dat een zorgelijke situatie. Ook daar moet duidelijkheid over komen. Het kan niet zo zijn dat er alleen maar gekeken wordt naar de gevolgschade en dat die dan met €1.000 wordt afgedaan, want daar kun je een mestkelder niet van herstellen. De VVD had gevraagd om de vragen van 25 oktober 2020 voor het vorige debat te beantwoorden. Dat is niet gebeurd. Waarom duurt de beantwoording van deze schriftelijke vragen zo lang? Kunnen de schriftelijke vragen van de VVD op zo kort mogelijke termijn worden beantwoord? Wanneer kunnen de schriftelijke vragen van de VVD worden beantwoord? Kan de minister de agrarische ondernemers duidelijkheid over die situatie geven?

Sociaal-emotionele ondersteuning

De leden van de VVD-fractie vinden dat de evaluatie van de GGD van de sociaal-emotionele gevolgen van de aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt, duidelijk aangeeft dat ondersteuning zeker nodig is. Kan de minister aangeven waar nog lacunes zitten, waar nog behoefte aan is en wat het beste heeft gewerkt? In de bestuurlijke afspraken van 6 november 2020 (regiodeal) zijn aanvullende middelen vrijgemaakt voor sociaal-emotionele ondersteuning. De Kamer wordt hierover in het eerste kwartaal van 2021 geïnformeerd. Is dat ook te versnellen? Kan daarvoor een meer concreet moment voor worden aangegeven? In hoeverre is er ook aandacht voor preventie? Zo ja, hoe dan en op welke manier?

Overig

De leden van de VVD-fractie hebben in eerdere debatten gevraagd naar de stroomlijning van een aantal processen om de versterking gemakkelijker op gang te brengen en te versnellen. Dat gaat om vergunningprocedures, om ruimtelijke ordening, maar ook om de Nb-wetgeving. Daar is een soort principeafspraak over gemaakt in de regiodeal, maar eerder gaf de VVD aan dat nogal vaag te vinden. In het vorige debat is toegezegd dat de Kamer in het eerste kwartaal van 2021 en zo mogelijk voor 1 februari nader wordt geïnformeerd over de afspraken met betrokken partijen over de stroomlijning van vergunningen, in het bijzonder vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Kan de minister al iets zeggen over de voortgang op dat punt?

De leden van de VVD-fractie willen verder weten wat de stand van zaken is van de situatie in Woltersum, in het bijzonder over de 4-op-een-rij.  Hierover zou redelijk snel duidelijkheid kunnen zijn c.q. komen. Wat is er tot nu toe gebeurd? Wat is er in de afgelopen paar maanden gebeurd?

 Klik hier voor het verslag van dit schriftelijk overleg (Kamerstuk 33529-833)