Schriftelijk overleg Eurogroep

Omdat er een extra Eurogroep gepland was, vond er een schriftelijk overleg plaats. De coronacrisis heeft een enorme impact op de overheidsfinanciën. In dit kader vroeg de VVD naar een overzicht van de verwachte begrotingstekorten en schuldquota in 2021 van de eurolanden. Ook moet de schuldhoudbaarheid op de middellange termijn in acht worden genomen. Daarnaast wil de VVD weten welke afdwingbare maatregelen en mogelijke sancties er zijn afgesproken op het gebied van risicoreductie bij banken. Ten slotte vindt de VVD dat er bij het Europees herstelfonds en Meerjarig Financieel Kader (MFK) geen afbreuk wordt gedaan aan de reikwijdte van het rechtsstaatmechanisme.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van de Eurogroep/Ecofinraad (activiteitennummer 2020A06558)

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de geannoteerde agenda van de extra ingeplande Eurogroep van 16 december 2020. De leden van de VVD-fractie hebben daarover nog wel enkele vragen en/of opmerkingen.

Geannoteerde agenda Eurogroep d.d. 16 december 2020

De leden van de VVD-fractie vragen zich af waarom deze extra Eurogroep-vergadering is ingepland dan wel nodig is.

De leden van de VVD-fractie lezen dat het de bedoeling is dat er een eurogroep-verklaring wordt vastgesteld, wat is de exacte inhoud van de eurogroep-verklaring? Kan een overzicht worden afgegeven van alle eurolanden van de verwachte begrotingstekorten voor 2021 en de schuldquota?

De Europese Commissie (EC) constateert dat sommige stimulerende maatregelen in Frankrijk, Italië, Litouwen en Slowakije niet tijdelijk zijn of niet structureel worden gedekt door compenserende maatregelen. Om welke maatregelen gaat het dan? En wat gaat en/of kan de EC daartegen doen?

De EC constateert verder dat er zorgen zijn over de schuldhoudbaarheid op de middellange termijn voor België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. Nederland onderschrijft dat de schuldhoudbaarheid op de middellange termijn in acht moet worden genomen. Wat gaat de inbreng van de minister/staatssecretaris zijn tijdens de eurogroep? Gaat de minister/staatssecretaris deze landen daarop aanspreken? Welke mogelijkheden zijn er om daarop te sturen en/of wat aan te doen?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de Tweede Kamer voorafgaand aan de euroroep nog een brief zal ontvangen met een kabinetsappreciatie van het volledige herfstpakket, inclusief de eurozone-aanbevelingen. Waarom is deze nu nog niet beschikbaar? Wat zijn de aanbevelingen voor Nederland? Hoe gaat dit een rol spelen bij het nationale hervormings- en investeringsplan voor het Europees herstelfonds (Recovery and Resilience Facility)? Hoe wordt ervoor gezorgd dat een expansief begrotingsbeleid in 2021 daadwerkelijk het economisch hertel accommodeert en het geld dus doelmatig en effectief wordt ingezet, en ook tijdelijk en gericht is?

De leden van de VVD-fractie willen tot slot weten wanneer er besluitvorming gaat plaats vinden over het gebruik van de “algemene ontsnappingsclausule”, die in 2020 en 2021 in werking is gesteld vanwege de COVID-crisis, in 2022. Want er staat dat er in het voorjaar 2021 een evaluatie zal plaats vinden.

Verslag videoconferentie eurogroep/ecofin 30 november en 1 december 2020

Het Kabinet heeft eerder aangegeven alleen bereid te zijn om te in stemmen met vervroegede invoering van ESM als backstop SRF (in 2022 in plaats van 2024) als er voldoende comfort is dat er corrigerende maatregelen worden genomen die aanvullende risicoreductie bewerkstelligen. De leden van de VVD-fractie willen weten waarom de gemaakte afspraken de minister voldoende comfort geven? En welke afdwingbare maatregelen er nu daadwerkelijk zijn afgesproken? Welke sancties zijn er mogelijk als landen zich niet aan de afspraken houden dan wel onvoldoende doen op het gebied van risicoreductie? Welke afspraken zijn er specifiek met en over Griekenland en Cyprus gemaakt?

Overig

Daarnaast hebben de leden van de VVD nog enkele vragen over de besluiten tijdens de Europese Raad van deze week in relatie tot het rechtsstaatmechanisme en het MFK en Herstelfonds. Kan de minister bevestigen dat dit akkoord geen afbreuk doet aan de reikwijdte van het mechanisme? En wat zijn de gevolgen van eventuele vertraging bij de inwerkingtreding van het mechanisme voor de controle op het MFK en Herstelfonds? Kan de minister bevestigen dat het mechanisme terugwerkende kracht heeft en zo, nadat het Hof van Justitie goedkeuring aan het mechanisme heeft verleend, het hele MFK en Herstelfonds eronder vallen?

Klik hier voor het verslag van het schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda van de Eurogroep op 16 december 2020 (Kamerstuk 21501-07-1731)